Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kunsten  fandt 3806 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1730 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love (Inddragelse af kommuner og vandråd i afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner og kvalificering af udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt ny organisering i Miljø- og Fødevareministeriet)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 652 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love
(Medmoderskab m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 458 af 08/05/2013 - Gældende
Lov om Statens Kunstfonds virksomhed
(Kunstfondsloven)

Kulturministeriet
LOV nr 1391 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af museumsloven
(Udvikling af museumsområdet m.v.)

Kulturministeriet
LBK nr 126 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 457 af 08/05/2013 - Gældende
Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning
Kulturministeriet
LOV nr 205 af 28/02/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om hold af heste (Ændring af opbindingsperiode for gruppeopstaldede heste, ændring af indretningsmæssige krav, ændring af krav om fold og adgang til fold og indførelse af undtagelse fra krav om håndtering af visse heste)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 101 af 19/04/1907 - Gældende
Lov om et Tilskud af Statskassen til Opførelse af en Bygning for den Hirschsprungske Samling af danske Kunstneres Arbejder og om Samlingens Overgang til Statsejendom
Kulturministeriet
LOV nr 411 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om eksklusive økonomiske zoner
Udenrigsministeriet
LBK nr 1501 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for de ferske vande gældende retsregler
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 772 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af børneloven
(Børneloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 358 af 08/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af museumsloven
Kulturministeriet
LOV nr 21105 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag III. Lister over de i Tiltrædelsesaktens artikler 32, 36 og 39 omhandlede produkter (EURATOM) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 1270 af 16/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikring af kulturværdier i Danmark
Kulturministeriet
LBK nr 38 af 15/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1251 af 30/11/2019 - Gældende
Lov om ændring af udbudsloven (Bortfald af retten til at dokumentere sin pålidelighed, hvis ansøger eller tilbudsgiver er udelukket som følge af endelig dom, præcisering af kravene til indholdet af opfordringer til at afgive tilbud, m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 304 af 30/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af heste
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 838 af 10/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895
Justitsministeriet
LOV nr 521 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om tilbagelevering og overførelse af stjålne eller ulovligt udførte kulturgenstande
Kulturministeriet
LOV nr 492 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om erstatning for atomskader (nukleare skader)
(Ubegrænset ansvar for anlægsindehaveren, skadebegreb, forældelse m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 732 af 14/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Kulturministeriet
LBK nr 731 af 08/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
(Autorisationsloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 69 af 04/02/2004 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område
(Afskaffelse af hæftestraf samt ændring af uddannelseskrav i autorisationslove vedrørende sundhedspersoner m.v.)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 21146 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag I. Lister A-G omhandlet i Traktatens artikler 19 og 20 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 523 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven
(Nedsættelse af emballageafgiften for vand uden og med smag samt iste og mindre justeringer af diverse punktafgiftslove)

Skatteministeriet
LBK nr 1156 af 01/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Kirkeministeriet
LOV nr 190 af 12/03/1997 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande
Skatteministeriet
LOV nr 327 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning
(MLI-loven)

Skatteministeriet
LOV nr 466 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om landvæsensretter og om ændring af forskellige love som følge af nedlæggelsen af landvæsensretterne
Justitsministeriet
LBK nr 1083 af 15/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
(Komitéloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 261 af 21/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)
(Fiskeriloven)

Udenrigsministeriet
LBK nr 265 af 21/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning
(Jagt- og vildtforvaltningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 412 af 21/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)
(Affalds- og råstofafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 21109 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag VII. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 111 (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 281 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald
Erhvervsministeriet
LBK nr 1236 af 04/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)
(Emballageafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 658 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love (Implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 248 af 16/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LOV nr 132 af 26/02/1992 - Gældende
Lov om gensidig administrativ bistand i sager om direkte og indirekte skatter mellem stater, der er medlem af Europarådet eller OECD
(Administrativ bistandsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 21174 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 1225 af 25/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1100 af 10/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser
(Frekvensloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 279 af 14/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatning til besættelsestidens ofre
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 580 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love
(Reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1147 af 29/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)
(Afskrivningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1640 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Undervisningsministeriet
LOV nr 260 af 16/03/2016 - Gældende
Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 778 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven)
(Universitetsloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1499 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven
(Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1217 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vandløb
(Vandløbsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>