Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort over italien  fandt 851 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1987/1 LSF 194 - Gældende
1987 LSF 194 FORSLAG TIL SKOVLOV
Folketinget
1996/1 BSF 51 - Gældende
1996 BSF 51 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER, DER OPTRÆDER INDEN FOR RAMMERNE AF DEN EUROPÆISKE UNION, PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN SLOVENIEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 10. JUNI 1996
Folketinget
VEJ nr 9495 af 01/06/2004 - Gældende
Vejledning om introduktionsprogrammet m.v. efter integrationsloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2009/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om spil
Skatteministeriet
STV nr 20006 af 01/01/1989 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1989 AFSNIT SF - BESKATNINGEN AF UDBYTTE M.V. FRA AKTIESELSKABER, ANPARTSSELSKABER OG ANDELSSELSKABER
Skatteministeriet
2014/1 LSF 95 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne samt skærpelse af bødeniveau for udlændinges ulovlige indrejse, ophold og arbejde)

Justitsministeriet
STV nr 20081 af 01/01/1990 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1990 AFSNIT SF - BESKATNINGEN AF UDBYTTE M.V. FRA AKTIESELSKABER, ANPARTSSELSKABER OG ANDELSSELSKABER
Skatteministeriet
AFG nr 9080 af 19/11/1996 - Gældende
Patent på fremgangsmåde og apparat til affedtning af tarme havde ikke fornøden opfindelseshøjde
Erhvervsministeriet
STV nr 20015 af 01/01/1988 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1988 AFSNIT SF - BESKATNINGEN AF UDBYTTE M.V. FRA AKTIESELSKABER, ANPARTSSELSKABER OG ANDELSSELSKABER
Skatteministeriet
VEJ nr 9998 af 23/10/2017 - Gældende
Vejledning om dagpenge ved sygdom til EF-Forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og gennemførelsesforordning nr. 987/2009
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20044 af 01/01/1997 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1997 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
1996/1 LSF 178 - Gældende
1996 LSF 178 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN(HURTIGERE BEHANDLING AF CIVILE SAGER M.V.)
Folketinget
1996/1 LSF 176 A - Gældende
1996 LSF 176A FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FÆRDSELSLOVEN(TAXI I BUSBANER)
Folketinget
STV nr 20005 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1993 AFSNIT D - MOMSPLIGTIG OMSÆTNING
Skatteministeriet
STV nr 20051 af 01/01/1987 - Gældende
PERSONBESKATNING 1987 AFSNIT PA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
1994/1 BTL 218 - Gældende
1994 BTL 218 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. NR L 218 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 LSF 176 - Gældende
1996 LSF 176 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FÆRDSELSLOVEN(SPIRITUS- OG PROMILLEKØRSEL, MOBILTELEFONER M.V.)
Folketinget
1988/1 LSF 87 - Gældende
1988 LSF 87 FORSLAG TIL SKOVLOV
Folketinget
STV nr 20032 af 01/01/1992 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1992 AFSNIT SF - BESKATNINGEN AF UDBYTTE MV. FRA AKTIESELSKABER, ANPARTSSELSKABER OG ANDELSSELSKABER
Skatteministeriet
VEJ nr 10182 af 17/12/2018 - Gældende
Vejledning om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (visumvejledningen)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
1998/1 LSF 69 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret, lov om offentlig auktion ved auktionsledere og lov om vagtvirksomhed
Justitsministeriet
BKI nr 87 af 15/11/1985 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 15. juli 1982 om Den europæiske Telekommunikationssatellit-Organisation EUTELSAT og den dertil knyttede driftsoverenskomst (* 1)
Udenrigsministeriet
STV nr 20007 af 01/01/1991 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1991 AFSNIT SF - BESKATNINGEN AF UDBYTTE M.V. FRA AKTIESELSKABER, ANPARTSSELSKABER OG ANDELSSELSKABER
Skatteministeriet
1988/1 LSF 156 - Gældende
1988 LSF 156 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF PATENTLOVEN (RATIFIKATION AF DEN EUROPÆISKE PATENTKONVENTION)
Folketinget
VEJ nr 11541 af 09/10/2015 - Gældende
Fiskerikontrol, Myndighed 
Vejledning om tilskud til Fiskerikontrol, Myndighed‍
 ‌ 2015
Udenrigsministeriet
2009/1 LSF 128 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje
(Tvungen opfølgning efter udskrivning)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
VEJ nr 9733 af 05/07/2016 - Gældende
Vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (regler i medfør af patientmobilitetsdirektivet)
Sundheds- og Ældreministeriet
2002/1 BSF 106 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om lavere skat på arbejde
Folketinget
VEJ nr 11026 af 16/11/2015 - Gældende
Vejledning om tilskud til Fiskerikontrol, Myndighed 2015
Udenrigsministeriet
STV nr 20032 af 01/01/1993 - Gældende
PERSONBESKATNING 1993 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet
STV nr 20033 af 01/01/1994 - Gældende
PERSONBESKATNING 1994 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet
VEJ nr 14004 af 01/02/1990 - Gældende
Pligter ved risikobetonede aktiviteter
Miljø- og Fødevareministeriet
1992/1 BTL 176 - Gældende
1992 BTL 176 BETÆNKNING OVER I. FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER II. FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF EDINBURGH-AFGØRELSEN OG MAASTRICHT-TRAKTATEN III. FORSLAG TIL LOV OM AFHOLDELSE AF FOLKEAFSTEMNING OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF EDINBURGH-AFGØRELSEN OG MAASTRICHT-TRAKTATEN NR L 176 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
STV nr 20046 af 01/01/1994 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1994 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
2003/1 LSF 98 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven
(Klippekortsystem, skærpede sanktioner ved hastighedsovertrædelser mv.)

Justitsministeriet
1999/1 LSF 242 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af konkurrenceloven
Erhvervsministeriet
STV nr 20046 af 01/01/1992 - Gældende
PERSONBESKATNING 1992 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet
2001/2 LSF 92 - Gældende
Forslag til Lov om beskatning af rederivirksomhed
(Tonnageskatteloven)

Skatteministeriet
KEN nr 9523 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00482
Justitsministeriet
2000/1 LSF 140 - Gældende
Forslag til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9498 af 19/12/2003 - Gældende
VEJLEDNING OM BEHANDLINGEN AF ANMODNINGER OM UDLEVERING AF LOVOVERTRÆDERE PÅ GRUNDLAG AF EN EUROPÆISK ARRESTORDRE
(Arrestordrevejledningen)

Justitsministeriet
STV nr 20075 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 D. DOBBELTBESKATNING
Skatteministeriet
STV nr 20047 af 01/01/1984 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1984 AFSNIT SC - OBJEKTIV SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
2000/1 BSF 154 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, de dertil knyttede protokoller, erklæringer og aftalens slutakt samt af intern aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til ovennævnte aftale undertegnet i Bruxelles den 18. september 2000
Udenrigsministeriet
2004/2 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af våbenloven
(Våbenformidling mv.)

Justitsministeriet
1992/1 LSF 84 - Gældende
1992 LSF 84 FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF AFTALE OM DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Folketinget
2012/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Kroatien
Udenrigsministeriet
1996/1 LSF 176 B - Gældende
1996 LSF 176B FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FÆRDSELSLOVEN(SPIRITUS- OG PROMILLEKØRSEL, MOBILTELEFONER M.V.)
Folketinget
STV nr 20032 af 01/01/1995 - Gældende
PERSONBESKATNING 1995 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet
1995/1 BSF 1 - Gældende
1995 BSF 1 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN ESTLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>