Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margrete 1  fandt 777 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: margreth 1 ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16 >

 
2001/2 BRB 71 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr
Folketinget
2000/1 BSF 98 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændrede regler om flerfoldsgraviditet og fosterreduktion
Folketinget
1986/1 BSF 90 - Gældende
1986 BSF 90 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GENBRUGSFREMMENDE PÅBUD I FORBRUGSLEDDET
Folketinget
2000/1 BTB 154 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, de dertil knyttede protokoller, erklæringer og aftalens slutakt samt af intern aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til ovennævnte aftale undertegnet i Bruxelles den 18. september 2000
Folketinget
1999/1 BTL 8 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd, lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning og lov om folkekirkens økonomi
Folketinget
1997/2 BSF 36 - Gældende
1997 BSF 36 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN UVILDIG UNDERSØGELSE AF POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTES AKTIVITETER
Folketinget
2003/1 BTL 232 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner
(Ændring af revisionsbestemmelse)

Folketinget
1987/1 LSF 33 - Gældende
1987 LSF 33 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BANKER OG SPAREKASSER (ÆNDRET STATUS FOR OFFENTLIGE REPRÆSENTANTER I BESTYRELSERNE)
Folketinget
1995/1 BTL 202 - Gældende
1995 BTL 202 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN OG RETSPLEJELOVEN (DATAKRIMINALITET) NR L 202 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2002/1 BTB 4 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at opretholde tilskud til takster for den lokale og regionale kollektive trafik
Folketinget
1997/2 BTL 74 - Gældende
1997 BTL 74 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FÆRDSELSLOVEN (MOTORCYKEL MED TILKOBLET PÅHÆNGSVOGN ELLER PÅHÆNGSREDSKAB) NR L 74 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
2000/1 TBL 68 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v. samt ophævelse af lov om anlæg af mergelbaner m.v. og lov om Banestyrelsen m.v.
Folketinget
2003/1 BTB 109 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en udviklingskommission
Folketinget
2003/1 BTL 166 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi
(Fællesfondens indtægter)

Folketinget
1995/1 LSF 215 - Gældende
1995 LSF 215 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VISSE SPIL, LOTTERIER OG VÆDDEMÅL (UDVIDET OPLYSNINGSPLIGT I FORBINDELSE MED REGNSKABSAFLÆGGELSE FOR MIDLER TIL PRIVATE ORGANISATIONER)
Folketinget
2001/2 BTL 113 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om jernbanesikkerhed m.v.
(Jernbanetilsynets kompetencer m.v., promillegrænser)

Folketinget
1996/1 BTL 138 - Gældende
1996 BTL 138 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKEKIRKENS ØKONOMI (BUDGETPROCEDURE, KIRKEBLADSUDGIFTER, FINANSIERING AF PRÆSTESTILLINGER, OPRETTELSE AF PROVSTIUDVALGSKASSE M.V.) NR L 138 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1997/2 BTL 39 - Gældende
1997 BTL 39 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ANLÆG AF RUTE 18, STRÆKNINGEN RIS-ØLHOLM, OG OM NEDLÆGGELSE AF VISSE VEJSTRÆKNINGER SOM HOVEDLANDEVEJE M.V. NR L 39 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
2003/1 BTL 130 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om anlæg af motorvej mellem Bording og Funder (rute 15)
Folketinget
1988/1 BSF 74 - Gældende
1988 BSF 74 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF REGLERNE VEDRØRENDE POSTSPÆRRING I FORBINDELSE MED KONKURS OG BETALINGSSTANDSNING
Folketinget
1985/1 BSF 46 - Gældende
1985 BSF 46 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDBYGNING OG EFFEKTIVISERING AF KVINDEHISTORISK SAMLING I ÅRHUS
Folketinget
1988/1 LSF 134 - Gældende
1988 LSF 134 FORSLAG TIL LOV OM DRIFT AF FÆRGERUTER (* 1)
Folketinget
1998/1 BTL 224 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om anlæg af rute 18, strækningen Herning N-Brande, og rute 15, strækningen Herning Ø-Snejbjerg
Folketinget
2001/2 BSF 30 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til voldsofre
Folketinget
2003/1 BTB 134 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN-menneskerettighedskonventioner i dansk ret
Folketinget
2000/1 BTB 103 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for privat øvelseskørsel forud for erhvervelse af kørekort
Folketinget
1989/1 BTL 109 - Gældende
1989 BTL 109 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM AFFALDSDEPOTER NR L 109 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BTB 24 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om større åbenhed om EU-sager i Folketinget
Folketinget
1988/1 BTL 99 - Gældende
1988 BTL 99 BETÆNKNING OVER I. FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM AFGIFT AF VISSE DETAILSALGSPAKNINGER (L 99) II. FORSLAG TIL LOV OM VISSE MILJØAFGIFTER (L 100) NR L 99 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
2001/2 BSF 65 - Gældende
Betænkning og indstilling vedrørende ændring af forretningsorden for Folketinget
Forslag til folketingsbeslutning

