Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort over italien  fandt 851 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18 >

 
BKI nr 46 af 31/10/1957 - Gældende
Bekendtgørelse om en den 27. februar 1953 i London undertegnet overenskomst om Tysklands gæld til udlandet
Udenrigsministeriet
2007/2 LSF 18 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg
(Valgnævnet, godkendelse af partinavne, nedsættelse af antallet af danske medlemmer af Europa-Parlamentet m.v.)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2007/1 LSF 9 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg
(Valgnævnet, godkendelse af partinavne, nedsættelse af antallet af danske medlemmer af Europa-Parlamentet m.v.)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2004/2 LSF 153 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og pasloven
(Knallerter, køre- og hviletid og nedsættelse af gebyret for børnepas mv.)

Justitsministeriet
2015/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Udbudsloven
Erhvervs- og Vækstministeriet
2004/2 LSF 121 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove
(Nedsættelse af selskabsskatten og globalpulje-princip i sambeskatningen)

Skatteministeriet
1992/1 LSF 34 - Gældende
1992 LSF 34 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN M.V. (ÆNDRING AF KOMPETENCEREGLERNE FOR MEDDELELSE AF ANKE- OG KÆRETILLADELSE)
Folketinget
STV nr 20025 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 DEL B DRIKKEVARER
Skatteministeriet
VEJ nr 9264 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om navne
(Navnevejledningen)

Børne- og Socialministeriet
STV nr 20029 af 01/01/2006 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2006 DEL B DRIKKEVARER
Skatteministeriet
STV nr 20040 af 01/01/1997 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1997 AFSNIT SF - BESKATNINGEN AF UDBYTTE MV. FRA AKTIESELSKABER, ANPARTSSELSKABER OG ANDELSSELSKABER
Skatteministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 C. CIRKULÆRER M.V.
Skatteministeriet
2004/1 LSF 153 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove
(Nedsættelse af selskabsskatten og globalpulje-princip i sambeskatningen)

Skatteministeriet
STV nr 20095 af 01/01/1997 - Gældende
A-SKAT OG AM-BIDRAG 1997 AFSNIT B - INDKOMSTARTER
Skatteministeriet
1991/1 LSF 215 - Gældende
1991 LSF 215 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN M.V. (ÆNDRING AF KOMPETENCEREGLERNE FOR MEDDELELSE AF ANKE- OG KÆRETILLADELSE)
Folketinget
2018/1 LSF 99 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Tilpasninger til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2013/34/EU, ændring af kravene til revisorers efteruddannelse og styrket kontrol i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr)
Erhvervsministeriet
2017/1 LSF 15 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)
Skatteministeriet
2004/1 LSF 163 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af tonnageskatteloven
(Gennemførelse af ændrede EU-retningslinier for statsstøtte til søtransportsektoren)

Skatteministeriet
2004/2 LSF 95 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af tonnageskatteloven
(Gennemførelse af ændrede EU-retningslinier for statsstøtte til søtransportsektoren)

Skatteministeriet
2010/1 LSF 137 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler
(Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.)

Justitsministeriet
STV nr 20009 af 01/01/1998 - Gældende
A-SKAT OG AM-BIDRAG 1998 AFSNIT B - INDKOMSTARTER
Skatteministeriet
2005/1 LSF 51 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om det europæiske selskab (SE-loven) og lov om Det Centrale Virksomhedsregister
(Forenklinger og lettelser af administrative byrder samt ændringer som følge af reduktion af revisionspligten for visse små virksomheder m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
2014/1 BSF 6 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side
Udenrigsministeriet
2005/1 LSF 50 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), bogføringslov samt lov om statsautoriserede og registrerede revisorer
(Reduktion af revisionspligt for visse virksomheder samt reduktion af andre administrative byrder)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
1999/1 LSF 213 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om visse forbrugeraftaler, markedsføringsloven og visse andre love
Justitsministeriet
1990/1 LSF 48 - Gældende
1990 LSF 48 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
STV nr 20066 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
2006/1 LSF 11 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, lov om omsætning af fast ejendom, lov om translatører og tolke, lov om dispachører og ophævelse af lov om registrerede arkitekter
(Forenkling af adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv i Danmark)

Undervisningsministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2006 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
2005/1 LSF 49 - Gældende
Forslag til Lov om brugsmodeller
Økonomi- og Erhvervsministeriet
STV nr 20071 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
STV nr 20026 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
STV nr 20010 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2006-4
Skatteministeriet
2000/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
2014/1 LSF 117 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv, ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet
STV nr 20077 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2007-3
Skatteministeriet
1990/2 LSF 39 - Gældende
1990 LSF 39 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
1997/1 LSF 104 - Gældende
1997 LSF 104 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORSIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE OG LOV OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED (INDFØRELSE AF EN NY STRUKTUR PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET, OPRETTELSE AF ARBEJDSMARKEDETS ERHVERVSSYGDOMSSIKRING OG OPHÆVELSE AF FORSIKRINGSTEKNISKE SÆRREGLER OM ARBEJDSSKADEFORSIKRING M.V.)
Folketinget
STV nr 20076 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2007-3
Skatteministeriet
STV nr 20109 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20011 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20012 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; SELSKABER OG AKTIONÆRER 2006-4
Skatteministeriet
2014/1 BSF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side
Udenrigsministeriet
STV nr 20078 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; SELSKABER OG AKTIONÆRER 2007-3
Skatteministeriet
1994/1 LSF 254 - Gældende
1994 LSF 254 FORSLAG TIL LOV OM AFGIFT AF DØDSBOER OG GAVER
Folketinget
2008/1 LSF 170 - Gældende
Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
Økonomi- og Erhvervsministeriet
STV nr 20111 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; SELSKABER OG AKTIONÆRER 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20068 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 S. SELSKABER OG AKTIONÆRER
Skatteministeriet
1991/1 BSF 28 - Gældende
1991 BSF 28 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF TRAKTAT OM KONVENTIONELLE VÆBNEDE STYRKER I EUROPA AF 19. NOVEMBER 1990.
Folketinget< 10|11|12|13|14|15|16|17|18 >