Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på leje  fandt 19020 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 927 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje
(Lejeloven)

Transport- og Boligministeriet
LBK nr 928 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger
(Almenlejeloven)

Transport- og Boligministeriet
LOV nr 405 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1218 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov)
(Erhvervslejeloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1219 af 27/12/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger med flere love
(Betaling for adgang til elektroniske kommunikationstjenester)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 397 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje og forskellige andre love (Ændring af lejelovens anvendelsesområde og forskellige revisionsbestemmelser)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 498 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og forskellige andre love (Ændrede regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne og indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 361 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om boligbyggeri (Forsøgsordning vedrørende husordensovertrædelser i Københavns og Århus Amter)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 453 af 22/05/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v., lov om leje og lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
(Oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 555 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, lov om leje, lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Mere robuste andelsboligforeninger)
Erhvervsministeriet
LOV nr 306 af 17/05/1995 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje, lov om boligbyggeri, lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Revision af reglerne om udgifter til fællesantenner m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 273 af 19/03/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri
(Midlertidig genhusning, forenkling vedrørende skillevægsarbejder og udbetaling af ungdomsboligbidrag m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1048 af 11/12/1996 - Gældende
Lov om ændring af lov om byfornyelse og boligforbedring, lov om privat byfornyelse, lov om leje og forskellige andre love (Ændringer som konsekvens af lov om almene boliger m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 389 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje af almene boliger, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om ejerlejligheder (Medfinansiering af Center for Boligsocial Udvikling, mulighed for afskæring af klageadgang og ejerlejlighedsopdeling)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 929 af 04/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
(Boligreguleringsloven)

Transport- og Boligministeriet
LOV nr 262 af 24/03/2014 - Gældende
Lov om sommerhuse på fremmed grund
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1045 af 06/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal anvisningsret
(Anvisningsretsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1162 af 26/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger
(Friplejeboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1713 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder
(Ejerlejlighedsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1089 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om støttede private ungdomsboliger
(Ungdomsboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 903 af 18/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om boligbyggeri
(Boligbyggeriloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1228 af 03/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer
(Byfornyelsesloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 666 af 17/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om boliger for ældre og personer med handicap
(Ældreboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 48 af 16/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1231 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
(Andelsboligloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 461 af 12/06/1996 - Gældende
Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Lejefastsættelse ved aftalens indgåelse m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 119 af 01/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.
(Almenboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 790 af 21/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kolonihaver
Erhvervsministeriet
LBK nr 486 af 14/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven
(Ejendomsværdiskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 831 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1710 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 226 af 09/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 104 af 13/02/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af ledningsført vand, spiritusafgiftsloven, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven (Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas indeholdt i lightere ved indførsel)
Skatteministeriet
LBK nr 945 af 06/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven)
(Tonnageskatteloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1727 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et indkomstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien)
Skatteministeriet
LOV nr 563 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 580 af 01/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde
(Tech-trans-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 141 af 31/03/1960 - Gældende
Lov om Københavns frihavn
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
DSK nr 17700 af 09/03/1994 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om Københavns frihavn
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 48 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer
(Opkrævnings- og inddrivelsesloven)

Skatteministeriet
LOV nr 280 af 12/05/1999 - Gældende
Lov om ændring af forskellige ændringslove om lejeforhold m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 91 af 29/03/1924 - Gældende
Lov om Indkvartering (* 1) (Indkvarteringsloven)
(Indkvarteringsloven)

Forsvarsministeriet
LOV nr 645 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om kolonihaver
(Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen og efter venteliste og ændring af ikkevarige kolonihaveområder til varige m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 778 af 23/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 841 af 21/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
LBK nr 1532 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 797 af 06/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering
(BBR-loven)

Skatteministeriet
LOV nr 971 af 04/12/2002 - Gældende
Lov om dansk tiltrædelse af artikel 10 (undgåelse af dobbeltbeskatning) i luftfartsoverenskomst af 14. marts 2000 mellem Danmark og Hongkong.
Skatteministeriet
LBK nr 5 af 03/01/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager
Kirkeministeriet
LBK nr 304 af 30/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af heste
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>