Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort over italien  fandt 851 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
STV nr 20030 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 D. DOBBELTBESKATNING
Skatteministeriet
VEJ nr 9695 af 04/07/2019 - Gældende
Vejledning om repatrieringsloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
1995/1 BSF 3 - Gældende
1995 BSF 3 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LITAUEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
2000/1 BSF 9 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ratifikation af aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af den 21. juni 1999
Udenrigsministeriet
2009/1 LSF 109 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af konkurrenceloven og lov om benzinforhandlerkontrakter
(Nedsættelse af tærskelværdier for fusionskontrol, godkendelse af fusioner efter forenklet sagsbehandling, ændrede tidsfrister for behandling af fusioner, entydigt forbud mod markedsdelingsaftaler m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2011/1 LSF 176 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk
(Fremme af konkurrencen på elmarkedet m.v.)

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
STV nr 20112 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; DOBBELTBESKATNING 2003 - 2
Skatteministeriet
VEJ nr 145 af 21/12/2006 - Gældende
VEJLEDNING OM RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1/2005 AF 22. DECEMBER 2004 OM BESKYTTELSE AF DYR UNDER TRANSPORT OG DERMED FORBUNDNE AKTIVITETER M.V.
Miljø- og Fødevareministeriet
BST nr 25085 af 31/07/1981 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE p.321-1 om forsvarets arkivtjeneste.
Forsvarsministeriet
2003/1 LSF 86 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. samt emballageafgiftsloven
(Konkurrenceforbedring for visse grænsehandelsvarer)

Skatteministeriet
2001/2 LSF 118 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven
Justitsministeriet
STV nr 20042 af 01/01/1985 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1985 AFSNIT SC - OBJEKTIV SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
STV nr 20079 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; DOBBELTBESKATNING 2007-3
Skatteministeriet
1995/1 BSF 2 - Gældende
1995 BSF 2 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LETLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
STV nr 20054 af 01/01/1988 - Gældende
PERSONBESKATNING 1988 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20045 af 01/01/1993 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1993 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
1992/1 LSF 84 - Gældende
1992 LSF 84 FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF AFTALE OM DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Folketinget
STV nr 20059 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 B.1 EU-FORSENDELSE
Skatteministeriet
2003/1 LSF 42 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
STV nr 20006 af 01/01/1996 - Gældende
PERSONBESKATNING 1996 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet
VEJ nr 9263 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om behandling af ægteskabssager
(Ægteskabsvejledningen)

Børne- og Socialministeriet
STV nr 20002 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 D. DOBBELTBESKATNING
Skatteministeriet
2018/1 LSF 15 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, partiregnskabsloven og lov om kommunernes styrelse (Ændring af antallet af danske medlemmer af Europa-Parlamentet, forbud mod ens listebetegnelser, valgret til Europa-Parlamentsvalg til udlandsdanskere under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, sikring af udøvelsen af herboende EU-statsborgeres valgret og valgbarhed fra bopælstidspunktet, lovfæstelse af en særlig vederlagsordning for stedfortrædere i kommunalbestyrelsen og regionsrådet m.v.)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20029 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20034 af 01/01/1992 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1992 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
2010/1 LSF 37 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven
(Revision af reglerne om uledsagede mindreårige udlændinge, m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2001/2 LSF 35 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme mv.)

Justitsministeriet
2003/1 LSF 169 - Gældende
Forslag til Lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder (Sameksistensloven)
Fødevareministeriet
1996/1 BR 6 - Gældende
1996 BR 6 BERETNING FRA UDVALGET VEDRØRENDE ANALYSE AF DEMOKRATI OG MAGT I DANMARK NR 6 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2004/1 LSF 125 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven
(Skatte- og afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovsaftalen for 2005)

Skatteministeriet
2007/2 TBL L 53 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Folketinget
STV nr 20033 af 01/01/1986 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1986 AFSNIT SC - OBJEKTIV SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
1990/1 LSF 14 - Gældende
1990 LSF 14 FORSLAG TIL LOV OM INTERNATIONAL FULDBYRDELSE AF FORÆLDREMYNDIGHEDSAFGØRELSER M.V. (INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER)
Folketinget
2012/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.
(Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.)

Justitsministeriet
2014/1 LSF 144 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven
(Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet)

Skatteministeriet
BST nr 25008 af 31/01/1982 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE Ø.604-2 om forsvarets indkøbsbestemmelser.
Forsvarsministeriet
VEJ nr 53 af 31/08/2007 - Gældende
Vejledning om folkepension efter lov om social pension
(Pensionsvejledningen, Folkepensionsvejledningen)

Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 1999.257 - Gældende
Call in-omgørelse til skade for adressaten
Folketinget
BKI nr 42 af 06/07/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af De Forenede Nationers konvention af 17. juni 1994 om bekæmpelse af ørkendannelse i de lande, der er ramt af alvorlig tørke og/eller ørkendannelse, særlig i Afrika (FN's ørkenkonvention)
Udenrigsministeriet
STV nr 20003 af 01/01/1997 - Gældende
PERSONBESKATNING 1997 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet
2003/1 LSF 119 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove
(Rentebeskatningsdirektivet, rente-/royaltydirektivet, koncerninterne lån, fraflytterbeskatning, omregning til helårsindkomst, bruttobeskattede personer)

Skatteministeriet
STV nr 20095 af 01/01/1990 - Gældende
PERSONBESKATNING 1990 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
1991/1 BTL 240 - Gældende
1991 BTL 240 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER M.V. (DANMARKS TILTRÆDELSE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION) NR L 240 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
STV nr 20043 af 01/01/1993 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1993 AFSNIT SF - BESKATNINGEN AF UDBYTTE MV. FRA AKTIESELSKABER, ANPARTSSELSKABER OG ANDELSSELSKABER
Skatteministeriet
2003/1 LSF 157 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Ændring af reglerne om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse som følge af EU-udvidelsen den 1. maj 2004 m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
STV nr 20036 af 01/01/1986 - Gældende
PERSONBESKATNING 1986 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
1989/1 LSF 215 - Gældende
1989 LSF 215 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
STV nr 20047 af 01/01/1997 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1997 AFSNIT DE - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
STV nr 20054 af 01/01/1987 - Gældende
PERSONBESKATNING 1987 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>