Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort over italien  fandt 851 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1988/1 BRB 19 - Gældende
1988 BRB 19 BERETNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN AKTIV DANSK FREDS- OG AFSPÆNDINGSPOLITIK NR L 19 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
2006/1 LSF 35 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven
(Modulvogntog)

Transport- og Energiministeriet
CIR nr 15240 af 31/05/1979 - Gældende
Cirkulære om EF-statsborgeres adgang til at virke som sygeplejerske i Danmark (Til samtlige kommuner, amtskommuner, embedslægeinstitutioner m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10110 af 23/09/1993 - Gældende
Pålæggelse af indberetningspligten i henhold til konkurrencelovens § 7, nr. 1. (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10274 af 13/09/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - fagretlig - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 55 af 24/11/1954 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den i Geneve den 28. juli 1951 undertegnede konvention om flygtninges retsstilling. (* 1) (* 2) (* 3) (* 4) (Flygtningekonventionen)
Udenrigsministeriet
2000/1 BRB 144 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af udenlandsdanskeres valgret
Folketinget
BKI nr 70 af 23/08/1984 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 13. november 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 88 af 27/10/1980 - Gældende
Bekendtgørelse af international aftale af 15. december 1977 om etablering af et eksperimentelt europæisk net af maritime datastationer (COST PROJEKT 43)
Udenrigsministeriet
2014/1 BSF 25 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et dansk militært bidrag til NATOs Resolute Support Mission i Afghanistan
Udenrigsministeriet
2004/2 BSF 45 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at modvirke EU's servicedirektiv
Folketinget
BKI nr 118 af 28/11/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 24. maj 1983 om oprettelse af en europæisk organisation til udnyttelse af meteorologiske satellitter ('Eumetsat')
Udenrigsministeriet
BKI nr 53 af 27/06/1996 - Gældende
Bekendtgørelse af CSCE-konventionen af 15. december 1992 om mægling og voldgift
Udenrigsministeriet
1997/1 BSF 79 - Gældende
1997 BSF 79 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDLÆNDINGEKONTRAKTER
Folketinget
KEN nr 9813 af 28/06/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - etnisk oprindelse - national oprindelse - politisk anskuelse - afskedigelse - fertilitetsbehandling - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1986/1 BSF 133 - Gældende
1986 BSF 133 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DISTRIKTSPSYKIATRI
Folketinget
AFG nr 9150 af 29/01/2019 - Gældende
Familien tilflyttet Danmark - ikke indtræden af fuld dansk skattepligt
Skatteministeriet
1986/1 BSF 38 - Gældende
1986 BSF 38 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GENEREL ADGANG TIL BETALT FRIHED TIL UDDANNELSE
Folketinget
1999/1 BTL 288 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Danmarks deltagelse i den fælles valuta
Folketinget
BKI nr 71 af 04/11/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne
Udenrigsministeriet
2002/1 LSF 201 - Gældende
Forslag til Lov om forbud mod erhvervsmæssig indførsel og produktion af samt handel med skind og skindprodukter fra hunde og katte
Justitsministeriet
STV nr 20050 af 01/01/1987 - Gældende
LIGNINGSINSTRUKTIONEN 1987 LIGNINGSINSTRUKTIONEN FOR 1987
Skatteministeriet
AFG nr 9841 af 26/09/2006 - Gældende
Personselskaber, transparens i relation til tyrkiske selskabsregler og tyrkisk ejendom
Skatteministeriet
1999/1 BTL 242 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven
Folketinget
BKI nr 45 af 11/08/1955 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den i Paris den 28. august 1952 undertegnede protokol om status for internationale militære hovedkvarterer oprettet i henhold til Den nordatlantiske Traktat. (* 1)
Udenrigsministeriet
2001/2 BSF 90 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks støtte til, at Taiwan opnår observatørstatus i Verdenssundhedsforsamlingen i Genève
Folketinget
2005/1 BSF 19 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at gøre den 29. august til national flagdag
Folketinget
KEN nr 10116 af 23/12/1993 - Gældende
2 af løbenumrene i en mønsteransøgning ikke anset som nye på ansøgningstidspunktet.
Erhvervsministeriet
STV nr 20024 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 DEL A GENERELT OM PUNKT- OG MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
VEJ nr 9455 af 01/06/1998 - Gældende
Importørvejledning
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20028 af 01/01/2006 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2006 DEL A GENERELT OM PUNKT- OG MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
VEJ nr 9229 af 23/05/2013 - Gældende
Vejledning om EF-regler om social sikring - Lovvalg
Beskæftigelsesministeriet
1988/1 LSF 230 - Gældende
1988 LSF 230 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BENZINFORHANDLERKONTRAKTER
Folketinget
AFG nr 9346 af 29/01/2019 - Gældende
Afvisning - verserende sag for Skatteankestyrelsen
Skatteministeriet
2002/1 LSF 94 - Gældende
Forslag til Lov om forbud mod omskæring af kvinder
Folketinget
1998/1 BTB 146 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om maritim håndhævelse af handelssanktioner over for Forbundsrepublikken Jugoslavien og om et dansk maritimt bidrag til NATO's indsats på det vestlige Balkan
Folketinget
2002/1 LSF 79 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af visse afgiftslove
(Nedsættelse af afgiften af cigaretter, spiritus og mineralvand)

Skatteministeriet
VEJ nr 9468 af 30/06/2014 - Gældende
Vejledning til kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9481 af 30/06/2004 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - tendenser i afgørelser efter serviceloven samt boligstøtteloven - af fuldmægtig Birgitte Bjerg Pedersen
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20053 af 01/01/1997 - Gældende
A-SKAT OG AM-BIDRAG 1997 AFSNIT C - INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
2000/1 LSV 179 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
Folketinget
VEJ nr 11146 af 04/12/2015 - Gældende
Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EF-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger
Beskæftigelsesministeriet
1991/1 BTL 39 - Gældende
1991 BTL 39 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF OPHAVSRETSLOVEN OG FOTOGRAFILOVEN (VEDERLAGSORDNING FOR UINDSPILLEDE BÅND) NR L 39 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
STV nr 20035 af 01/01/1992 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1992 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
BST nr 25050 af 31/03/1987 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE P.810-1 om bestemmelser for tjenesterejser til udlandet for enkeltpersoner og mindre grupper
Forsvarsministeriet
BKI nr 9 af 16/01/1984 - Gældende
Bekendtgørelse af UNESCO-konvention af 21. december 1979 om anerkendelse af studier, diplomer og grader inden for de videregående uddannelser i de stater, der tilhører Europa-regionen. (* 1)
Udenrigsministeriet
2000/1 LSF 179 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
Udenrigsministeriet
BKI nr 12 af 14/01/1933 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Danmarks Ratifikation af den i Genf den 27. Juli 1929 vedtagne Konvention om Behandling af Krigsfanger. (* 2)
Udenrigsministeriet
1994/1 LSF 3 - Gældende
1994 LSF 3 FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM INDGÅELSE AF OVERENSKOMSTER MED FREMMEDE STATER TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING M.V.
Folketinget
1987/1 LSF 17 - Gældende
1987 LSF 17 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>