Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på løver  fandt 673 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 971 af 17/12/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift ved udstykning m.m. (Forhøjelse af udstykningsafgiften)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1086 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om statstilskud til forbedringsarbejder m.v. i helårsboliger og fritidsboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1608 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om anlæg af Holstebromotorvejen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 461 af 12/06/1996 - Gældende
Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Lejefastsættelse ved aftalens indgåelse m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 306 af 17/05/1995 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje, lov om boligbyggeri, lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Revision af reglerne om udgifter til fællesantenner m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 361 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om boligbyggeri (Forsøgsordning vedrørende husordensovertrædelser i Københavns og Århus Amter)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1048 af 11/12/1996 - Gældende
Lov om ændring af lov om byfornyelse og boligforbedring, lov om privat byfornyelse, lov om leje og forskellige andre love (Ændringer som konsekvens af lov om almene boliger m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1484 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 77 af 25/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
AND nr 1012 af 31/10/2011 - Gældende
Anordning om udmøntning af erindringsmønter i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40-års-regeringsjubilæum
Erhvervsministeriet
AND nr 1328 af 27/11/2013 - Gældende
Anordning om udmøntning af indenlandsk mønt
Erhvervsministeriet
BEK nr 154 af 27/02/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af kravet om dansk indfødsret efter lov om landinspektørvirksomhed
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1330 af 11/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 709 af 09/09/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om beboerrepræsentation
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 868 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 724 af 10/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 882 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 884 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om planteskadegørere
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 538 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 596 af 31/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om skovfrø og -planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 935 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1337 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer mv. under markedsordningen for frugt og grønt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 883 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 449 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
(Indsatsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 448 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet
2000/1 ÆF3 227 - Gældende
Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget
Folketinget
1999/1 BTL 140 L 141 L 142 og B 61 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre
Folketinget
2000/1 LF 227 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Bestyrelseshonorar m.v. modregnes i eftervederlag).
Folketinget
1999/1 BF 61 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af folketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed. (Løn og pension).
Folketinget
2000/1 BTB 99 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget
Folketinget
1992/1 BTB 100 - Gældende
1992 BTB 100 BETÆNKNING OG INDSTILLING VEDRØRENDE TAMILSAGEN NR B 100 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
1999/1 LF 142 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Ændring af folketingsvederlaget m.v.)
Folketinget
2001/1 BTB 23 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget
Folketinget
1990/2 BTB 79 - Gældende
1990 BTB 79 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STØTTE TIL DRIFTEN AF ET SØFARTSMEDICINSK INSTITUT I ESBJERG NR B 79 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
1989/1 BTL 136 - Gældende
1989 BTL 136 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM SAMORDNING AF FREMGANGSMÅDERNE VED INDGÅELSE AF OFFENTLIGE BYGGE- OG ANLÆGSKONTRAKTER OG OFFENTLIGE INDKØB M.V. NR L 136 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
1990/2 BTL 86 - Gældende
1990 BTL 86 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM KLAGENÆVNET FOR UDBUD (UDBUD AF BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER OG INDKØB I DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER) NR L 86 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
1992/1 BTL 98 - Gældende
1992 BTL 98 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM AFFALDSDEPOTER NR L 98 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
1990/2 BTL 128 - Gældende
1990 BTL 128 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM KOMMUNAL STØTTE TIL FONDEN KØBENHAVNS FORSKERBY SYMBION NR L 128 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
1991/1 BTB 76 - Gældende
1991 BTB 76 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ANSVAR FOR REDERE AF FÆRGER, HANDELSSKIBE OG FISKERFARTØJER NR B 76 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
1991/1 BTL 6 - Gældende
1991 BTL 6 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM REGISTRERINGSAFGIFT FOR FRITIDSFARTØJER NR L 6 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
1990/2 BTL 56 - Gældende
1990 BTL 56 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KONTROL MED OVERHOLDELSEN AF DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKABS FORORDNINGER OM MONOPOLER OG KONKURRENCEBEGRÆNSNINGER NR L 56 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
1990/2 BTL 55 - Gældende
1990 BTL 55 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KØBENHAVNS FONDSBØRS (SKATKAMMERBEVISER) NR L 55 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
1992/1 BTL 15 - Gældende
1992 BTL 15 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SKIBSMÅLING NR L 15 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
1990/2 BTL 118 - Gældende
1990 BTL 118 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM LENS, STAMHUSES OG FIDEIKOMMISGODSERS SAMT DE HERHEN HØRENDE FIDEIKOMMISKAPITALERS OVERGANG TIL FRI EJENDOM NR L 118 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
1992/1 BTB 39 - Gældende
1992 BTB 39 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM VALGFRIHED I DEN OFFENTLIGE SEKTOR NR B 39 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
1992/1 BTB 47 - Gældende
1992 BTB 47 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM IDENTISKE REGLER I FORBINDELSE MED TILDELING AF ALLE FORMER FOR OFFENTLIGE TILSKUD OG GARANTIER INDEN FOR DET DANSKE RIGSFÆLLESSKAB NR B 47 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
1991/1 BTL 160 - Gældende
1991 BTL 160 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FASTE PRISER PÅ TOBAKSVARER NR L 160 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
1998/1 LF 3 - Gældende
Forslag til lov om undersøgelseskommissioner.
Folketinget
1998/1 BTL 241 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget
Folketinget 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>