Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort over italien  fandt 851 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
CIR nr 124 af 28/07/1956 - Gældende
Cirkulære om en med Italien indgået overenskomst angående militærtjeneste (Samtlige udskrivningschefer, lægdsforstandere og lægdsmænd)
Forsvarsministeriet
BKI nr 25 af 28/06/1956 - Gældende
Bekendtgørelse om en i Rom den 15. juli 1954 mellem Danmark og Italien undertegnet overenskomst vedrørende militærtjeneste. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 240 af 05/09/1925 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den mellem Danmark, det britiske Rige, de amerikanske Forenede Stater, Frankrig, Italien, Japan, Norge, Nederlandene og Sverige den 9. Februar 1920 i Paris undertegnede Traktat angaaende Spitzbergen
Udenrigsministeriet
KEN nr 9256 af 26/02/2014 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 26. februar 2014 – Ægtefællesammenføring – Krav til ægteskab eller fast samlivsforhold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
AFG nr 9832 af 22/08/2006 - Gældende
Begrænset skattepligt arbejde her i landet
Skatteministeriet
KEN nr 9954 af 28/11/2013 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 28. november 2013 – Familiesammenføring med andre – Forældre til herboende mindreårige børn
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9641 af 21/08/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00668
Justitsministeriet
1991/1 BSF 13 - Gældende
1991 BSF 13 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN AKTIV REGIONAL ERHVERVSPOLITIK
Folketinget
KEN nr 9078 af 28/02/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 117/2001
Justitsministeriet
CIR nr 193 af 21/10/1971 - Gældende
Cirkulære om identitetsbeviser for søfarende.
Erhvervsministeriet
2013/1 BTL 102 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven
(Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

