Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på lov om social pension  fandt 8328 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 983 af 23/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social pension
(Pensionsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 448 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension, lov om social bistand og den sociale styrelseslov m.v. (Tilkendelseskompetence m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 327 af 18/05/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension og andre love
(Ophør af udbetaling af social pension og andre ydelser ved unddragelse af strafforfølgning eller straffuldbyrdelse)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1559 af 27/12/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 442 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 574 af 10/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 553 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 369 af 01/05/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om social pension og andre love
(Udvidelse af personkredsen for støtte- og kontaktpersonordningen og lovpligtig revision af ordningen m.v.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 456 af 25/05/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1087 af 13/12/2000 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 105 af 20/03/1970 - Gældende
Lov om pensioner efter tidligere valglove.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1123 af 19/11/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1548 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.)
Kulturministeriet
LOV nr 1380 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love
(Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 625 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1420 af 17/12/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 131 af 27/02/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om den sociale pensionsfond
(Pensionsfondsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1411 af 27/12/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel boligstøtte og lov om ændring af lov om social pension og andre love
(Ændrede betingelser om børns ophold her i landet m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 939 af 16/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre
Finansministeriet
LOV nr 980 af 17/12/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om orlov, lov om arbejdsmarkedsuddannelser og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 826 af 16/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1810 af 23/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension, lov om arbejdsskadesikring og lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. (Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelse m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 960 af 19/12/1986 - Gældende
Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet (De europæiske Fællesskabers Forsamling) (Om eftervederlag m.v.) (* 1)
Finansministeriet
LOV nr 496 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Opfølgning af anbefalinger fra arbejdsskadeudvalgene m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1421 af 17/12/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service og ligningsloven (Styrket behandlingsgaranti for personer med et stofmisbrug m.v.)
Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 389 af 07/06/1989 - Gældende
Lov om ændring af den sociale styrelseslov samt forskellige lovbestemmelser om det sociale udvalg (Ophævelse af det sociale udvalgs selvstændige kompetence m.v.)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 798 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 950 af 14/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser
Erhvervsministeriet
LBK nr 646 af 02/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister
(CPR-Loven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1037 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)
(SU-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 493 af 21/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 574 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og andre love og om ophævelse af lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v. og lov om gennemførelse af visse tjenestemandsretlige og pensionsmæssige forhold m.v. i forbindelse med gennemførelse af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand
(Konsekvensrettelser på det sociale område som følge af kommunalreformen)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1587 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love
(Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1120 af 17/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om delpension
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 510 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension
Finansministeriet
LBK nr 982 af 23/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
(Gammelførtidspensionloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 254 af 06/06/1985 - Gældende
Lov om ændring af lov om hjemmesygeplejerskeordninger, lov om sundhedsplejerskeordninger, lov om skolelægeordning og lov om offentlig sygesikring m.fl. (Ændring af regler om finansiering)
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1097 af 01/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fleksydelse
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 590 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love
(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår det almene gymnasium, hf, social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser samt voksenuddannelsescentre (VUC))

Undervisningsministeriet
LOV nr 191 af 27/02/2017 - Gældende
Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft og reduktion af den grønne check til finansiering af afskaffelsen af PSO-afgiften m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 1112 af 30/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter
(Grundskyldslåneloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1526 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 63 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(Børnetilskudsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1472 af 19/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig
(Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg)

Skatteministeriet
LOV nr 138 af 26/04/1972 - Gældende
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret
Finansministeriet
LOV nr 674 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere)
Justitsministeriet
LOV nr 264 af 25/03/2019 - Gældende
Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1485 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst
Skatteministeriet
LBK nr 48 af 16/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1365 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love
(Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)

Beskæftigelsesministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>