Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kronborg  fandt 87 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
LOV nr 233 af 10/06/1960 - Gældende
Lov om deling af Københavns stift og oprettelse af et nye bispeembede
Kirkeministeriet
BEK nr 650 af 11/10/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder (Visse museer)
Statsministeriet
BEK nr 11 af 07/02/1896 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Kagerup Station til Helsinge.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 680 af 18/07/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgrænsning af Danmarks søterritorium
Udenrigsministeriet
BEK nr 242 af 21/04/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af Danmarks søterritorium
Udenrigsministeriet
KEN nr 9710 af 28/10/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-728
Justitsministeriet
CIS nr 40 af 18/03/1993 - Gældende
Vedr. etablering af et asylcenter i det tidligere psykiatriske hospital 'Montebello' i Helsingør Kommune.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9438 af 25/09/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 42/2002
Justitsministeriet
KEN nr 60417 af 30/09/1997 - Gældende
Adoption. Helbred - kolostomi
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009/1 BF 21 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at give kommunerne mulighed for selv at overtage opgaven med gældsinddrivelse.
Skatteministeriet
2008/1 BSF 37 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udveksling af civilt krigsbytte mellem Sverige og Danmark
Folketinget
2003/1 BTL 100 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om hold af dyr
Folketinget
1989/1 LSF 119 - Gældende
1989 LSF 119 FORSLAG TIL LOV OM UDBYGNING AF FÆRGETERMINALEN I HELSINGØR
Folketinget
KEN nr 9347 af 27/05/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00632
Justitsministeriet
UDT nr 12511 af 01/10/2001 - Gældende
Udtalelse om et tilsynsrådsmedlems adgang til at standse udførelsen af en beslutning truffet af tilsynsrådet og kræve sagen indbragt for Indenrigsministeriet til afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FTG nr 13010 af 01/01/1988 - Gældende
Kårede frøavlsbevoksninger i Danmarks skove 1988
Miljø- og Fødevareministeriet
BST nr 25081 af 31/08/1987 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTENMMELSE M.625-1 om bestemmelser for anskaffelse, forvaltning og udfasning af uddannelseshjælpemidler (2. udgave, revideret).
Forsvarsministeriet
BST nr 25081 af 31/10/1985 - Gældende
Forsvarets boliger
Forsvarsministeriet
UDT nr 12526 af 01/10/2001 - Gældende
Udtalelse om en kommunes adgang til at sælge en kommunal ejendom til næsthøjeste bud
Økonomi- og Indenrigsministeriet
SKR nr 12429 af 30/06/2001 - Gældende
Skrivelse om bestemmelse om bestemmelse for Forsvarets benyttelse af civile arealer
Forsvarsministeriet
KEN nr 9069 af 15/01/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0175
Justitsministeriet
SKR nr 60413 af 31/03/1999 - Gældende
Skrivelse om bestemmelse om retningslinier for forsvarets benyttelse af civile arealer
Forsvarsministeriet
2006/1 BTL 133 - Gældende
Betænkning over Forslag til forældreansvarslov
Folketinget
BST nr 25035 af 31/05/1985 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE Ø.613-5 om bestemmelser for spiseforholdenes tilrettelæggelse m.v. på forsvarets tjenestesteder.
Forsvarsministeriet
BST nr 25055 af 31/10/1991 - Gældende
Terrænets benyttelse
Forsvarsministeriet
BST nr 25035 af 28/02/1981 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE P.321-0 om bestemmelser for fællessekretariater og sekretariater på hærens tjenestesteder.
Forsvarsministeriet
1991/1 LSF 88 - Gældende
1991 LSF 88 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKEKIRKENS KIRKEBYGNINGER OG KIRKEGÅRDE
Folketinget
KEN nr 9748 af 04/09/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0083
Justitsministeriet
2003/1 BSF 216 - Gældende
Betænkning og indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse
(Vedrørende valgene til Europa-Parlamentet)

Folketinget
2004/2 LSF 57 - Gældende
Forslag til Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder
Forsvarsministeriet
2009/1 LSF 137 - Gældende
Forslag til Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej
Transportministeriet
FOU nr 2018.21 - Gældende
2018-21. Fonden Aarhus 2017 ikke omfattet af offentlighedsloven
Folketinget
UDT nr 9551 af 20/05/2018 - Gældende
2018-21. Fonden Aarhus 2017 ikke omfattet af offentlighedsloven
Folketinget
1995/1 LSF 216 - Gældende
1995 LSF 216 FORSLAG TIL LOV OM KONKURRERENDE FÆRGEFART MELLEM HELSINGØR OG HELSINGBORG
Folketinget
2000/1 LSF 223 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim og lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus samt om ophævelse af lov om årpenge for dronning Ingrid og lov om udredelse af pensioner ved tronskifte
Statsministeriet
2000/1 LSF 229 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, lov om de regionale faglige kulturmiljøråd, lov om planlægning og lov om påligningen af indkomstskat til staten
Miljøministeriet
BST nr 25020 af 28/02/1978 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE O.020-1 om danske, færøske og grønlandske territorialgrænser.
Forsvarsministeriet
BST nr 25065 af 31/05/1978 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE M. 231-2 om bestemmelser i tilknytning til værnsfælles forvaltning.
Forsvarsministeriet
2008/1 BSF 204 - Gældende
Betænkning og indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse
(Vedrørende valgene til Europa-Parlamentet)

Folketinget
1994/1 BSF 46 - Gældende
1994 BSF 46 FOLKETINGSBESLUTNING OM EN FORSØGSORDNING MED BEHANDLING AF KRIMINELLE STOFMISBRUGERE SOM ALTERNATIV TIL FRIHEDSSTRAF
Folketinget
2012/1 LSF 40 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af søloven, lov om skibes besætning, lov om tillæg til strandingslov af 10. april 1895 og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer
(Gennemførelse af vragfjernelseskonventionen, tilpasninger som følge af passagerrettighedsforordningen, gebyr for sønærings- og kvalifikationsbeviser, indførelse af en årlig afgift for skibe optaget i skibsregistrene og sanktionering af skibsførerens forpligtigelse til at redde de ombordværende m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet
VEJ nr 9636 af 21/10/2011 - Gældende
Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2. udgave)
Sundheds- og Ældreministeriet
2004/2 LSF 27 - Gældende
Forslag til Navnelov
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
2004/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Navnelov
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
BST nr 25085 af 31/07/1981 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE p.321-1 om forsvarets arkivtjeneste.
Forsvarsministeriet
- Gældende
Betænkning om offentlighedsloven Bind 1
Justitsministeriet
BEK nr 346 af 17/10/1952 - Historisk
Bekendtgørelse om bortfald af skødepåtegninger om fredskov på ejendomme i retskreds nr. 9, Kronborg vestre Birk.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 794 af 04/10/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 1996
Finansministeriet
BEK nr 386 af 17/07/1984 - Historisk
Bekendtgørelse om indvinding af sømaterialer ud for Nordsjællands kyst
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 639 af 17/09/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om vedtægt for fiskeriet i farvandet omkring København og Nordlige Øresund
Udenrigsministeriet 1|2 >