Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26995 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 511 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd
Finansministeriet
LOV nr 352 af 19/05/2004 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, markedsføringsloven og ophavsretsloven
(It-kriminalitet m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 550 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 396 af 01/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om arbejdsskadesikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(En styrket sygefraværsindsats med ny visitation og opfølgning i sygedagpengesager m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 634 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love
(Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet)

Justitsministeriet
LOV nr 273 af 19/03/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri
(Midlertidig genhusning, forenkling vedrørende skillevægsarbejder og udbetaling af ungdomsboligbidrag m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 447 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven, lov om skifte af dødsboer og lov om skifte af fællesbo m.v.
(Digital kommunikation i retsplejen, kendelser med begrænset sagsfremstilling, regler om vidneforvarede m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 579 af 01/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love
(Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til styring og indretning af finansielle virksomheder m.v. og ændring af regler om egnethed og hæderlighed m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 523 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v.
(Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer, ophævelse af købelovens reklamationsfrister ved visse køb m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 418 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 548 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1579 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af emballageafgiftsloven
(Ændring af emballageafgiften for kildevandsflasker)

Skatteministeriet
LOV nr 497 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke)
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1324 af 21/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af færdselsloven
(Færdselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 47 af 15/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse
(Kommunestyrelsesloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1144 af 23/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ophavsret
(Ophavsretsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 606 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
LBK nr 771 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LOV nr 1572 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v., og lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union (Gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 om tilbagelevering af kulturgoder)
Kulturministeriet
LBK nr 638 af 16/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom
(Lensafløsningsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 523 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven
(Nedsættelse af emballageafgiften for vand uden og med smag samt iste og mindre justeringer af diverse punktafgiftslove)

Skatteministeriet
LBK nr 239 af 07/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.
(Lønsumsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1431 af 11/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 560 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Undervisningsministeriet
LBK nr 595 af 15/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge
Undervisningsministeriet
LOV nr 1670 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1486 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love
(Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1540 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten
(Forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 690 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om Forsyningstilsynet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 21160 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende Statutten for Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs Domstol (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 552 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om en Cityring
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 427 af 18/05/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om planlægning, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love (Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 737 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 156 af 18/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S
(Afgrening fra Cityringen til Sydhavnen, mulighed for udvidelse af afgreningen til Nordhavnen, reduktion af statens ejerandel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, projektering af en Nordhavnstunnel m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 281 af 26/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven)
(Barselsudligningsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 731 af 08/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
(Autorisationsloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 363 af 05/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hegn
(Hegnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 433 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere og lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Gennemførelse af EU-rammeafgørelse om den europæiske arrestordre m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 1287 af 28/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
Forsvarsministeriet
LBK nr 935 af 30/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal indkomstskat
(Kommuneskatteloven)

Skatteministeriet
LOV nr 378 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 618 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om fremtidsfuldmagter
Justitsministeriet
LBK nr 881 af 23/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 11 af 06/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af konkursloven
(Konkursloven)

Justitsministeriet
LOV nr 456 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 82 af 21/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)
(Spiritusafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1538 af 19/12/2017 - Gældende
Taxilov
(Taxiloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 692 af 05/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Restaurationsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1114 af 18/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)
(Virksomhedsskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 920 af 29/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer m.v.
(Våbenloven)

Justitsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>