Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort over italien  fandt 851 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2005/1 LSF 104 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af patentloven
(Ratifikation af ændringer til Den Europæiske Patentkonvention)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
1994/1 LSF 85 - Gældende
1994 LSF 85 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN, LOV OM MIDLERTIDIG OPHOLDSTILLADELSE TIL VISSE PERSONER FRA DET TIDLIGERE JUGOSLAVIEN M.V. OG LOV OM SOCIAL BISTAND (OPSTRAMNINGER I ÅBENBART GRUNDLØS-PROCEDUREN M.V.)
Folketinget
1994/1 LSF 2 - Gældende
1994 LSF 2 FORSLAG TIL LOV OM DEN EUROPÆISKE UNIONS UDVIDELSE MED NORGE, ØSTRIG, FINLAND OG SVERIGE
Folketinget
BKI nr 139 af 02/11/1995 - Gældende
Bekendtgørelse af De Forenede Nationers konvention af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 106 af 19/11/1973 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 20. august 1971 om den internationale telekommunikationssatellit-organisation INTELSAT og den dertil hørende driftsoverenskomst. (* 3)
Udenrigsministeriet
2007/2 LSF 166 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om erstatning for atomskader
(Ubegrænset ansvar for anlægsindehaveren, skadesbegreb, forældelse mv.)

Justitsministeriet
BKI nr 59 af 22/05/1969 - Gældende
Bekendtgørelse af international konvention om lastelinier, 1966.(* 2)
Udenrigsministeriet
STV nr 20064 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2006 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20017 af 01/01/1989 - Gældende
PERSONBESKATNING 1989 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
VEJ nr 9300 af 25/06/2008 - Gældende
Vejledning om sygedagpenge
Beskæftigelsesministeriet
2004/1 LSF 162 - Gældende
Forslag til Lov om beskatning af søfolk
Skatteministeriet
STV nr 20016 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2003 BILAG
Skatteministeriet
BKI nr 48 af 21/07/1950 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks undertegnelse af Annecy-protokollen af 10. oktober 1949 vedrørende vilkårene for tiltrædelse af Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel. (* 3) (* 4)
Udenrigsministeriet
1985/1 LSF 2 - Gældende
1985 LSF 2 FORSLAG TIL LOV OM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS UDVIDELSE MED SPANIEN OG PORTUGAL.
Folketinget
STV nr 20017 af 01/01/1994 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1994 AFSNIT SF - BESKATNINGEN AF UDBYTTE MV. FRA AKTIESELSKABER, ANPARTSSELSKABER OG ANDELSSELSKABER
Skatteministeriet
CIR1H nr 9163 af 25/03/2015 - Gældende
Cirkulære om kørekort (Til politiet og kommunerne)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1992/1 LSF 8 - Gældende
1992 LSF 8 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF PATENTLOVEN (RATIFIKATION AF AFTALE OM EF-PATENTER M.V.)
Folketinget
2009/1 LSF 198 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje
(Betænkningstid forud for tvangsbehandling, oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen, udvidet eksternt tilsyn med tvangsfikseringer m.v.)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
STV nr 20062 af 01/01/1987 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1987 AFSNIT SC - OBJEKTIV SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
1990/2 BSF 66 - Gældende
1990 BSF 66 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF DEN FJERDE AVS-EØF KONVENTION OG SLUTAKT MED DERTIL KNYTTEDE PROTOKOLLER OG ERKLÆRINGER SAMT INTERN AFTALE OM FINANSIERING OG FORVALTNING AF FÆLLESSKABETS BISTAND
Folketinget
2019/1 LSF 33 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af Udbudsloven (Bortfald af retten til at dokumentere sin pålidelighed, hvis ansøger eller tilbudsgiver er udelukket som følge af endelig dom, præcisering af kravene til indholdet af opfordringer til at afgive tilbud, m.v.)
Folketinget
STV nr 20082 af 01/01/2007 - Gældende
INDDRIVELSESVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20016 af 01/01/2006 - Gældende
INDDRIVELSESVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20034 af 01/01/1985 - Gældende
PERSONBESKATNING 1985 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
2018/1 LSF 140 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2003/1 LSF 121 - Gældende
Forslag til Lov om postbefordring
Transport- og Energiministeriet
2004/2 LSF 137 - Gældende
Forslag til Lov om Danmarks tilslutning til EU's forfatningstraktat
(Danmarks ratifikation m.v. af traktat om en forfatning for Europa)