Folketinget
AFG nr 10351 af 19/12/2017 - Gældende
Erasmus+ studerende - fuld og begrænset skattepligt
Skatteministeriet
1995/1 BSF 120 - Gældende
1995 BSF 120 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANSK NEJ TIL EU-VÅBENMARKED
Folketinget
1987/1 BSF 107 - Gældende
1987 BSF 107 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM RET TIL UDDANNELSESORLOV
Folketinget
BKI nr 157 af 14/10/1903 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af den i Bern den 9de September 1886 afsluttede Konvention angaaende Oprettelse af en international Union til Værn for litterære og kunstneriske Værker med tilhørende Tillægsartikel, Slutningsprotokol og Undertegnelsesprotokol samt af den i Paris den 4de Maj 1896 undertegnede Tillægsakt og den under samme Dato undertegnede Deklaration. (Bernerkonventionen)
Udenrigsministeriet
BKI nr 7 af 29/02/1940 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den i Paris den 31. Oktober 1938 afsluttede Konvention om Ændringer i den internationale Sundhedskonvention af 21. Juni 1926
Udenrigsministeriet
1987/1 BSF 108 - Gældende
1987 BSF 108 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ETABLERING AF EN VOKSENUDDANNELSESFOND
Folketinget
2000/1 LSF 26 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven
Skatteministeriet
BKI nr 197 af 19/04/1923 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den paa den første almindelige Konference angaaende Samfærdselens og Transittens Frihed i Barcelona den 20. April 1921 vedtagne Konvention og Statut angaaende Transitfriheden
Udenrigsministeriet
AFG nr 10013 af 25/09/2018 - Gældende
Dobbeltdomicil - skattemæssigt hjemsted
Skatteministeriet
BKI nr 42 af 10/08/1955 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af en international overenskomst vedrørende skibsstationer i Nordatlanten, undertegnet i Paris den 25. februar 1954. (* 1)
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9246 af 04/02/2019 - Gældende
Vejledning om et særligt sundhedskort
Sundheds- og Ældreministeriet
BKI nr 42 af 19/04/1990 - Gældende
Bekendtgørelse af den europæiske konvention af 28. juni 1978 om kontrol med enkeltpersoners erhvervelse og besiddelse af skydevåben
Udenrigsministeriet
2007/2 BSF 144 - Gældende
Betænkning og indstilling vedrørende den af statsrevisorerne afgivne betænkning over statsregnskabet for finansåret 2006
Folketinget
VEJ nr 9129 af 04/02/2019 - Gældende
Vejledning om et særligt sundhedskort
Sundheds- og Ældreministeriet
AFG nr 10147 af 18/09/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-551
Justitsministeriet
AFG nr 9424 af 29/05/2018 - Gældende
Tilskud, Moms
Skatteministeriet
KEN nr 10102 af 12/10/1992 - Gældende
2 figurmærker indeholdende bogstavet M anset for forvekslelige
Erhvervsministeriet
VEJ nr 33 af 04/05/2004 - Gældende
Vejledning til § 12 a i lov om aktiv socialpolitik m.v.
Beskæftigelsesministeriet
2009/1 LSF 108 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer
(Udskydelse af tidspunktet for revision af loven)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
BKI nr 252 af 17/10/1931 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Danmarks Ratifikation af den i Geneve den 20. April 1929 afsluttede internationale Konvention til Bekæmpelse af Falskmøntneri med tilhørende Protokol af samme Dato.(* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 39 af 26/07/1962 - Gældende
Bekendtgørelse af den reviderede Berner-konvention af 1948 til værn for litterære og kunstneriske værker. (* 1) (Bryssel-akten)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9135 af 04/02/1997 - Gældende
Varemærket BMW var ikke til hinder for gyldigheden af registreringen af varemærket AMW for nærmere angivne varer i klasse 12
Erhvervsministeriet
FOU nr 1984.27 - Gældende
Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EF-land
Folketinget
BST nr 25040 af 31/03/1978 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE Ø.578-1 om udenlandsk valuta til brug i søværnets skibe under ophold i udenlandske havne.
Forsvarsministeriet
BKI nr 16 af 16/05/1938 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den i Warszawa den 12. Oktober 1929 afsluttede Konvention angaaende Indførelse af visse ensartede Regler om international Luftbefordring samt af den til Konventionen knyttede Tillægsprotokol af samme Dato. (* 1)
Udenrigsministeriet
2000/1 LSF 226 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fremskaffelse og anvendelse af humant blod og blodprodukter til lægemiddelformål m.v.
Sundhedsministeriet
CIR nr 161 af 21/09/1992 - Gældende
Cirkulære om momspligt ved visse former for EF-handel
Skatteministeriet
KEN nr 9864 af 05/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01142
Justitsministeriet
KEN nr 10041 af 05/05/1993 - Gældende
Forvekslelighed mellem det ansøgte varemærke GIANFERREFASHION og varemærket GIANFRANCO FERRE, der tidligere var taget i brug i udlandet
Erhvervsministeriet
BKI nr 86 af 12/09/1984 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 26. november 1976 til UNESCO-overenskomsten af 22. november 1950 om indførsel af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale. (* 1)
Skatteministeriet
1999/1 BSF 159 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at holde fast i kronen
Folketinget
BKI nr 33 af 15/03/1990 - Gældende
Bekendtgørelse af tillægsprotokol nr. 8 af 19. marts 1985 til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (* 1)
Udenrigsministeriet
2014/1 TBL 72 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven
(Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.)

Folketinget
BKI nr 497 af 21/12/1923 - Gældende
Bekendtgørelse angående grænsen mellem Danmark og Tyskland således som denne er fastsat af den i Henhold til Bestemmelsen i Versaillestraktatens Artikel 111 nedsatte Grænseafstikningskommission.
Udenrigsministeriet
VEJ nr 10329 af 12/12/2016 - Gældende
Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU/EØS-landene og Schweiz
(Vejledning om forordning 883/04)

Sundheds- og Ældreministeriet
2001/2 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven
(Udeblivelsesdomme i straffesager, pressens adgang til domsudskrifter mv. og politiklagenævnsmedlemmers sagsbehandling)

Justitsministeriet
FOU nr 2012.0008 - Gældende
2012-8 Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om muligt socialt bedrageri
Folketinget
2000/1 BSF 136 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om øget retssikkerhed ved behandling af asylansøgninger i Flygtningenævnet
Folketinget
KEN nr 10379 af 11/11/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>