Folketinget
1995/1 BTL 44 - Gældende
1995 BTL 44 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF TEATERLOVEN (NYE REGLER FOR EGNSTEATRE OG SMÅ STORBYTEATRE M.V.) NR L 44 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2001/1 BSF 44 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til voldsofre
Folketinget
2000/1 LSF 227 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget
Folketinget
2002/1 TBL 35 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om Bornholmstrafikken A/S
Folketinget
1994/1 BTL 85 - Gældende
1994 BTL 85 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN, LOV OM MIDLERTIDIG OPHOLDSTILLADELSE TIL VISSE PERSONER FRA DET TIDLIGERE JUGOSLAVIEN M.V. OG LOV OM SOCIAL BISTAND (OPSTRAMNINGER I ÅBENBART GRUNDLØS-PROCEDUREN M.V.) NR L 85 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1998/1 BTL 138 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og lov om Banestyrelsen m.v.
Folketinget
1990/1 BSF 15 - Gældende
1990 BSF 15 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BESPARELSER PÅ LÆGEMIDDELOMRÅDET
Folketinget
2001/2 BTL 3 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om anlæg af rute 26, strækningen Thisted-Nors, m.v. (Nors Omfartsvej)
Folketinget
1988/1 BTL 89 - Gældende
1988 BTL 89 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM NATURFORVALTNING NR L 89 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 27 - Gældende
1994 BTL 27 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM AFTALER OG ANDRE RETSHANDLER PÅ FORMUERETTENS OMRÅDE OG VISSE ANDRE LOVE (URIMELIGE AFTALEVILKÅR I VISSE FORBRUGERAFTALER M.V.) NR L 27 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
2000/1 BTL 174 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven
Folketinget
2002/1 BTL 123 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje
(Brugerfinansiering af skiltning til virksomheder)

Folketinget
2000/1 TBL 79 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.
Folketinget
1987/1 BSF 2 - Gældende
1987 BSF 2 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPRETTELSE AF BEVÆGELSERNES CENTER FOR MILJØFORSKNING
Folketinget
1995/1 BSF 69 - Gældende
1995 BSF 69 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NEDSÆTTELSE AF EN LAVINDKOMSTKOMMISSION
Folketinget
2003/1 BTB 129 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol til FN-konventionen om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf
Folketinget
1989/1 BTB 35 - Gældende
1989 BTB 35 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN MILJØSTØTTEORDNING FOR ØSTLANDENE NR B 35 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BSF 75 - Gældende
1986 BSF 75 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FOREBYGGELSE AF UHELD I FORBINDELSE MED TRANSPORT AF FARLIGT GODS M.V.
Folketinget
1995/1 BSF 32 - Gældende
1995 BSF 32 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GENOPRETTELSE AF TOGFORBINDELSEN KØBENHAVN-GEDSER-BERLIN
Folketinget
1999/1 BSF 61 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af folketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed
Folketinget< 10|11|12|13|14|15|16 >