Udenrigsministeriet
2006/1 LSF 164 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen
(Gennemførelse af rådsafgørelse og forordning om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II))

Justitsministeriet
1992/1 BSF 28 - Gældende
1992 BSF 28 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF TRAKTAT OM OBSERVATIONSFLYVNINGER (OPEN SKIES) AF 24. MARTS 1992 FOLKETINGET MEDDELER SIT SAMTYKKE TIL, AT DANMARK RATIFICERER DEN I HELSINGFORS DEN 24. MARTS 1992 UNDERTEGNEDE TRAKTAT OM OBSERVATIONSFLYVNINGER (OPEN SKIES)
Folketinget
STV nr 20077 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 DEL B DRIKKEVARER
Skatteministeriet
2008/1 LSF 11 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og ændring af lov om ændring af udlændingeloven
(Videregivelse af oplysninger til anklagemyndigheden, gennemførelse af SIS II-forordningen m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2003/1 LSV 42 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2003/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
Udenrigsministeriet
2004/2 BTL 137 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Danmarks tilslutning til EU's forfatningstraktat (Danmarks ratifikation m.v. af traktat om en forfatning for Europa)
Folketinget
STV nr 20062 af 01/01/1984 - Gældende
PERSONBESKATNING 1984 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
1988/1 LSF 236 - Gældende
1988 LSF 236 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
1999/1 LSF 229 - Gældende
Forslag til lov om elektroniske signaturer
Forskningsministeriet
2018/1 LSF 160 - Gældende
Forslag til Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning
Skatteministeriet
CIR nr 72 af 17/04/1996 - Gældende
Cirkulære om ligningsloven
Skatteministeriet
VEJ nr 54 af 31/08/2007 - Gældende
Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
(Førtidspensionsvejledningen)

Beskæftigelsesministeriet
2001/2 BSF 91 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ratifikation af Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers Rammekonvention om Klimaændringer
Miljøministeriet
STV nr 20017 af 01/01/1996 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1996 AFSNIT SF - BESKATNINGEN AF UDBYTTE MV. FRA AKTIESELSKABER, ANPARTSSELSKABER OG ANDELSSELSKABER
Skatteministeriet
STV nr 20022 af 01/01/1995 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1995 AFSNIT SF - BESKATNINGEN AF UDBYTTE MV. FRA AKTIESELSKABER, ANPARTSSELSKABER OG ANDELSSELSKABER
Skatteministeriet
- Gældende
Betænkning om offentlighedsloven Bind 1
Justitsministeriet
STV nr 20067 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2007 BILAG
Skatteministeriet
2018/1 LSF 165 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Nyaffattelse af bestemmelserne om opholds-, underretnings- og meldepligt, orienteringspligt for udlændinge på tålt ophold, der ikke er pålagt opholdspligt, og fastlæggelse af omfanget af Udlændingestyrelsens kontrolpligt)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2016/1 LSF 178 - Gældende
Forslag til Lov om ægtefællers økonomiske forhold
Børne- og Socialministeriet
2014/1 LSF 164 - Gældende
Forslag til Udbudslov
Erhvervs- og Vækstministeriet
1991/1 LSF 119 - Gældende
1991 LSF 119 FORSLAG TIL LOV OM BRUGSMODELLER M.V.
Folketinget
1988/1 LSF 35 - Gældende
1988 LSF 35 FORSLAG TIL INTERNATIONAL KØBELOV
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>