Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på lange  fandt 22880 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 694 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 319 af 10/06/1976 - Gældende
Lov om forstærkning af Ribe dige og anlæg af veje langs nogle diger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 597 af 17/12/1976 - Gældende
Lov om Danmarks Riges fiskeriterritorium
Udenrigsministeriet
LBK nr 137 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget
(Folketingsvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 369 af 09/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab)
Erhvervsministeriet
FOR nr 17047 af 18/04/1744 - Gældende
Forordning Om Havne-Væsenets nærmere Regulering i København og Christianshavn. cfr. Fr. 15: April 1682.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 627 af 21/12/1983 - Gældende
Lov om erhvervelse af arealer m.v. til anlæg af en banestrækning fra København til Harrestrup Å
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 243 af 21/03/2007 - Gældende
Lov om anlæg af ekstra jernbanespor i Ringsted
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 341 af 20/05/1997 - Gældende
Lov om udbygning af Frederikssundsbanen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 221 af 04/04/1990 - Gældende
Lov om udbygning af færgeterminalen i Helsingør
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 199 af 09/04/1986 - Gældende
Lov om etablering af en færgefart til overførsel af gods mellem Københavns frihavn og Helsingborg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 589 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om tilstødende zone
Udenrigsministeriet
LOV nr 476 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om anlæg af Ringbanen mellem Hellerup og Ny Ellebjerg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1091 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om Ørestaden m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 411 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om eksklusive økonomiske zoner
Udenrigsministeriet
LOV nr 527 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
PLA nr 17049 af 02/05/1788 - Gældende
Plakat ang. adskillige Foranstaltninger til at forekomme Canalernes og Havnens Formuddring i og omkring Kiøbenhavn cfr. Pl. 8. Maj 1788.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 447 af 23/05/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg
(Udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 200 af 07/04/1999 - Gældende
Lov om afgrænsning af søterritoriet
Udenrigsministeriet
LOV nr 313 af 09/06/1971 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 363 af 05/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hegn
(Hegnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
FOR nr 11100 af 19/12/1693 - Gældende
Fr. Om Auctions-Værket i Danmark og Norge.
Justitsministeriet
DSK nr 17110 af 31/05/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om digearbejder på Lolland og Falster
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 196 af 10/05/1922 - Gældende
Lov om Anlæg af Havdige fra Vester Vedsted i Ribe Amt til Søndernæs i Tønder Amt (* 1) (* 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
DSK nr 17175 af 01/07/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om visse hovedlandevejsstrækninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 92 af 30/04/1909 - Gældende
Lov om anlæg af et Havdige fra Vester Vedsted til Store Darum i Ribe Amt (* 1) (* 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 321 af 10/06/1976 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 127 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vandløb
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 56 af 25/03/1872 - Gældende
Lov angaaende Anlæg og Drift af en lollandsk-falstersk Jernbane(* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 21133 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 20 om norsk landbrug (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 69 af 23/05/1873 - Gældende
Lov om Digearbejder paa Lolland og Falster (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1373 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hunde
(Hundeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 77 af 29/03/1924 - Gældende
Lov om Forhøjelse af Diget paa Manø og af Diget fra Vester Vedsted til Store Darum samt Anlæg af Havdiger paa Rømø og fra Store Darum til Tjæreborg Bakker (* 1) (* 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 74 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skibes besætning
(Skibsbesætningsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1324 af 21/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af færdselsloven
(Færdselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 151 af 18/02/2015 - Gældende
Lov om Odense Letbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1008 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om VækstFonden, lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed og lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 395 af 01/06/2005 - Gældende
Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 123 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 282 af 12/05/1999 - Gældende
Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 609 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om elektrificering af jernbanen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 386 af 20/05/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning
(Sikring af forbrugerhensyn i el- og naturgasforsyningen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 542 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven (Automatisk kronikertilskud, lægemiddelovervågning m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 57 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekalkuner
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 28 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af toldloven
(Toldloven)

Skatteministeriet
LOV nr 601 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 200 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 690 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om Forsyningstilsynet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 418 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 432 af 16/05/2012 - Gældende
Lov om Aarhus Letbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>