Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kvantitativ metode  fandt 928 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 21102 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21145 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konvention vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 99 af 16/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 21179 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 2 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21174 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 115 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kemikalier
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LOV nr 456 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
LBK nr 1046 af 14/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1390 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension
Erhvervsministeriet
BEK nr 986 af 13/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 835 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 762 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om danske UCITS’ anvendelse af afledte finansielle instrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1001 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1414 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Erhvervsministeriet
BEK nr 1239 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9309 af 17/06/2003 - Gældende
Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring
(BL 7-26, 1. udgave)

(BL 7-26, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1637 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser inden for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens område
Erhvervsministeriet
BEK nr 833 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 696 af 03/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i administration (administrationsøkonom AK)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1648 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 760 af 19/08/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelserne ved Videreuddannelsen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1297 af 31/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner
Skatteministeriet
BEK nr 38 af 12/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 836 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 1625 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1201 af 12/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser samt berigtigelse, der vedrører aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 151 af 19/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2019.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 734 af 10/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om muslinger m.m.
(Muslingebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1457 af 10/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Ædelmetalkontrollens virksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 1043 af 05/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1393 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension
Erhvervsministeriet
BEK nr 904 af 22/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om afgivelse af tilgængelighedserklæring for offentlige organers websteder og mobilapplikationer, samt monitorering og indrapportering
Finansministeriet
BEK nr 1440 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2018.2
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 821 af 01/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opgaver i forbindelse med forskellige ansøgningsprocedurer, samarbejdsprocedurerne om lægemiddelovervågning og procedurerne for voldgiftssager
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 37 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer
(Udsætningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 138 af 17/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 992 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1348 af 23/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 147 af 30/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 295 af 27/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov
Erhvervsministeriet
BEK nr 544 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 9310 af 17/06/2003 - Gældende
Bestemmelser om risikovurdering og risikoreduktion i lufttrafikstyring
(BL 7-25, 1. udgave)

(BL 7-25, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 452 af 08/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om net- og informationssikkerhed for visse digitale tjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 920 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 719 af 09/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur
Kulturministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>