Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margrete 1  fandt 777 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: margreth 1 ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16 >

 
1996/1 BTL 178 - Gældende
1996 BTL 178 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN (HURTIGERE BEHANDLING AF CIVILE SAGER M.V.) NR L 178 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1998/1 BSF 118 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af borgernes retssikkerhed over for den offentlige forvaltning
Folketinget
2002/1 BTL 100 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v., lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, lov om jernbanesikkerhed m.v. og lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder
(Gennemførelse af EU-regler m.v.)

Folketinget
1998/1 BSF 23 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en lavindkomstkommission
Folketinget
1996/1 BTL 5 - Gældende
1996 BTL 5 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM KUNSTIG BEFRUGTNING I FORBINDELSE MED LÆGELIG BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG FORSKNING M.V. NR L 5 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1997/2 BTL 62 - Gældende
1997 BTL 62 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FÆRDSELSLOVEN, LOV OM VÆGTAFGIFT AF MOTORKØRETØJER M.V. OG LOV OM AFGIFT EFTER BRÆNDSTOFFORBRUG FOR VISSE PERSONBILER (DEFINITIONER, PARKERINGSAFGIFT, LØNINDEHOLDELSE M.V.) NR L 62 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
CIS nr 96 af 04/09/1985 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om godkendelse af ældre affaldsforbrændingsanlæg efter miljøbeskyttelseslovens § 36 (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og Hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
1988/1 LSF 145 - Gældende
1988 LSF 145 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BYGNINGSFREDNING (KOMMUNAL REGISTRERING AF BYGNINGER M.V.)
Folketinget
2002/1 BTL 197 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Sydmotorvejen mellem Ønslev og Sakskøbing
Folketinget
1995/1 BTL 93 - Gældende
1995 BTL 93 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MIDLERTIDIG OPHOLDSTILLADELSE TIL VISSE PERSONER FRA DET TIDLIGERE JUGOSLAVIEN M.V. (INDFØRELSE AF KVOTEORDNING FOR BOSNISKE KRIGSFLYGTNINGE) NR L 93 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1999/1 LSF 49 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven
Folketinget
1995/1 BSF 98 - Gældende
1995 BSF 98 FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF FOLKETINGSBESLUTNING OM STATSREVISORERNES VALG OG VIRKSOMHED
Folketinget
2002/1 BTL 35 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Bornholmstrafikken A/S
Folketinget
1988/1 BTL 162 - Gældende
1988 BTL 162 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KEMISKE STOFFER OG PRODUKTER NR L 162 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BSF 134 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN-menneskerettighedskonventioner i dansk ret
Folketinget
2002/1 BTB 136 - Gældende
Betænkning
Folketinget
1990/1 BSF 34 - Gældende
1990 BSF 34 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM MILJØSKILTNING VED VIRKSOMHEDER
Folketinget
1998/1 BSF 108 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af etnisk ligestilling på det danske arbejdsmarked
Folketinget
2003/1 BSF 178 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til voldsofre
Folketinget
2003/1 BSF 44 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission til undersøgelse af ikketoldmæssige handelsbarrierer, der hindrer fri handelsadgang til europæiske markeder
Folketinget
1997/1 BSF 100 - Gældende
1997 BSF 100 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPRETTELSE AF ET BALTISK BEREDSKAB MOD KRIMINALITET OG TRUSLER MOD MILJØET I ØSTERSØOMRÅDET
Folketinget
1994/1 BTL 176 - Gældende
1994 BTL 176 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR NR L 176 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1999/1 TBL 62 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om luftfart
Folketinget
1985/1 BSF 89 - Gældende
1985 BSF 89 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GENBRUGSFREMMENDE PÅBUD I FORBRUGSLEDDET
Folketinget
1995/1 BSF 78 - Gældende
