Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort over italien  fandt 851 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 21103 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 499 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
Udenrigsministeriet
LOV nr 21176 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber og tilhørende dokumenter (Fusionstraktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21174 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 252 af 12/06/1975 - Gældende
Lov om overførsel til andet land af retsforfølgning i straffesager.
Justitsministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LOV nr 418 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 21179 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 2 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1205 af 27/12/2003 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 837 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om basisanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1431 af 11/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 726 af 03/07/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 724 af 10/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 892 af 17/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1327 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 831 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 963 af 12/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1008 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 762 af 29/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 11033 af 16/07/2015 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) for delsystemet drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9070 af 13/08/2015 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1316 af 20/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet
Skatteministeriet
CIR nr 124 af 28/07/1956 - Gældende
Cirkulære om en med Italien indgået overenskomst angående militærtjeneste (Samtlige udskrivningschefer, lægdsforstandere og lægdsmænd)
Forsvarsministeriet
BKI nr 25 af 28/06/1956 - Gældende
Bekendtgørelse om en i Rom den 15. juli 1954 mellem Danmark og Italien undertegnet overenskomst vedrørende militærtjeneste. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 240 af 05/09/1925 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den mellem Danmark, det britiske Rige, de amerikanske Forenede Stater, Frankrig, Italien, Japan, Norge, Nederlandene og Sverige den 9. Februar 1920 i Paris undertegnede Traktat angaaende Spitzbergen
Udenrigsministeriet
KEN nr 9256 af 26/02/2014 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 26. februar 2014 – Ægtefællesammenføring – Krav til ægteskab eller fast samlivsforhold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
AFG nr 9832 af 22/08/2006 - Gældende
Begrænset skattepligt arbejde her i landet
Skatteministeriet
KEN nr 9954 af 28/11/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 28. november 2013 – Familiesammenføring med andre – Forældre til herboende mindreårige børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9641 af 21/08/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00668
Justitsministeriet
1991/1 BSF 13 - Gældende
1991 BSF 13 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN AKTIV REGIONAL ERHVERVSPOLITIK
Folketinget
KEN nr 9078 af 28/02/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 117/2001
Justitsministeriet
CIR nr 193 af 21/10/1971 - Gældende
Cirkulære om identitetsbeviser for søfarende.
Erhvervsministeriet
2013/1 BTL 102 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven
(Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

Folketinget
AFG nr 10351 af 19/12/2017 - Gældende
Erasmus+ studerende - fuld og begrænset skattepligt
Skatteministeriet
1995/1 BSF 120 - Gældende
1995 BSF 120 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANSK NEJ TIL EU-VÅBENMARKED
Folketinget
1987/1 BSF 107 - Gældende
1987 BSF 107 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM RET TIL UDDANNELSESORLOV
Folketinget
BKI nr 157 af 14/10/1903 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af den i Bern den 9de September 1886 afsluttede Konvention angaaende Oprettelse af en international Union til Værn for litterære og kunstneriske Værker med tilhørende Tillægsartikel, Slutningsprotokol og Undertegnelsesprotokol samt af den i Paris den 4de Maj 1896 undertegnede Tillægsakt og den under samme Dato undertegnede Deklaration. (Bernerkonventionen)
Udenrigsministeriet
BKI nr 7 af 29/02/1940 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den i Paris den 31. Oktober 1938 afsluttede Konvention om Ændringer i den internationale Sundhedskonvention af 21. Juni 1926
Udenrigsministeriet
1987/1 BSF 108 - Gældende
1987 BSF 108 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ETABLERING AF EN VOKSENUDDANNELSESFOND
Folketinget
2000/1 LSF 26 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven
Skatteministeriet
BKI nr 197 af 19/04/1923 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den paa den første almindelige Konference angaaende Samfærdselens og Transittens Frihed i Barcelona den 20. April 1921 vedtagne Konvention og Statut angaaende Transitfriheden
Udenrigsministeriet
AFG nr 10013 af 25/09/2018 - Gældende
Dobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted
Skatteministeriet
BKI nr 42 af 10/08/1955 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af en international overenskomst vedrørende skibsstationer i Nordatlanten, undertegnet i Paris den 25. februar 1954. (* 1)
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9246 af 04/02/2019 - Gældende
Vejledning om et særligt sundhedskort
Sundheds- og Ældreministeriet
BKI nr 42 af 19/04/1990 - Gældende
Bekendtgørelse af den europæiske konvention af 28. juni 1978 om kontrol med enkeltpersoners erhvervelse og besiddelse af skydevåben
Udenrigsministeriet
2007/2 BSF 144 - Gældende
Betænkning og indstilling vedrørende den af statsrevisorerne afgivne betænkning over statsregnskabet for finansåret 2006
Folketinget
VEJ nr 9129 af 04/02/2019 - Gældende
Vejledning om et særligt sundhedskort
Sundheds- og Ældreministeriet
AFG nr 10147 af 18/09/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-551
Justitsministeriet



 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>