Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26926 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 619 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af strandingsloven
(Strandingsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1602 af 22/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
(Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 384 af 25/08/1980 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens lønningsvæsen m.m.
Kirkeministeriet
LOV nr 1867 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 394 af 02/05/2016 - Gældende
Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 466 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om landvæsensretter og om ændring af forskellige love som følge af nedlæggelsen af landvæsensretterne
Justitsministeriet
LBK nr 287 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om planlægning
(Planloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1228 af 03/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer
(Byfornyelsesloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 646 af 02/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister
(CPR-Loven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1189 af 21/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet
(Kontinentalsokkelloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1161 af 20/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 772 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 823 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 928 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger
(Almenlejeloven)

Transport- og Boligministeriet
LOV nr 616 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister
(Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1208 af 17/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social pension
(Pensionsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 938 af 10/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 63 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(Børnetilskudsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 634 af 16/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1002 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
(Funktionærloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 542 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om regional statsforvaltning
(Statsforvaltningsloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1209 af 17/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
(Gammelførtidspensionsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1037 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)
(SU-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 957 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser
(Erhvervsuddannelsesloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 1032 af 06/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1143 af 14/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om europæiske samarbejdsudvalg
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1491 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Straffuldbyrdelsesloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1342 af 21/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 678 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven
(Skatteforvaltningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 538 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Politi- og domstolsreform)

(Politi- og domstolsreformen)

Justitsministeriet
LBK nr 1188 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 347 af 14/05/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register
(Gennemførelse af rammeafgørelsen om en europæisk bevissikringskendelse og rammeafgørelsen om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 215 af 31/03/2004 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Offentlighed i retsplejen)

Justitsministeriet
LOV nr 21109 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag VII. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 111 (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 602 af 23/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne
Undervisningsministeriet
LBK nr 776 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af forældreansvarsloven
(Forældreansvarsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 223 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer
(Køretøjsregistreringsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 901 af 19/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 1120 af 17/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om delpension
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 803 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 658 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love (Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 281 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald
Erhvervsministeriet
LOV nr 1365 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love
(Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1236 af 04/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)
(Emballageafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 833 af 25/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udlevering af lovovertrædere
(Udleveringsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 252 af 12/06/1975 - Gældende
Lov om overførsel til andet land af retsforfølgning i straffesager.
Justitsministeriet
LBK nr 433 af 22/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af forvaltningsloven
(Forvaltningsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 433 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 1520 af 27/12/2014 - Gældende
Lov om offentlige veje m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 239 af 10/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af udlændingeloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>