1995 BSF 78 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDARBEJDELSE AF EN ØKONOMISK RISIKOANALYSE AF EN EVENTUEL FAST FORBINDELSE OVER FEMER BÆLT
Folketinget
1999/1 BTL 191 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Københavns Lufthavne A/S
Folketinget
1996/1 BTL 98 - Gældende
1996 BTL 98 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN, RETSPLEJELOVEN OG VÅBENLOVEN (STYRKELSE AF POLITIETS MULIGHEDER FOR AT EFTERFORSKE ALVORLIG KRIMINALITET, KONFISKATION, ØGET VIDNEBESKYTTELSE OG SKÆRPELSE AF STRAFFEN FOR VÅBENBESIDDELSE M.V.) NR L 98 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2002/1 BSF 84 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til voldsofre
Folketinget
1988/1 LSF 201 - Gældende
1988 LSF 201 FORSLAG TIL LOV OM MILJØAFGIFT PÅ BILTRAFIK I BYER
Folketinget
1988/1 BSF 35 - Gældende
1988 BSF 35 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDARBEJDELSE AF EN HVIDBOG OM DANMARK OG EF'S INDRE MARKED
Folketinget
1996/1 BSF 81 - Gældende
1996 BSF 81 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD TRANSPORT AF FARLIGT GODS GENNEM TUNNELEN UNDER STOREBÆLT
Folketinget
1995/1 BTL 57 - Gældende
1995 BTL 57 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FOLKETINGETS OMBUDSMAND NR L 57 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1985/1 LSF 175 - Gældende
1985 LSF 175 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DYREFORSØG
Folketinget
1989/1 LSF 27 - Gældende
1989 LSF 27 FORSLAG TIL LOV OM MILJØAFGIFT PÅ BILTRAFIK I BYER
Folketinget
2002/1 BSF 160 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af ræveproduktionen
Folketinget
1988/1 BSF 66 - Gældende
1988 BSF 66 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBEDRING AF DE SELSKABSØKONOMISKE FORHOLD FOR DECENTRAL KRAFTVARME
Folketinget
2000/1 BTL 68 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v.
Folketinget
2000/1 BTL 67 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne
Folketinget
1985/1 BSF 115 - Gældende
1985 BSF 115 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN NY SKOLELOV
Folketinget
1986/1 BSF 97 - Gældende
1986 BSF 97 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEGRÆNSNING I BRUGEN AF BLYHOLDIGE PRODUKTER
Folketinget
1986/1 BTL 244 - Gældende
1986 BTL 244 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE OG LOV OM STØTTE TIL MILJØFORBEDRENDE INVESTERINGER I MINDRE LANDBRUG M.V. (VANDMILJØHANDLINGSPLANEN) NR L 244 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BTB 86 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning på færdselssikkerhedsområdet om at fremme cyklismen ved at øge trafiksikkerhed og fremkommelighed for cyklister i trafikken
Folketinget
2003/1 BTL 203 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel
(Fjernbuskørsel, menneskesmugling, transport af dyr, ansvar for økonomiske vanskeligheder samt bortfald af tilladelser)

Folketinget
2001/2 BTL 114 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ophævelse af lov om oprettelse af et transportråd og om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v.
(Nedlæggelse af Transportrådet og Jernbanerådet)

Folketinget
1989/1 BTL 149 - Gældende
1989 BTL 149 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM LIGSYN, OBDUKTION OG TRANSPLANTATION M.V. NR L 149 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
1999/1 BTL 40 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om regionale kulturaftaler samt ændring af teaterloven, museumsloven og lov om musik
Folketinget
1986/1 LSF 99 - Gældende
1986 LSF 99 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV (MEDDELELSESHÆLERI)
Folketinget
1989/1 BTL 173 - Gældende
1989 BTL 173 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM DØDSKRITERIUM OG TRANSPLANTATION M.V. NR L 173 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
2001/2 TBL 165 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om buskørsel, lov om godskørsel og lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet
(Liberalisering af fjernbuskørsel og sammenlægning af Persontrafikrådet og Vejtransportrådet)

Folketinget
2001/2 BTL 166 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om anlæg af rute 18, strækningen Herning N-Brande, og rute 15, strækningen Herning Ø-Snejbjerg
(Motorvej Herning-Brande)

Folketinget<<    < ..|11|12|13|14|15|16 >