Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26914 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 143 af 13/04/1938 - Gældende
Lov om private Vejrettigheder. (* 1)
Justitsministeriet
LBK nr 1209 af 07/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift ved udstykning m.m.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 161 af 18/12/1897 - Gældende
Lov om Retternes Medvirkning til Optagelse af Bevis i Udlandet m.m.(* 1) (* 2) (* 3)
Justitsministeriet
LOV nr 412 af 29/05/2009 - Gældende
Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove
(Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter, ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger samt forhøjelse af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 91 af 29/03/1924 - Gældende
Lov om Indkvartering (* 1) (Indkvarteringsloven)
(Indkvarteringsloven)

Forsvarsministeriet
LBK nr 428 af 30/09/1980 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om værnepligtens opfyldelse ved bistandsarbejde i udviklingslande
Forsvarsministeriet
LBK nr 582 af 01/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
(Stipendieloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 368 af 06/07/1946 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. (* 1)
Justitsministeriet
LBK nr 1710 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 272 af 02/05/1990 - Gældende
Lov om handelsagenter og handelsrejsende
(Handelsagentloven)

Justitsministeriet
LOV nr 689 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om forsøg med et socialt frikort
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 137 af 06/04/1985 - Gældende
Lov om bunden opsparing
Skatteministeriet
LOV nr 891 af 21/12/1991 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om arbejdsmarkedsbidrag og om ændring af merværdiafgiftsloven (momsloven) m.v. (Tillægsmoms på 3 pct.)
Skatteministeriet
LOV nr 262 af 24/03/2014 - Gældende
Lov om sommerhuse på fremmed grund
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 81 af 30/01/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fonde og visse foreninger (Indsamlinger blandt juridiske personer, testamentariske dispositioner m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 205 af 28/02/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om hold af heste (Ændring af opbindingsperiode for gruppeopstaldede heste, ændring af indretningsmæssige krav, ændring af krav om fold og adgang til fold og indførelse af undtagelse fra krav om håndtering af visse heste)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 338 af 02/04/2019 - Gældende
Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag
(Gødskningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 774 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ægtefællers økonomiske forhold
(Ægtefælleloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1566 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Udvikling af området ved Ny Ellebjerg Station)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 326 af 06/05/2003 - Gældende
Lov om markedsføring af sundhedsydelser
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 608 af 06/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m. (Ikrafttrædelsesloven)
(Ikrafttrædelsesloven)

Justitsministeriet
LOV nr 426 af 03/05/2017 - Gældende
Lov om markedsføring
(Markedsføringsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 323 af 20/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 151 af 18/02/2015 - Gældende
Lov om Odense Letbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1847 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred (Mark- og vejfredsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 641 af 17/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rigsretten
Justitsministeriet
LBK nr 790 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 1075 af 30/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tinglysning
(Tinglysningsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 692 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer
Finansministeriet
LOV nr 575 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 334 af 18/05/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område
(Afskæring af statstilskud og opkrævning af betaling for visse udenlandske studerende)

(Betalingsloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 624 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1662 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 304 af 30/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af heste
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1003 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 605 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 120 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om nationalparker
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1201 af 28/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af arkivloven
Kulturministeriet
LBK nr 603 af 23/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven)
Undervisningsministeriet
LBK nr 1225 af 25/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 571 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning
(Udmøntning af kommunalreformen)

Erhvervsministeriet
FOR nr 11100 af 22/11/1837 - Gældende
Fr. indeholdende nærmere Bestemmelser ang. den Selveierbønder ved Fr. 13 Mai 1769 hiemlede Testationsfrihed.
Justitsministeriet
LOV nr 606 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om offentlighed i forvaltningen
(Offentlighedsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 312 af 25/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Orienteringsmøde, valgforsamling og mulighed for afstemningsvalg m.v.)
Kirkeministeriet
LOV nr 542 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven (Automatisk kronikertilskud, lægemiddelovervågning m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 367 af 09/04/2019 - Gældende
Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet
Erhvervsministeriet
LOV nr 435 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af forskellige afgiftslove (Ændring af kredittider m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 1373 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hunde
(Hundeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 425 af 06/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove
(Forenkling af reglerne om begrænset skattepligt m.v. og anpartsreglerne)

Skatteministeriet
LBK nr 511 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd
Finansministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>