Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26998 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BEK nr 1375 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1408 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vagtvirksomhed
Justitsministeriet
BEK nr 10061 af 29/03/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D XXIV Forebyggelse af forurening med affald, 1. maj 1999
(Meddelelser D)

Erhvervsministeriet
BEK nr 779 af 18/08/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande
Erhvervsministeriet
BEK nr 1075 af 11/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v.
(Sagsbehandlingsbekendtgørelse)

Justitsministeriet
BEK nr 1359 af 22/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 174 af 05/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 892 af 17/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 10011 af 01/08/1986 - Gældende
Pantebestemmelser af 1. august 1986 (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1491 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler
(VOC-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1131 af 18/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af vedtægt for Det Danske Advokatsamfund
Justitsministeriet
AND nr 1472 af 16/12/2013 - Gældende
Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 907 af 16/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændringer af vedtægt for Det Danske Advokatsamfund
Justitsministeriet
BEK nr 312 af 28/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)
(Fingerplan 2019)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10088 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser vedrørende definitioner for flyveoperationer (BL 5-serien)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 587 af 07/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 157 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9076 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VII (2) Redningsmidler og -arrangementer, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9789 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitel II -2, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9503 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 A, Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Almindelige bestemmelser, 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 372 af 25/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
(Risikobekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 1632 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 715 af 23/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(Udbudsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1683 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 10136 af 21/11/2006 - Gældende
Teknisk forskrift om transport af levende dyr til søs
Erhvervsministeriet
BEK nr 562 af 26/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med arbejdet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1460 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1077 af 21/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis
Erhvervsministeriet
BEK nr 557 af 29/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 252 af 31/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9103 af 31/01/2005 - Gældende
Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser BL 3-16, 4. udgave
(BL 3-16, 4. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 262 af 20/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 659 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om foderkontrol og certificeret kvalitetsstyringssystem
(Foderkontrolbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 332 af 30/05/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om museer
Kulturministeriet
BEK nr 980 af 27/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Konkurrencerådet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1428 af 13/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten
Skatteministeriet
BEK nr 725 af 27/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændring af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
Justitsministeriet
BEK nr 682 af 22/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 334 af 07/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om færdsel mv. på Arresø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 415 af 27/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori
Erhvervsministeriet
BEK nr 522 af 30/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om plejefamilier
(Plejefamiliebekendtgørelsen)

Børne- og Socialministeriet
BEK nr 199 af 09/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af forskud og refusion til de anerkendte a-kasser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9817 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 A (3) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, 3. januar 1994
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1604 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1352 af 02/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension
Erhvervsministeriet
BEK nr 1101 af 14/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 81 af 29/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 225 af 28/03/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af aftale af 14. juli 2000 mellem Kongeriget Danmark og Den Bolivarianske Republik Venezuela om overførelse af domfældte
Justitsministeriet
BEK nr 1173 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser
Erhvervsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>