Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26998 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BEK nr 9873 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-2 C, konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9800 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-3, opholdsrum m.v., 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1305 af 28/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar
Erhvervsministeriet
BEK nr 11784 af 20/11/2000 - Gældende
Teknisk forskrift om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mv.)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1035 af 25/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af forretningsorden for Skatterådet
Skatteministeriet
BEK nr 294 af 23/04/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse
Justitsministeriet
BEK nr 1245 af 13/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 9801 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-4 A, Arbejdsrums og arbejdssteders indretning og udstyr, 1.maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 170 af 17/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsrapporteringssystemer i farvandene ved Grønland
(Meldetjeneste i Grønland)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1418 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1283 af 15/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trossamfundsregistret
Kirkeministeriet
BEK nr 773 af 11/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald
Erhvervsministeriet
BEK nr 253 af 11/04/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 172 af 15/03/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af traktat af 22. juni 1999 mellem Kongeriget Thailand og Kongeriget Danmark om overførelse af lovovertrædere og samarbejde om fuldbyrdelse af strafferetlige retsfølger
Justitsministeriet
BEK nr 9991 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VIII Foranstaltninger i nødsituationer, mønstring og øvelser, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 343 af 06/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne
Kulturministeriet
BEK nr 584 af 24/06/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks eksklusive økonomiske zone
Udenrigsministeriet
BEK nr 752 af 21/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocover på deponeringsanlæg og lossepladser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 673 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 702 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder
Undervisningsministeriet
BEK nr 820 af 27/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indsamling m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 1251 af 27/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning samt om 10.-klasseforløbene eud10 og kombineret 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb
(10. klassebekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 543 af 12/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods
(Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1303 af 25/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 834 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 601 af 23/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1343 af 14/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Erhvervsministeriet
BEK nr 185 af 05/05/1970 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr. (Lygter, reflekser m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10267 af 29/03/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-3 Opholdsrum m.v., 1. maj 1999
(Meddelelser D)

Erhvervsministeriet
BEK nr 423 af 20/05/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bilag 1 til lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Justitsministeriet
BEK nr 1106 af 28/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller udvidelser af anlægsprojektet om en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 835 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9198 af 19/04/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 C Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Forebyggelse af brandes opståen og spredning, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9077 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XII Opholdsrum m.v., 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9786 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XII, Opholdsrum m.v., af 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9795 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel II-1, konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 750 af 29/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 768 af 23/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 9583 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-1 C Maskininstallationer, 1. september 2003
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 390 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til møbelsnedker og orgelbygger
Undervisningsministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1049 af 28/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg
(Deponeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 937 af 27/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 239 af 07/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om generelle regler om årsrapport og revision for forvaltere af alternative investeringsfonde
Erhvervsministeriet
BEK nr 1198 af 02/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol (Varetægtsfængsling i fodlænke i indkvarteringsstedet)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 300 af 26/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. samt om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplysninger
Erhvervsministeriet
BEK nr 922 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeuniversitetet
(Folkeuniversitetsbekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 1131 af 25/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde af konkurs og rekonstruktion
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1236 af 24/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 313 af 21/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>