Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort over italien  fandt 851 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1997/1 BSF 86 - Gældende
1997 BSF 86 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF DE FORENEDE NATIONERS TRAKTAT OM ET ALTOMFATTENDE FORBUD MOD ATOMPRØVESPRÆNGNINGER
Folketinget
1985/1 LSF 3 - Gældende
1985 LSF 3 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
STV nr 20052 af 01/01/2001 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 2001 AFSNIT C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
1987/1 LSF 6 - Gældende
1987 LSF 6 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LIGNINGSLOVEN (FORBEDRING AF KONKURRENCEEVNEN)
Folketinget
BKI nr 96 af 28/10/1981 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 30. november 1972 om ændring af konventionen af 22. november 1928 angående internationale udstillinger (* 1)
Udenrigsministeriet
1987/1 LSF 163 - Gældende
1987 LSF 163 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ERSTATNING FOR ATOMSKADER (FORHØJELSE AF ERSTATNINGSBELØB M.V.)
Folketinget
2003/1 LSF 158 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af våbenloven
(Transport af våben mv. mellem tredjelande)

Justitsministeriet
1999/1 LSF 106 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven
Justitsministeriet
STV nr 20095 af 01/01/2003 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2003 C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
BKI nr 26 af 26/07/1951 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af de på den diplomatiske konference i Geneve den 12. august 1949 undertegnede fire konventioner henholdsvis til forbedring af såredes og syges vilkår i de væbnede styrker i felten, til forbedring af såredes, syges og skibbrudnes vilkår i de væbnede styrker på søen, om behandling af krigsfanger og om beskyttelse af civile personer i krigstid. (* 5)
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9250 af 31/05/2010 - Gældende
DEL VI - VEJLEDNING OM - SOCIALE PENSIONER, - TJENESTEMANDSPENSIONER og ATP - EF-FORORDNING OM KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER nr. 883/2004
Beskæftigelsesministeriet
1998/1 LSF 159 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om gennemførelse af overenskomst om retsstillingen for NATO-styrker og af protokol om NATO's militære hovedkvarterer
Udenrigsministeriet
1990/1 BR 2 - Gældende
1990 BR 2 BERETNING OVER CSCE (KONFERENCEN OM SIKKERHED OG SAMARBEJDE I EUROPA) NR 2 1990-91, 1. SAMLING
Folketinget
STV nr 20046 af 01/01/1993 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1993 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
2000/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om forbud mod tobaksreklame m.v.
Sundhedsministeriet
1998/1 BTB 148 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om dansk deltagelse i en international styrke i Kosovo
Folketinget
2007/1 BSF 1 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter
Finansministeriet
2007/2 BSF 4 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter
Finansministeriet
VEJ nr 9254 af 31/05/2010 - Gældende
DEL V - VEJLEDNING OM BARSELDAGPENGE
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10594 af 01/07/2017 - Gældende
Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2017
(Prismarkedsføring)

Erhvervsministeriet
VEJ nr 9677 af 29/06/2016 - Gældende
Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
1985/1 BSF 17 - Gældende
1985 BSF 17 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD KEMISKE OG BAKTERIOLOGISKE VÅBEN
Folketinget
1998/1 BSF 3 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af De Forenede Nationers traktat om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger
Udenrigsministeriet
BKI nr 119 af 28/02/1931 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Danmarks Ratifikation af den i Paris den 21. Juni 1926 afsluttede internationale Sundhedskonvention. (* 5) (* 6)
Udenrigsministeriet
1987/1 LSF 55 - Gældende
1987 LSF 55 FORSLAG TIL LOV OM PLANTENYHEDER
Folketinget
2002/1 LSF 2 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven
(Motorvejshastighed, skærpet håndhævelse af hastighedsgrænserne og andre initiativer til forbedring af færdselssikkerheden)

Justitsministeriet
2004/2 BSF 48 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at give efterlønsmodtagere adgang til at kunne tjene 30.000 kr. årligt uden modregning i efterlønnen
Folketinget
BKI nr 7 af 02/03/1956 - Gældende
Bekendtgørelse om den internationale færdselskonvention af 19. september 1949.
Udenrigsministeriet
BKI nr 50 af 07/09/1956 - Gældende
Bekendtgørelse Om Danmarks ratifikation af overenskomsten af 11. april 1955 om den Internationale Finansieringsinstitution. (* 1)
Udenrigsministeriet
STV nr 20025 af 01/01/1995 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1995 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
STV nr 20047 af 01/01/1994 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1994 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
1998/1 LSF 197 - Gældende
Forslag til Lov om foranstaltninger i medfør af De Forenede Nationers traktat af 24. september 1996 om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger
Udenrigsministeriet
2005/1 TBL 50 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), bogføringslov samt lov om statsautoriserede og registrerede revisorer
(Reduktion af revisionspligt for visse virksomheder og reduktion af andre administrative byrder)

Folketinget
STV nr 20041 af 01/01/2006 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2006 C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
1991/1 LSF 240 - Gældende
1991 LSF 240 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER M.V. (DANMARKS TILTRÆDELSE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION)
Folketinget
1988/1 LSF 13 - Gældende
1988 LSF 13 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ERSTATNING FOR ATOMSKADER (NUKLEARE SKADER) (FORHØJELSE AF ERSTATNINGSBELØB M.V.)
Folketinget
STV nr 20020 af 01/01/1996 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1996 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
2017/1 LSF 197 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven, lov om ændring af lov om planlægning og udlændingeloven (Ophævelse af revisionsbestemmelser, forlængelse af udløbsbestemmelse og frist for domstolsprøvelse af frihedsberøvelse i en suspensionsperiode m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2002/1 LSF 222 - Gældende
Forslag til Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet
Udenrigsministeriet
AFG nr 10349 af 15/11/2016 - Gældende
Fradrag for gaver - godkendelse af almenvelgørende foreninger i EU/EØS
Skatteministeriet
2005/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove
(Udvidelse af definitionen af aktieombytning, skattemæssigt transparente enheder, SE- og SCE-selskabers flytning af hjemsted)

Skatteministeriet
2004/1 LSF 102 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
(Ændring af regler om tilskud til lægemidler)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1992/1 BTL 289 - Gældende
1992 BTL 289 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BESKATNING AF FORTJENESTE VED AFSTÅELSE AF AKTIER M.V. (AKTIEAVANCEBESKATNINGSLOVEN) OG FORSKELLIGE ANDRE SKATTELOVE (ENSARTET UDBYTTE- OG AKTIEAVANCEBESKATNING M.V.) NR L 289 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
1988/1 LSF 10 - Gældende
1988 LSF 10 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
STV nr 20045 af 01/01/2007 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2007 C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
2000/1 LSF 117 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring
Sundhedsministeriet
1988/1 LSF 93 - Gældende
1988 LSF 93 FORSLAG TIL LOV OM BEGRÆNSNING AF UDLEDNING AF SVOVLDIOXID OG KVÆLSTOFOXIDER FRA KRAFTVÆRKER
Folketinget
2010/1 LSF 5 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven
(Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv – ændring af gyldighedstiden på kørekort)

Justitsministeriet
2000/1 LSF 125 - Gældende
Forslag til Lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet
Forskningsministeriet
2000/1 LSF 235 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring
Sundhedsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>