Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26997 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BEK nr 1066 af 04/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 24 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig veterantogskørsel på det åbne jernbanenet
(Veteranbanebekendtgørelsen for jernbanenettet)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1615 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Udenrigsministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1341 af 02/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om patientrådgivere
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 223 af 24/06/1938 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Notering af Massegældsbreve.
Justitsministeriet
BEK nr 637 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 429 af 27/05/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra Kystdirektoratet, statshavnsadministrationerne og statshavne
Kulturministeriet
BEK nr 1781 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om medicintilskud
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 344 af 09/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 730 af 01/08/1997 - Gældende
Politibekendtgørelse om kørekort for Ivittuut, Avanersuaq og Ittoqqortoormiit kommuner
Justitsministeriet
BEK nr 6 af 06/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret
Erhvervsministeriet
BEK nr 12483 af 19/07/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr, m.v. Kapitel III-A Redningsmidler og arrangementer, 1. juli 2001
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 163 af 26/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om binding af afsætningsbeløb i Grundejernes Investeringsfond, om indberetning af vedligeholdelsesregnskab og om administrationsgebyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 318 af 11/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 906 af 26/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om et indkomstregister
Skatteministeriet
BEK nr 591 af 26/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed
(Arkivbekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 7 af 09/01/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.
Justitsministeriet
BEK nr 1363 af 19/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om gældssanering
Justitsministeriet
BEK nr 11775 af 01/01/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-4 Arbejdsrum og arbejdssteders indretning og udstyr, 1. januar 2001
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 499 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 707 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1354 af 12/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1220 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om forbrugerpakninger af magistrelle lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1291 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg
Erhvervsministeriet
BEK nr 1412 af 21/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om måling af røggasmængde og opgørelse af indfyret energi i affaldsforbrændingsanlæg med henblik på betaling af energiafgift og CO2-afgift
Skatteministeriet
BEK nr 467 af 08/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af offentlig støtte
Erhvervsministeriet
BEK nr 1594 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget
Kulturministeriet
BEK nr 10097 af 04/12/2009 - Gældende
Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 105 af 20/01/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Vedtægt for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 13 af 13/01/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om de risici pengeinstitutter omfattet af garantiordningen må påtage sig
Erhvervsministeriet
BEK nr 9875 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 364 af 17/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
(Adgangskursus)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 307 af 22/04/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om afmærkning af fiskeredskaber
Udenrigsministeriet
BEK nr 951 af 13/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
(Spildevandsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 449 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
(Indsatsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 899 af 01/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1396 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1105 af 28/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 697 af 04/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i handels- og fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe)
Erhvervsministeriet
BEK nr 10142 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-1 C, konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 768 af 25/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen
(Nabopakkebekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 4043 af 19/08/1991 - Gældende
Gasreglementets afsnit B-40 Forskrifter for gasturbineinstallationer (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 25 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane m.m.
(Veteranbanebekendtgørelsen for egne baner m.m.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1008 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 762 af 29/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 719 af 24/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg
(Deponeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1701 af 21/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet
Kulturministeriet
BEK nr 9811 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-3 Opholdsrum, 1. november 2004
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 138 af 17/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>