Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på mål og vægt  fandt 7837 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
BEK nr 1212 af 20/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af lokomotivførere
(Lokomotivførerbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1596 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1753 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.
(Affaldsaktørbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 10141 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-1 B (2), konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 10011 af 01/08/1986 - Gældende
Pantebestemmelser af 1. august 1986 (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 370 af 18/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven
(Metodebekendtgørelse)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1216 af 26/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer i Fællesskabet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1658 af 22/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tandpleje
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1000 af 18/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke
(Ballastvandsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 873 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Udenrigsministeriet
BEK nr 821 af 01/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opgaver i forbindelse med forskellige ansøgningsprocedurer, samarbejdsprocedurerne om lægemiddelovervågning og procedurerne for voldgiftssager
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1643 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Skatteministeriet
BEK nr 11784 af 20/11/2000 - Gældende
Teknisk forskrift om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mv.)
Erhvervsministeriet
BEK nr 100 af 31/01/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1239 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1246 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 601 af 23/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 805 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for fødevarer og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 760 af 30/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning
(Husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 11033 af 16/07/2015 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) for delsystemet drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 70 af 26/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
(Driftsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 996 af 16/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning af elevatorer m.v.(* 1)(* 2)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1269 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1389 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1245 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om god laboratoriepraksis for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1515 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
(SU-bekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 833 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 459 af 23/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 480 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr
Erhvervsministeriet
BEK nr 1391 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 719 af 24/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg
(Deponeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1049 af 28/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg
(Deponeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 190 af 19/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr
Erhvervsministeriet
BEK nr 252 af 31/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9030 af 11/01/2019 - Gældende
Vejledning om mål og rammer for kompetenceudvikling på Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser - TAMU
(TAMU-vejledning)

Undervisningsministeriet
VEJ nr 9226 af 13/04/2018 - Gældende
Vejledning om dentalt medicinsk udstyr efter mål
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10218 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over at blodtrykket ikke blev mål, inden anlæggelse med lokalbedøvelse (Carbocain-Adrenalin)
Sundheds- og Ældreministeriet
2013/1 LSF 150 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.)

Undervisningsministeriet
2004/2 BTL 105 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Skolernes frihed, mål for undervisningen, krav til bestyrelsesmedlemmer, lærere og

Folketinget
2007/2 LSF 82 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen
(Udvidelse af undervisningspligten til 10 år, mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger m.v.)

Undervisningsministeriet
2008/1 BSF 67 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at indføre forpligtende mål for bedre sundhed, større lighed med hensyn til sundhed og bedre behandling af kronisk syge
Folketinget
2004/2 LSF 105 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Skolernes frihed, mål med undervisningen, krav til bestyrelsesmedlemmer, lærere og tilsynsførende, herunder om danskkundskaber, samt tilsyn m.v.)

Undervisningsministeriet
2004/1 LSF 154 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Skolernes frihed, mål med undervisningen, krav til bestyrelsesmedlemmer, lærere og tilsynsførende, herunder om danskkundskaber, samt tilsyn m.v. )

Undervisningsministeriet
1987/1 BSF 59 - Gældende
1987 BSF 59 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM SOCIALT UDVIKLINGSPROGRAM MED SÆRLIG VÆGT PÅ DEN TVÆRGÅENDE OG FOREBYGGENDE INDSATS
Folketinget
BKI nr 35 af 14/10/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks tilbagetrækning af territorial erklæring vedrørende anvendelse i Grønland af konvention om kontrol og stempling af varer af ædle metaller af 15. november 1972
Udenrigsministeriet
1991/1 BTL 202 - Gældende
1991 BTL 202 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD TIL KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER (ÆNDRING AF VÆGTE FOR UDGIFTSBEHOVSKRITERIER OG ÆNDRING AF HOVEDSTADSUDLIGNING) NR L 202 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9778 af 01/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 115-13 om keton - ketonstrimler - diabetes - måling - hjælpemiddel - væsentlig - væsentlighedskriterium - formål
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1998/1 BTB 46 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om et udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser
Folketinget
KEN nr 9948 af 25/11/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 70-14 om hjemmetræning - effekt - behandlingsudgifter - tilsyn
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9343 af 06/04/2017 - Gældende
Vejledning om styrket dokumentation af lovende social praksis
Børne- og Socialministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>