Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26739 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 1110 af 10/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1088 af 03/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)
(Pensionsbeskatningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LOV nr 652 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om betalinger
Erhvervsministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
LOV nr 21103 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 1505 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af søloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 1166 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
BEK nr 106 af 28/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om korte nyhedsuddrag fra begivenheder af stor interesse for offentligheden
Kulturministeriet
RES nr 9219 af 24/06/1975 - Gældende
Kongelig resolution om bemyndigelse til eftergivelse af korte frihedsstraffe, bøder og konfiskationer
Justitsministeriet
BEK nr 1305 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold
Skatteministeriet
BEK nr 645 af 30/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse uddannelsesbekendtgørelser om korte videregående uddannelser under Undervisningsministeriets område og om overgangsregler
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1086 af 29/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af dyrlæger til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger
(Bekendtgørelse om godkendelse af dyrlæger til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger)

Miljø- og Fødevareministeriet
ANG nr 1739 af 18/12/2015 - Gældende
Anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen og forskellige andre love (Fri anvendelse af visse data, varetagelse af søopmåling og ændring af styrelsens navn)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 755 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 687 af 29/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af fartskriverkort
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 894 af 21/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1042 af 01/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer i det internationale vanddistrikt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 401 af 27/05/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for Det Danske Filminstitut
Kulturministeriet
BEK nr 944 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Ungdomskort
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9928 af 02/06/2008 - Gældende
Bestemmelser om luftfartsinformationstjeneste Udgave 3, 2. juni 2008 (BL 7-2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 661 af 11/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 566 af 29/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 957 af 19/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Undervisningsministeriet
BEK nr 1154 af 06/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 837 af 06/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 95 af 28/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 278 af 20/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 47 af 07/03/1964 - Gældende
Bekendtgørelse vedrørende loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Om ordningens ikrafttræden.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 394 af 21/11/1966 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelse om motorkøretøjer, der erhvervesmæssigt benyttes til befordring af personer. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 788 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1796 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fri anvendelse af data om Grønland
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 208 af 24/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 288 af 31/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Ribe Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelses- og klitfredningslinien i Ribe Amt)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 122 af 19/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om biavl på Læsø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1632 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 762 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om danske UCITS’ anvendelse af afledte finansielle instrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 17100 af 23/01/1997 - Gældende
Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater
(BL 3-38, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 296 af 25/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 382 af 02/05/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Bornholms Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 127 af 18/02/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Frederiksborg Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Frederiksborg Amt)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 631 af 23/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Storstrøms Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Storstrøms Amt)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 931 af 01/10/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Københavns Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Københavns Amt)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 91 af 03/02/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Viborg Amt af strandbeskyttelses- og klitfredninglinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 268 af 31/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Ringkøbing Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 909 af 10/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Vejle Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Vejle Amt)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 568 af 02/07/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Århus Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 128 af 23/02/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Vestsjællands Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Vestsjællands Amt)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 892 af 24/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Roskilde Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Roskilde Amt)

Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>