Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort over thailand  fandt 217 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5 >

 
FOU nr 2015.29 - Gældende
2015-29. Justitsministeriets sagsbehandling i sager om bevarelse af dansk indfødsret
Folketinget
VEJ nr 12416 af 05/12/2001 - Gældende
VEJLEDNING OM BEHANDLINGEN AF ANMODNINGER OM GENSIDIG RETSHJÆLP I STRAFFESAGER OG OVERFØRSEL AF RETSFORFØLGNING
(Retshjælpsvejledning)

Justitsministeriet
STV nr 20007 af 01/01/2003 - Gældende
PROCESSUELLE REGLER PÅ TOLD SKATS OMRÅDE 2003 C. FORHÅNDSBESKEDER OG FORHÅNDSTILKENDEGIVELSER
Skatteministeriet
STV nr 20075 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 D. DOBBELTBESKATNING
Skatteministeriet
STV nr 20052 af 01/01/2006 - Gældende
PROCESSUELLE REGLER PÅ TOLD SKATS OMRÅDE 2006 C. BINDENDE SVAR OG ANDRE TILKENDEGIVELSER
Skatteministeriet
1987/2 LSF 10 - Gældende
1987 LSF 10 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
STV nr 20055 af 01/01/2007 - Gældende
PROCESSUELLE REGLER PÅ TOLD SKATS OMRÅDE 2007 C. BINDENDE SVAR OG ANDRE TILKENDEGIVELSER
Skatteministeriet
AFG nr 9901 af 22/08/2017 - Gældende
Digital valuta anset for struktureret fordring
Skatteministeriet
2011/1 LSF 109 - Gældende
Forslag til Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.
Skatteministeriet
STV nr 20112 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; DOBBELTBESKATNING 2003 - 2
Skatteministeriet
BKI nr 112 af 19/11/1981 - Gældende
Bekendtgørelse af Bernerkonventionen af 9. september 1886 til værn for litterære og kunstneriske værker som revideret, senest i Paris den 24. juli 1971 (* 18) (Paris-akten).
Udenrigsministeriet
STV nr 20079 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; DOBBELTBESKATNING 2007-3
Skatteministeriet
STV nr 20047 af 01/01/1993 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1993 AFSNIT DC - LEMPELSESREGLER OG LEMPELSESBEREGNING
Skatteministeriet
2009/1 LSF 87 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven
(Ændring af reglerne om indvandringsprøven, advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere, ændring af ydelsessystemet for asylansøgere m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
STV nr 20067 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2007 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20064 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2006 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20016 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2003 BILAG
Skatteministeriet
2000/1 BTL 147 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2000
Folketinget
STV nr 20046 af 01/01/1994 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1994 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
CIR nr 9431 af 26/06/2014 - Gældende
Cirkulære for Grønland om veterinærkontrol af visse animalske produkter fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20030 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 D. DOBBELTBESKATNING
Skatteministeriet
2018/1 LSF 106 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og straffeloven (Kommunal adgang til at begrænse sejlads med visse hurtigtsejlende fartøjer ved udlagte badeområder, strafskærpelse for visse overtrædelser af CITES-regler og udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om hold af hjemmehørende rovfugle og ugler)
Miljø- og Fødevareministeriet
1997/1 BSF 86 - Gældende
1997 BSF 86 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF DE FORENEDE NATIONERS TRAKTAT OM ET ALTOMFATTENDE FORBUD MOD ATOMPRØVESPRÆNGNINGER
Folketinget
STV nr 20047 af 01/01/1997 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1997 AFSNIT DE - INDGÅEDE OVERENSKOMSTER OG AFTALER
Skatteministeriet
AFG nr 9151 af 29/01/2019 - Gældende
Fuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - beskatningsret til løn
Skatteministeriet
1998/1 BSF 3 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af De Forenede Nationers traktat om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger
Udenrigsministeriet
2013/1 LSF 185 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje
(Indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning, forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation og videoafhøring af børn m.v.)

Justitsministeriet
STV nr 20045 af 01/01/1993 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1993 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
1998/1 LSF 197 - Gældende
Forslag til Lov om foranstaltninger i medfør af De Forenede Nationers traktat af 24. september 1996 om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger
Udenrigsministeriet
STV nr 20034 af 01/01/1992 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1992 AFSNIT DA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
STV nr 20002 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 D. DOBBELTBESKATNING
Skatteministeriet
2010/1 LSF 168 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2018/1 LSF 155 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for børn der adopteres uden samtykke)
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9263 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om behandling af ægteskabssager
(Ægteskabsvejledningen)

Børne- og Socialministeriet
BKI nr 106 af 19/11/1973 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 20. august 1971 om den internationale telekommunikationssatellit-organisation INTELSAT og den dertil hørende driftsoverenskomst. (* 3)
Udenrigsministeriet
1989/1 BR 6 - Gældende
1989 BR 6 BERETNING VEDRØRENDE TILLIDSSKABENDE FORANSTALTNINGER NR 6 AF 30/05/1990
Folketinget
- Gældende
Betænkning om offentlighedsloven Bind 1
Justitsministeriet
STV nr 20041 af 01/01/1997 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1997 AFSNIT SG - BESKATNING VED AFSTÅELSE AF AKTIER, ANDELSBEVISER OG LIGN.
Skatteministeriet
BKI nr 26 af 26/07/1951 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af de på den diplomatiske konference i Geneve den 12. august 1949 undertegnede fire konventioner henholdsvis til forbedring af såredes og syges vilkår i de væbnede styrker i felten, til forbedring af såredes, syges og skibbrudnes vilkår i de væbnede styrker på søen, om behandling af krigsfanger og om beskyttelse af civile personer i krigstid. (* 5)
Udenrigsministeriet
2018/1 LSF 151 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udmøntning af regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2018/1 LSF 160 - Gældende
Forslag til Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning
Skatteministeriet
STV nr 20041 af 01/01/2006 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2006 C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
STV nr 20083 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 A.8 TOLDPRÆFERENCE
Skatteministeriet
STV nr 20045 af 01/01/2007 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2007 C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
VEJ nr 54 af 31/08/2007 - Gældende
Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
(Førtidspensionsvejledningen)

Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 139 af 02/11/1995 - Gældende
Bekendtgørelse af De Forenede Nationers konvention af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (* 1)
Udenrigsministeriet
CIR nr 72 af 17/04/1996 - Gældende
Cirkulære om ligningsloven
Skatteministeriet
STV nr 20095 af 01/01/1997 - Gældende
A-SKAT OG AM-BIDRAG 1997 AFSNIT B - INDKOMSTARTER
Skatteministeriet
2018/1 LSV 160 - Gældende
Forslag til Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning
Folketinget
STV nr 20074 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 C. CIRKULÆRER M.V.
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5 >