Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margrete 1  fandt 777 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: margreth 1 ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16 >

 
1994/1 BSF 37 - Gældende
1994 BSF 37 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM INDFØRELSE AF GRØNNE AFGIFTER FOR ERHVERV
Folketinget
1995/1 LSF 75 - Gældende
1995 LSF 75 FORSLAG TIL LOV OM RETSLÆGERÅDET
Folketinget
2003/1 BTL 201 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om godkendelse og syn af køretøjer
Folketinget
2001/2 TBL 164 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om etablering af S-togs-drift mellem København og Roskilde
Folketinget
2000/1 BSF 136 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om øget retssikkerhed ved behandling af asylansøgninger i Flygtningenævnet
Folketinget
2000/1 BTL 198 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om projektering af jernbaneanlæg København-Ringsted
Folketinget
1986/1 LSF 197 - Gældende
1986 LSF 197 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LIGNINGSLOVEN (BORTFALD AF BEFORDRINGSFRADRAG VED FRIREJSER)
Folketinget
1989/1 BSF 41 - Gældende
1989 BSF 41 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN SOLIDARISK OG GRØN AFGIFTSREFORM
Folketinget
1999/1 BSF 114 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en strategi for udbredelse af open source-programmel i Danmark
Folketinget
1987/1 BSF 7 - Gældende
1987 BSF 7 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GARANTI MOD ATOMVÅBEN PÅ ORLOGSFARTØJER I DANSKE HAVNE
Folketinget
2000/1 BTL 151 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om billedkunst
Folketinget
1986/1 BSF 70 - Gældende
1986 BSF 70 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF LOV OM VARMEFORSYNING
Folketinget
2003/1 BSF 86 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning på færdselssikkerhedsområdet om at fremme cyklismen ved at øge trafiksikkerhed og fremkommelighed for cyklister i trafikken
Folketinget
1989/1 BSF 40 - Gældende
1989 BSF 40 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN SOLIDARISK SKATTEREFORM
Folketinget
1986/1 BSF 143 - Gældende
1986 BSF 143 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN UNGDOMSPOLITISK HANDLINGSPLAN
Folketinget
2000/1 BTL 128 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om luftfart
Folketinget
1998/1 BTL 108 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven, godskørselsloven og arbejdsmiljøloven samt om ophævelse af lov om kontrol med overholdelsen af De Europæiske Fællesskabers forordninger om arbejderbeskyttelse inden for landevejstransport og lov om internationa
Folketinget
1997/1 BSF 2 - Gældende
1997 BSF 2 FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF FORRETNINGSORDEN FOR FOLKETINGET
Folketinget
1998/1 BSF 47 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om børns rettigheder
Folketinget
1995/1 BSF 43 - Gældende
1995 BSF 43 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GRØN BESKÆFTIGELSE
Folketinget
1996/1 LSF 181 - Gældende
1996 LSF 181 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM OFFENTLIGHED I FORVALTNINGEN(ANVENDELSESOMRÅDE, JOURNAL- OG POSTLISTER)
Folketinget
2003/1 BTL 46 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om havne
(Sikring af havnefaciliteter m.v.)

Folketinget
1999/1 BTL 156 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven, lov om private fællesveje og lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
Folketinget
1995/1 BSF 92 - Gældende
1995 BSF 92 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AFVIKLING AF PVC
Folketinget
2003/1 BTL 109 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v. og lov om luftfart og om ophævelse af lov om jernbanesikkerhed m.v.
(Jernbanereform)

