Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort over italien  fandt 851 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
AFG nr 9424 af 29/05/2018 - Gældende
Tilskud, Moms
Skatteministeriet
KEN nr 10102 af 12/10/1992 - Gældende
2 figurmærker indeholdende bogstavet M anset for forvekslelige
Erhvervsministeriet
VEJ nr 33 af 04/05/2004 - Gældende
Vejledning til § 12 a i lov om aktiv socialpolitik m.v.
Beskæftigelsesministeriet
2009/1 LSF 108 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer
(Udskydelse af tidspunktet for revision af loven)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
BKI nr 252 af 17/10/1931 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Danmarks Ratifikation af den i Geneve den 20. April 1929 afsluttede internationale Konvention til Bekæmpelse af Falskmøntneri med tilhørende Protokol af samme Dato.(* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 39 af 26/07/1962 - Gældende
Bekendtgørelse af den reviderede Berner-konvention af 1948 til værn for litterære og kunstneriske værker. (* 1) (Bryssel-akten)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9135 af 04/02/1997 - Gældende
Varemærket BMW var ikke til hinder for gyldigheden af registreringen af varemærket AMW for nærmere angivne varer i klasse 12
Erhvervsministeriet
FOU nr 1984.27 - Gældende
Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EF-land
Folketinget
BST nr 25040 af 31/03/1978 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE Ø.578-1 om udenlandsk valuta til brug i søværnets skibe under ophold i udenlandske havne.
Forsvarsministeriet
BKI nr 16 af 16/05/1938 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den i Warszawa den 12. Oktober 1929 afsluttede Konvention angaaende Indførelse af visse ensartede Regler om international Luftbefordring samt af den til Konventionen knyttede Tillægsprotokol af samme Dato. (* 1)
Udenrigsministeriet
2000/1 LSF 226 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fremskaffelse og anvendelse af humant blod og blodprodukter til lægemiddelformål m.v.
Sundhedsministeriet
CIR nr 161 af 21/09/1992 - Gældende
Cirkulære om momspligt ved visse former for EF-handel
Skatteministeriet
KEN nr 9864 af 05/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01142
Justitsministeriet
KEN nr 10041 af 05/05/1993 - Gældende
Forvekslelighed mellem det ansøgte varemærke GIANFERREFASHION og varemærket GIANFRANCO FERRE, der tidligere var taget i brug i udlandet
Erhvervsministeriet
BKI nr 86 af 12/09/1984 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 26. november 1976 til UNESCO-overenskomsten af 22. november 1950 om indførsel af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale. (* 1)
Skatteministeriet
1999/1 BSF 159 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at holde fast i kronen
Folketinget
BKI nr 33 af 15/03/1990 - Gældende
Bekendtgørelse af tillægsprotokol nr. 8 af 19. marts 1985 til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (* 1)
Udenrigsministeriet
2014/1 TBL 72 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven
(Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.)

Folketinget
BKI nr 497 af 21/12/1923 - Gældende
Bekendtgørelse angående grænsen mellem Danmark og Tyskland således som denne er fastsat af den i Henhold til Bestemmelsen i Versaillestraktatens Artikel 111 nedsatte Grænseafstikningskommission.
Udenrigsministeriet
VEJ nr 10329 af 12/12/2016 - Gældende
Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU/EØS-landene og Schweiz
(Vejledning om forordning 883/04)

Sundheds- og Ældreministeriet
2001/2 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven
(Udeblivelsesdomme i straffesager, pressens adgang til domsudskrifter mv. og politiklagenævnsmedlemmers sagsbehandling)

Justitsministeriet
FOU nr 2012.0008 - Gældende
2012-8 Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om muligt socialt bedrageri
Folketinget
2000/1 BSF 136 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om øget retssikkerhed ved behandling af asylansøgninger i Flygtningenævnet
Folketinget
BKI nr 26 af 04/04/1978 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle. ( *1).
Udenrigsministeriet
KEN nr 10379 af 11/11/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10277 af 11/11/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - stillingsopslag - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10170 af 18/12/2018 - Gældende
Moms - Donation til opførelse af kirkerum
Skatteministeriet
BKI nr 57 af 20/05/1965 - Gældende
Bekendtgørelse af UNESCO-konventionen af 5. december 1958 angående international udveksling af publikationer. (* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 113 af 21/10/1974 - Gældende
Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1960 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 17 af 06/03/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af CSCE's ministerråds beslutning af 1. december 1993 om juridisk personlighed for CSCE's institutioner samt privilegier og immuniteter
Udenrigsministeriet
2003/1 BSF 142 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at klarlægge mulighederne for nedsættelse af momsen på receptpligtige lægemidler
Folketinget
STV nr 20001 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJL., OVERSIGTER 1993 OVERSIGTER 1993 - (INDHOLD M.M.)
Skatteministeriet
2014/1 BSF 18 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en lighedsudredning
Folketinget
2003/1 BSF 1 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning
Udenrigsministeriet
2002/1 BSF 165 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational sikringsstyrke i Irak
Udenrigsministeriet
CIR1H nr 10555 af 01/04/2016 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Dokument- og personelfalsk
Justitsministeriet
KEN nr 9232 af 03/02/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2003/1 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning for Danmark ved EU's udvidelse mod øst
Folketinget
2014/1 SF.B B 25 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (13. november 2014) - B 25
Udenrigsministeriet
KEN nr 9137 af 21/02/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0173
Justitsministeriet
1987/1 LSF 208 - Gældende
1987 LSF 208 FORSLAG TIL LOV OM RET TIL FRIHED TIL UDDANNELSE
Folketinget
2013/1 BSF 55 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en samlet plan for udbud af togdriften for passagertrafik
Folketinget
2012/1 BR 7 - Gældende
Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13
Folketinget
VEJ nr 19111 af 30/04/1997 - Gældende
Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 5 Arbejdsskade Arbejdsulykke og erhvervssygdom
Beskæftigelsesministeriet
2004/2 BSF 15 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om husstandsomdeling af Den Europæiske Forfatning før afholdelse af folkeafstemning den 27. september 2005
Folketinget
1992/1 BTL 335 - Gældende
1992 BTL 335 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL BISTAND, LOV OM SOCIAL PENSION OG UDLÆNDINGELOVEN (HJÆLP TIL FRIVILLIG REPATRIERING) NR L 335 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
2001/1 LSF 56 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven
Justitsministeriet
BKI nr 26 af 24/09/1938 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Tiltrædelse af Pariserkonventionen af 20. Marts 1883 om en Union til Beskyttelse af industriel Ejendomsret, revideret i Bryssel den 14. December 1900, i Washington den 2. Juni 1911, i Haag den 6. November 1925 og i London den 2. Juni 1934. (* 2)
Udenrigsministeriet
2004/2 LSF 146 - Gældende
Forslag til Lov om tilstødende zone
Udenrigsministeriet
KEN nr 10167 af 10/10/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-550.
Justitsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>