Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort over italien  fandt 851 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18 >

 
VEJ nr 9580 af 20/10/2004 - Gældende
Vejledning om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter
(Klassificeringsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BKI nr 19 af 22/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 24. marts 1992 om observationsflyvninger (Open Skies)
Udenrigsministeriet
STV nr 20073 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 S. SELSKABER OG AKTIONÆRER
Skatteministeriet
STV nr 20028 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 S. SELSKABER OG AKTIONÆRER
Skatteministeriet
1997/2 LSF 103 - Gældende
1997 LSF 103 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE SKATTELOVE (KONSEKVENSÆNDRINGER SOM FØLGE AF AFSKRIVNINGSLOVEN SAMT ÆNDRINGER AF EJENDOMSAVANCEBESKATNINGSLOVEN M.M.)
Folketinget
2016/1 LSF 156 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og ændringer som følge af forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 323 af 04/06/1986 - Historisk
Lov om international fuldbyrdelse af straf m.v.
(International straffuldbyrdelseslov)

Justitsministeriet
LOV nr 363 af 18/05/1994 - Historisk
Lov om ændring af lov om forsikringsvirksomhed, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om erstatning for atomskader (nukleare skader) og om ophævelse af lov om udveksling af forsikringstjenesteydelser inden for direkte skadesforsikringsvirksomhed (* 1)
Erhvervsministeriet
LOV nr 518 af 28/05/2013 - Historisk
Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
(Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 630 af 05/07/1994 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forsikringsvirksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 746 af 06/08/1996 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forsikringsvirksomhed (* 1)
Erhvervsministeriet
LBK nr 963 af 29/11/1994 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om forsikringsvirksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 33 af 25/01/1980 - Historisk
Bekendtgørelse om EF-statsborgeres adgang til at udøve virksomhed som tandlæge i Danmark
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 17095 af 08/08/1990 - Historisk
Bestemmelser om generelle krav til støjmission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 4050 af 01/07/1989 - Historisk
Stærkstrømsreglementet, afsnit 1 Administrative bestemmelser, 3. udgave (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 482 af 21/09/1984 - Historisk
Bekendtgørelse om interregional ruteflyvning mellem medlemsstaterne i Fællesskabet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 740 af 27/08/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af bygge- og anlægsarbejder inden for vand-, og energiforsyning samt transport og telekommunikation i De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 4044 af 01/01/1989 - Historisk
Stærkstrømsreglementet, afsnit 1 Administrative bestemmelser, 3. udgave (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 741 af 27/08/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af indkøb inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation i De Europæiske Fællesskaber(* 1) (Udbudsbekendtgørelsen for forsyningsvirksomhed)
Erhvervsministeriet
BEK nr 4051 af 01/01/1990 - Historisk
Stærkstrømsreglementet, afsnit 1 Administrative bestemmelser, 3. udgave (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 4042 af 31/12/1962 - Historisk
Stærkstrømsreglementet, afsnit 1 Administrative bestemmelser, 3. udgave (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 4054 af 01/07/1990 - Historisk
Stærkstrømsreglementet, afsnit 1 Administrative bestemmelser, 3. udgave (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 4058 af 01/01/1990 - Historisk
Stærkstrømsreglementet, afsnit 1 Administrative bestemmelser, 3. udgave (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 276 af 14/04/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 880 af 23/08/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om benyttelse af udenlandske køretøjer i Danmark
Skatteministeriet
BEK nr 179 af 17/03/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om gensidig anerkendelse af visse erhvervsrettede uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 625 af 14/07/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske levnedsmidler m.v. (* 1) (* 2)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 17400 af 12/06/1992 - Historisk
Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 557 af 24/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af indkøb inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation i Det Europæiske Fællesskab (* 1) (Udbudsbekendtgørelsen for forsyningsvirksomhed)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1400 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om basisanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 438 af 19/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om basisanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 178 af 17/03/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark for EU/EFTA-statsborgere med erhvervskompetencegivende videregående uddannelse af mindst 3 års varighed
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 52 af 19/01/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser(* 1)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 19 af 18/01/1984 - Historisk
Udlændingebekendtgørelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 195 af 10/05/1979 - Historisk
Bekendtgørelse om EF-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som sygeplejerske i Danmark
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 196 af 23/05/1980 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang til og ophold i Danmark (* 1) (* 2)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 649 af 30/07/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter i Den Europæiske Union
Erhvervsministeriet
BEK nr 652 af 30/07/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af indkøb inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation i Den Europæiske Union
Erhvervsministeriet
BEK nr 249 af 06/04/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 936 af 16/09/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 2 af 04/01/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af bygge- og anlægsarbejder inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation i Den Europæiske Union
Erhvervsministeriet
BEK nr 799 af 10/11/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter i Den Europæiske Union
Erhvervsministeriet
BEK nr 17180 af 04/07/1988 - Historisk
Bestemmelser om vedligeholdelse og ændring af luftfartøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17515 af 15/08/1991 - Historisk
Bestemmelser om vedligeholdelse og ændring af luftfartøjer
(BL 1-1, 3. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 4000 af 31/12/1962 - Historisk
Stærkstrømsreglementet, afsnit 1 Administrative bestemmelser, 3. udgave (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 892 af 18/08/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om minimumssikkerhedskrav for tunneler, der er offentlige veje, og som indgår i det transeuropæiske vejnet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 605 af 12/09/1986 - Historisk
Bekendtgørelse om kørekort (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 458 af 23/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1018 af 15/12/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejderbeskyttelse i vejtransport
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 693 af 23/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om valgfag fælles for de gymnasiale uddannelser (valgfagsbekendtgørelsen)
Undervisningsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18 >