Folketinget
1995/1 BTL 220 - Gældende
1995 BTL 220 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM UNDERSØGELSE AF NØRREBROSAGEN NR L 220 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1989/1 BSF 77 - Gældende
1989 BSF 77 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPFORDRING TIL AT TRÆKKE AKTSTYKKE NR. 206 VEDRØRENDE SALG AF KALØ GODS TILBAGE FRA FINANSUDVALGET
Folketinget
1988/1 BSF 9 - Gældende
1988 BSF 9 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEGRÆNSNING AF FORBRUGET AF CHLORFLUORCARBONER (CFC)
Folketinget
2002/1 BTB 115 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission med henblik på at omlægge statens økonomiske støtte til folkekirken og undersøge den civile registrering
Folketinget
1998/1 BSF 136 - Gældende
Betænkning og indstilling vedrørende ændring af forretningsordenen for Folketinget
Folketinget
1996/1 BTL 190 - Gældende
1996 BTL 190 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN (OPTAGELSE AF FINGERAFTRYK OG PERSONFOTOGRAFI, FORANSTALTNINGER OVER FOR UDLÆNDINGE, DER IKKE MEDVIRKER TIL UDSENDELSE M.V., OG FORANSTALTNINGER OVER FOR DEN, DER MEDVIRKER TIL, AT EN UDLÆNDING OPNÅR OPHOLDSTILLADELSE VED SVIG, M.V.) NR L 190 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1988/1 BSF 46 - Gældende
1988 BSF 46 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ET MILJØTEKNOLOGISK UDVIKLINGSPROGRAM
Folketinget
1994/1 BTL 119 - Gældende
1994 BTL 119 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM OPHAVSRET NR L 119 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BSF 103 - Gældende
1986 BSF 103 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEGRÆNSNING AF ELFORBRUGET
Folketinget
1998/1 TBL 224 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om anlæg af rute 18, strækningen Herning N-Brande, og rute 15, strækningen Herning Ø-Snejbjerg
Folketinget
1996/1 BTL 124 - Gældende
1996 BTL 124 BETÆNKNING OVER I. FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VEDERLAG OG PENSION M.V. FOR MINISTRE (L 124) (MINISTERORLOV) (AF PIA GJELLERUP (S), JØRGEN ESTRUP (RV) OG PETER DUETOFT (CD)) II. FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN FOR FOLKETINGET (B 79) (AF PIA GJELLERUP (S), JØRGEN ESTRUP (RV) OG PETER DUETOFT (CD)) NR L 124 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 243 - Gældende
1994 BTL 243 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM PRIVATE BIDRAG TIL POLITISKE PARTIER OG OFFENTLIGGØRELSE AF POLITISKE PARTIERS REGNSKABER (ÅBNE PARTIREGNSKABER M.V.) NR L 243 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
2001/2 BTL 165 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om buskørsel, lov om godskørsel og lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet
(Liberalisering af fjernbuskørsel og sammenlægning af Persontrafikrådet og Vejtransportrådet)

Folketinget
2001/2 BTL 164 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om etablering af S-togs-drift mellem København og Roskilde
Folketinget
1988/1 BSF 71 - Gældende
1988 BSF 71 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF LOV OM BESKYTTELSE AF HAVMILJØET
Folketinget
1987/1 BSF 115 - Gældende
1987 BSF 115 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ERSTATNING FOR MILJØSKADER
Folketinget
1996/1 BTB 108 - Gældende
1996 BTB 108 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF FORRETNINGSORDEN FOR FOLKETINGET NR B 108 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 194 - Gældende
1994 BTL 194 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN (EFFEKTIVISERING AF ASYLSAGSBEHANDLINGEN I FLYGTNINGENÆVNET, RÅDGIVNING AF ASYLANSØGERE, OVERFØRSEL AF OPGAVEN MED AT AFHØRE ASYLANSØGERE FRA POLITIET TIL DIREKTORATET FOR UDLÆNDINGE, OPTAGELSE AF FINGERAFTRYK AF ASYLANSØGERE M.V.) NR L 194 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 210 - Gældende
1995 BTL 210 BETÆNKNING OVER I. (L 210) FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM REVISIONEN AF STATENS REGNSKABER M.M. OG LOV OM STATSREVISORERNE (REVISION OG GENNEMGANG AF REGNSKABER FOR VISSE SELSKABER OG VIRKSOMHEDER M.V.) NR L 210 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 93 - Gældende
1996 BTL 93 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF DYREVÆRNSLOVEN (FORBUD MOD SLAGTNING OG AFLIVNING AF DYR UDEN BEDØVELSE) NR L 93 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 218 - Gældende
1994 BTL 218 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FORBRUGERBESKYTTELSE VED ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM M.V. NR L 218 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1987/1 LSF 224 - Gældende
1987 LSF 224 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN (LEGEMSINDGREB)
Folketinget
2000/1 BTL 141 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af ophavsretsloven
Folketinget
1988/1 LSF 223 - Gældende
1988 LSF 223 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM NATURFREDNING
Folketinget
2003/1 BSF 216 - Gældende
Betænkning og indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse
(Vedrørende valgene til Europa-Parlamentet)

Folketinget<<    < ..|11|12|13|14|15|16 >