Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26914 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 9535 af 25/09/2003 - Gældende
Bestemmelser om benyttelse af laserlysudstyr til udendørs formål
(BL 3-41, 1. udgave)

(BL 3-41, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1272 af 28/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings årsregnskaber
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 17029 af 14/01/1992 - Gældende
Bestemmelser om faldskærmsspring
(BL 9-1, 9. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1680 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen
(Råstofbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9444 af 23/05/2019 - Gældende
Forretningsorden for Folketinget
(Folketingets forretningsorden)

Folketinget
BEK nr 1132 af 28/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om farligt gods, kontrolafgifter og tilladelse til jernbanevirksomhed m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1365 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om interbankgebyrer for indenlandske forbrugerrelaterede debetkorttransaktioner
Erhvervsministeriet
BEK nr 511 af 20/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger
(Ordensbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 1234 af 29/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1056 af 07/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter
Erhvervsministeriet
BEK nr 863 af 10/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om skærmende beplantning ved skæmmende tekniske anlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 622 af 18/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 220 af 07/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber m.v.
Beskæftigelsesministeriet
EBV nr 5030 af 08/12/1983 - Gældende
Eneretsbevilling om tilladelse til Dansk Olie og Naturgas A/S til at efterforske og indvinde geotermisk energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 301 af 30/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 26 af 16/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1323 af 21/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøzoner
(Miljøzonebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 590 af 26/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder
Forsvarsministeriet
BEK nr 551 af 27/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige køretøjer på havne- og terminalområder (Godshåndtering og rangering af sættevogne)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1205 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Offshoresikkerhedsrådet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1298 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation med indbetalt garantikapital (garantiorganisation)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 801 af 21/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber
(Reklamebekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 977 af 01/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd
Erhvervsministeriet
BEK nr 1160 af 03/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af oplysningsskema efter kreditaftalelovens § 7 a
Justitsministeriet
BEK nr 1395 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.
(Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1441 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 932 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlighedens adgang og rekreative brug af Naturområdet Skjern Enge
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1001 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1850 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 981 af 07/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Center for Energibesparelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 274 af 28/08/1964 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af rettigheder over luftfartøjer.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17010 af 01/01/1988 - Gældende
Takstregulativ for Statens Luftfartsvæsens lufthavne Aalborg - Rønne - Odense - Vagar
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 670 af 09/07/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeriet i Mariager Fjord
Udenrigsministeriet
BEK nr 289 af 20/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab
(Ægteskabsbekendtgørelsen)

Børne- og Socialministeriet
BEK nr 765 af 06/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1371 af 09/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om Værnepligtsnævnet
Forsvarsministeriet
BEK nr 180 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 833 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1354 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 941 af 28/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om form og indhold af dokumenter indeholdende væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde
Erhvervsministeriet
BEK nr 979 af 28/09/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om politiets godkendelse af personer, der får adgangshjemmel til flyvepladsens afspærrede område
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1578 af 17/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 345 af 01/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 546 af 18/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om retslister og om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af kopier af anklageskrifter og retsmødebegæringer mv.
Justitsministeriet
BEK nr 1574 af 15/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske Ankenævn
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 789 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1067 af 21/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper
(Naturtypebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 11993 af 30/05/2001 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 11-6, 1. udgave af 10. april 1992, Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Roskilde
(BL 11-6 A, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17278 af 03/05/1994 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 11-5
(BL 11-5 A, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>