Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kosten  fandt 7077 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 601 af 22/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Undervisningsministeriet
LBK nr 712 af 20/08/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1701 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)
Undervisningsministeriet
LOV nr 562 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Videreførelse af igu-ordningen og egu-bonusordningen)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 21119 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 6 om visse kvantitative restriktioner i Irland og Norge (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 417 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. samt ophævelse af lov om Danmarks Forvaltningshøjskole og lov om Skovskolen
(Betinget godkendte CVU'er m.v.)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 999 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 101 af 02/05/1914 - Gældende
Lov om Kontrollen med Len, Stamhuse, Fideikommisgodser og Pengefideikommisser. (* 1)
Justitsministeriet
LBK nr 616 af 03/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
(AMU-loven)

Undervisningsministeriet
LOV nr 647 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 471 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven)
(Arbejdsmarkedsbidragsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1693 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Nedsættelse af VEU-bidrag, forbedret praktikbonus til arbejdsgivere og forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 1264 af 16/12/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste m.v. samt forskellige andre love
(Orlov ved forsvarets udsendelse af personel til udlandet m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1487 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik
(Joblog, sanktion ved udeblivelse fra tilbud samt 6 ugers jobrettet uddannelse for modtagere af ledighedsydelse)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 185 af 20/03/1918 - Gældende
Lov om forskellige privatbaneanlæg (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 806 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Ligningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 289 af 20/05/1987 - Gældende
Lov om forlængelse af overenskomster mellem Falcks Redningskorps A/S og henholdsvis Specialarbejderforbundet i Danmark og Chaufførernes Fagforening i København (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1527 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler, som supplerer EURES-forordningen)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 910 af 08/12/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om forsvarets personel, lov om hjemmeværnet, lov om statens uddannelsesstøtte og lov om værnepligtsorlov m.v. (Udsendelse af personel til FN-tjeneste m.v., herunder orlov for lønmodtagere og uddannelsessøgende m.v.)
Forsvarsministeriet
LBK nr 240 af 17/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet
(Ansættelsesbevisloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1042 af 04/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed
Justitsministeriet
LOV nr 550 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1662 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 497 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (Kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 493 af 12/05/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
(Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 21177 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om ændring af visse budgetbestemmelser i traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og i traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber og tilhørende dokumenter (Budgettraktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1602 af 22/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
(Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 619 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af strandingsloven
(Strandingsloven)

Justitsministeriet
DSK nr 11336 af 05/10/1994 - Gældende
Datasammenskrivning af Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
Justitsministeriet
LOV nr 418 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. med flere love
(Konsekvensændringer som følge af forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 11000 af 15/04/1683 - Gældende
Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
(Danske Lov)

Justitsministeriet
LBK nr 1002 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
(Funktionærloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1486 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love
(Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 565 af 09/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og ligningsloven
(Ændring af fleksjobordningen, visitation, opfølgning, tilskud, fleksydelse)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 515 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v.
(Konsekvensændringer som følge af sundhedsbidraget og kommunalreformen)

Skatteministeriet
LOV nr 493 af 21/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 482 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love
(Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og tilsyn med kommunerne m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 781 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 1342 af 21/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 174 af 24/02/2015 - Gældende
Lov om kontantydelse
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 140 af 17/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om køb
(Købeloven)

Justitsministeriet
LOV nr 60 af 30/01/2018 - Gældende
Lov om ferie
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 521 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love
(Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 m.v.)

Skatteministeriet
LBK nr 597 af 16/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Undervisningsministeriet
LOV nr 483 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse
(Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1708 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 977 af 09/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring
(Arbejdsskadesikringsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1499 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven
(Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1025 af 04/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ferie
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 492 af 12/06/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tyskland
Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>