Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26736 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 433 af 22/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af forvaltningsloven
(Forvaltningsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1520 af 27/12/2014 - Gældende
Lov om offentlige veje m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1580 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 239 af 10/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af udlændingeloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 246 af 27/03/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om det europæiske selskab (SE-loven) og lov om Det Centrale Virksomhedsregister
(Forenklinger og lettelser af administrative byrder samt ændringer som følge af reduktion af revisionspligten for visse små virksomheder m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 537 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 540 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om revision af den kommunale inddeling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 176 af 25/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
(Dagtilbudsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 67 af 25/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)
(Barselsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1237 af 09/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler
(Forsikringsaftaleloven)

Justitsministeriet
LBK nr 248 af 16/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 1154 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 1716 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Tilpasninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, ændring af kravene til revisorers efteruddannelse og styrket kontrol i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1703 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LOV nr 1099 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien
Justitsministeriet
LOV nr 149 af 10/04/1922 - Gældende
Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten. (* 1)
(Statsskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1162 af 26/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger
(Friplejeboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 611 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
LBK nr 126 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1100 af 10/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser
(Frekvensloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 87 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Ægteskabsloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 247 af 13/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1286 af 02/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af sundhedsloven
(Sundhedsloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
FIN nr 9089 af 01/01/2018 - Gældende
Tekstanmærkning til finansloven for finansåret 2018
Finansministeriet
FIN nr 9478 af 01/01/2019 - Gældende
Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2019
Finansministeriet
LOV nr 365 af 19/05/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om arbejdsskadesikring, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og lov om grænseoverskridende pengeoverførsler
(Gennemførelse af direktiv om finansielle konglomerater, videregivelse af fortrolige oplysninger, harmonisering af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om arbejdsskadesikring og lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond med lov om finansiel virksomhed m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 140 af 17/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om køb
(Købeloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1705 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Justitsministeriet
LOV nr 1726 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love (Implementering af dele af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet)
Skatteministeriet
LOV nr 637 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om kreditaftaler (Obligatorisk betænkningsperiode ved indgåelse af aftaler om kortfristede forbrugslån)
Justitsministeriet
LBK nr 27 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1163 af 08/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)
(Personskatteloven)

Skatteministeriet
LOV nr 153 af 08/06/1912 - Gældende
Lov om Omsætning til det metriske System af Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer i bestaande Love m.m.*)
Erhvervsministeriet
LOV nr 656 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1097 af 28/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
(Vejledningsloven)

Undervisningsministeriet
LOV nr 327 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning
(MLI-loven)

Skatteministeriet
LBK nr 1089 af 14/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 718 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love
(Rekonstruktion m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 760 af 21/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
(Momsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1482 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 60 af 30/01/2018 - Gældende
Lov om ferie
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 616 af 03/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
(AMU-loven)

Undervisningsministeriet
LOV nr 895 af 04/07/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 213 af 04/06/1965 - Gældende
Lov om ændringer i forskellige lovbestemmelser om straf, konfiskation m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 21176 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber og tilhørende dokumenter (Fusionstraktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1640 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1083 af 15/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
(Komitéloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
LBK nr 1114 af 30/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1213 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>