Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26926 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 106 af 11/05/1929 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i Bekendtgørelse af 23. juni 1924 om indretningen af ordinære kvarterer for det værnepligtige mandskab
Forsvarsministeriet
BEK nr 175 af 21/05/1962 - Gældende
Bekendtgørelse om motorkøretøjer, der erhversvmæssigt benyttes til befordring af personer. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 122 af 05/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 786 af 08/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri vest for Livø
(Livøbekendtgørelsen)

Udenrigsministeriet
BEK nr 940 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1796 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning
(FVU-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1405 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for data, registre, kortværk og ydelser og om fri anvendelse af visse data, registre og kortværk
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 837 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om basisanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 184 af 26/03/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 9320 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Kapitel I A Arbejdets udførelse, 1. juli 2002
(Meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 729 af 29/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse for Tvistighedsnævnet
Erhvervsministeriet
BEK nr 163 af 08/03/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælterne i Vejle Amt
Udenrigsministeriet
BEK nr 708 af 06/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder
Justitsministeriet
BEK nr 385 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om skelforretninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
AND nr 327 af 24/08/1963 - Gældende
Anordning om antagelse af skuespil, operaer m.v. til opførelse på Det kongelige Teater.
Kulturministeriet
BEK nr 359 af 23/09/1963 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelse om motorkøretøjer, der erhvervsmæssigt benyttes til befordring af personer. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 359 af 23/09/1965 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelse om motorkøretøjer, der erhvervsmæssigt benyttes til befordring af personer. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 94 af 28/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 37 af 22/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9992 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XI Regionale og lokale bestemmelser, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1297 af 31/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner
Skatteministeriet
BEK nr 1060 af 21/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til ansøgning om tilladelse til udførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 700 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole
Undervisningsministeriet
BEK nr 164 af 25/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. (Afvisning af boligsøgende i hårde ghettoområder)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 222 af 24/06/1938 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Indberetninger til Justitsministeriets Kartotek over mortificerede og forældede Massegældsbreve og Aktier.
Justitsministeriet
BEK nr 1609 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om repræsentative tjenesteydelser, gebyroplysningsdokument og gebyropgørelse
Erhvervsministeriet
BEK nr 553 af 15/08/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om dokumentation ved tinglysning af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 828 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser
(Tilladelsesbekendtgørelsen)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1172 af 19/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Kirkeministeriet
BEK nr 328 af 28/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 836 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1729 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 719 af 13/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital (garantiorganisation)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9790 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser E fra Søfartsstyrelsen, Kapitel X, Sejladsens betryggelse af 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
PTN nr 11100 af 10/11/1774 - Gældende
Pat. Om Høieste-Ret i Danmark for 1775 og siden fremdeles for de efterfølgende Aaringer, indtil videre.
Justitsministeriet
BEK nr 987 af 29/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9413 af 28/04/2017 - Gældende
BL 7-15 Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Udgave 2, 28. april 2017
(Naturområdebestemmelserne)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 841 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 251 af 27/04/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer ved bundgarn og sømærker
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 718 af 13/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 121 af 17/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene
Statsministeriet
BEK nr 9754 af 03/03/1998 - Gældende
Teknisk forskrift om særlige stabilitetskrav for ro-ro passagerskibe med vand på dæk i international fart (Stockholm-aftalen)
Erhvervsministeriet
BEK nr 9782 af 24/10/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v., Kapitel V Sejladsens betryggelse, 1. november 2003
(Meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 439 af 13/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatorisk selvvalgt opgave i folkeskolens 10. klasse
Undervisningsministeriet
BEK nr 1083 af 20/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om søvejsregler
Erhvervsministeriet
BEK nr 875 af 20/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Uddannelsesrådet for arbejdsmarkedsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 244 af 14/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af Københavns Havns søområde
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 159 af 26/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1090 af 29/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
(Prøvebekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1756 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus
Beskæftigelsesministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>