Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort over italien  fandt 851 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1992/1 LSF 176 - Gældende
1992 LSF 176 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Folketinget
2005/1 LSF 128 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Betinget udvisning, skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
KEN nr 9622 af 19/12/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00150
Justitsministeriet
1985/1 LSF 87 - Gældende
1985 LSF 87 FORSLAG TIL LOV OM INTERNATIONAL FULDBYRDELSE AF STRAF M.V.
Folketinget
VEJ nr 9230 af 23/05/2013 - Gældende
Vejledning om EF-regler om social sikring – Familieydelser
Beskæftigelsesministeriet
2009/1 LSF 25 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret
(Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.)

Kulturministeriet
VEJ nr 9079 af 11/01/2019 - Gældende
Vejledning om konkurrenceloven Vejledning om forbuddene mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling
Erhvervsministeriet
2007/2 LSF 53 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabon-traktaten)

Udenrigsministeriet
KEN nr 60466 af 06/04/1998 - Gældende
§ 15, stk. 3, i den varemærkelov, der gjaldt på tidspunktet for kendelsens afsigelse, brugt på en varemærkesag, der ikke var offentliggjort, før loven trådte i kraft
Erhvervsministeriet
BKI nr 9 af 14/02/1961 - Gældende
Bekendtgørelse af Danmarks ratifikation af overenskomsten af 26. januar 1960 om Den internationale Sammenslutning for økonomisk Udvikling. (IDA) (* 1)
Udenrigsministeriet
2013/1 LSF 76 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet)

Justitsministeriet
STV nr 20030 af 01/01/1985 - Gældende
LIGNINGSINSTRUKTIONEN 1985 LIGNINGSINSTRUKTIONEN FOR 1985
Skatteministeriet
VEJ nr 60270 af 31/12/1984 - Gældende
Kvalitetskrav til visse stoffer i drikkevandet
Miljø- og Fødevareministeriet
2001/1 LSF 50 - Gældende
Forslag til Lov om erstatningsansvar og ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer
Transport- og Energiministeriet
2006/1 LSF 127 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane
(Krav om beredskab, betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen, Trafikstyrelsens beføjelser m.v.)

Transport- og Energiministeriet
VEJ nr 11142 af 03/12/2015 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20019 af 01/01/1991 - Gældende
PERSONBESKATNING 1991 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet
KEN nr 9525 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00495
Justitsministeriet
VEJ nr 10087 af 20/12/2018 - Gældende
Vejledning om beregning af dagpengesatsen
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20008 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1993 AFSNIT G - MOMSFRITAGELSER OG -GODTGØRELSER
Skatteministeriet
2007/2 LSV 53 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Folketinget
2012/1 LSV 202 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
(Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.)

Folketinget
2011/1 LSF 109 - Gældende
Forslag til Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.
Skatteministeriet
VEJ nr 9163 af 09/03/2016 - Gældende
Vandløbsrestaurering. Vejledning om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering – 1. ansøgningsrunde 2016
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20031 af 01/01/1985 - Gældende
PERSONBESKATNING 1985 AFSNIT PA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
KEN nr 9935 af 19/09/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00991/2
Justitsministeriet
1989/1 LSF 183 - Gældende
1989 LSF 183 LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2005/1 LSF 103 - Gældende
Forslag til Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Bulgarien og Rumænien
Udenrigsministeriet
2006/1 LSF 26 - Gældende
Forslag til Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Bulgarien og Rumænien
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9538 af 02/07/2018 - Gældende
Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
2004/1 LSF 5 - Gældende
Forslag til Lov af fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union
Justitsministeriet
2003/1 LSF 17 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven
(Revision af blankbåndsordningen, kopiering til privat brug m.v.)

Kulturministeriet
1996/1 LSF 221 - Gældende
1996 LSF 221 FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF SCHENGENKONVENTIONEN
Folketinget
1998/1 LSF 55 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, skattekontrolloven og forskellige andre love
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2002/1 LSF 10 - Gældende
Forslag til Lov om medicinsk udstyr
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
CIR1H nr 9865 af 09/10/2019 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udvisning ved dom
Justitsministeriet
BKI nr 44 af 28/03/1968 - Gældende
Bekendtgørelse af Geneve-protokol (1967) af 30. juni 1967 til og overenskomst af samme dato om anvendelsen af artikel VI i Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel.
Udenrigsministeriet
1997/1 LSF 2 - Gældende
1997 LSF 2 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Folketinget
VEJ nr 60310 af 01/01/1994 - Gældende
Vejledning om prænatal genetisk information, rådgivning og undersøgelse
Sundheds- og Ældreministeriet
STV nr 20031 af 01/01/2000 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2000 DEL A GENERELT OM PUNKT- OG MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
STV nr 20059 af 01/01/1984 - Gældende
PERSONBESKATNING 1984 AFSNIT PA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
KEN nr 9020 af 20/06/2011 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
Miljø- og Fødevareministeriet
BKI nr 8 af 14/02/1958 - Gældende
Bekendtgørelse af en europæisk konvention om international klassifikation af patenter på opfindelser
Udenrigsministeriet
KEN nr 10050 af 29/03/1996 - Gældende
Ansøgning om patent på en tætningsbælg, især til en køleskabsdør.
Erhvervsministeriet
BKI nr 112 af 19/11/1981 - Gældende
Bekendtgørelse af Bernerkonventionen af 9. september 1886 til værn for litterære og kunstneriske værker som revideret, senest i Paris den 24. juli 1971 (* 18) (Paris-akten).
Udenrigsministeriet
2008/1 BTL 69 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven
(Skærpet meldepligt for udlændinge på tålt ophold, styrket kontrol med overholdelse af påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted samt forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af en pålagt meldepligt eller et påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted)

Folketinget
VEJ nr 11130 af 02/12/2015 - Gældende
Dataindsamling Vejledningen om tilskud til dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren, 2016
Udenrigsministeriet
VEJ nr 19110 af 30/04/1997 - Gældende
Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9089 af 01/03/1997 - Gældende
Bortfaldne rettigheder fra en europæisk patentansøgning genoprettet
Erhvervsministeriet
STV nr 20022 af 01/01/1986 - Gældende
PERSONBESKATNING 1986 AFSNIT PA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>