Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margrete 1  fandt 777 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: margreth 1 ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1998/1 BF 47 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om børns rettigheder.
Socialministeriet
2000/1 BF 162 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om genoprettelse af togforbindelse til Berlin via Gedser.
Transport- og Energiministeriet
2000/1 BF 190 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af den kollektive trafik i hovedstadsområdet.
Transport- og Energiministeriet
2002/1 BF 88 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af togdriften i Midt- og Vestjylland.
Transport- og Energiministeriet
2003/1 LF 161 - Gældende
Forslag til lov om udbygning af Køge Bugt-motorvejen mellem Hundige og Greve Syd.
Transport- og Energiministeriet
1997/1 BTL 50 - Gældende
1997 BTL 50 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED (TV-RETTIGHEDER TIL VIGTIGE BEGIVENHEDER OG FORBUD MOD PIRATDEKODERE M.V.) NR L 50 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
2000/1 BF 99 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget. (Gruppebetegnelser og hjemmel til at indgå hovedaftaler og overenskomster for ansatte hos Folketingets Ombudsmand).
Folketinget
2000/1 BF 160 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bompenge i København og Århus.
Transport- og Energiministeriet
2003/1 LF 166 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Fællesfondens indtægter).
Kirkeministeriet
1996/1 BTB 10 - Gældende
1996 BTB 10 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET OG ROCKERKRIMINALITET (AF HELGE ADAM MØLLER (KF) OG BIRTHE RØNN HORNBECH (V) M.FL.) NR B 10 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1999/1 LF 172 - Gældende
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af hastighedsbegrænsninger på motorveje og motortrafikveje for lastbiler, personbiler og motorcykler med tilkoblet påhængskøretøj).
Transport- og Energiministeriet
2003/1 LF 92 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd og lov om menighedsråd. (Valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat og menighedsrådsfortegnelse).
Kirkeministeriet
2003/1 LF 23 - Gældende
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Offentlighed i retsplejen).
Justitsministeriet
2001/2 BF 82 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af dyreværnslovgivningen.
Justitsministeriet
1998/1 LF 191 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Rådighedsbeløb til støtte af istandsættelse eller genopbygning af kirker i venskabsmenigheder i udlandet).
Kirkeministeriet
2001/2 LF 164 - Gældende
Forslag til lov om etablering af S-togs-drift mellem København og Roskilde.
Transport- og Energiministeriet
2001/1 BF 23 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Maksimumsgrænse for længden af forslag til vedtagelse).
Folketinget
2002/1 BF 135 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af handicappedes adgang til togstationer og andre kollektive trafikknudepunkter.
Transport- og Energiministeriet
1998/1 BF 66 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en spillestedslov.
Kulturministeriet
2000/1 BF 152 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om længere barselorlov.
Arbejdsministeriet
1995/1 BTL 61 - Gældende
1995 BTL 61 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN OG RETSAFGIFTSLOVEN (FLEKSIBEL UDNYTTELSE AF DOMSTOLENES RESSOURCER M.V.) NR L 61 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2001/2 BF 65 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget.
Folketinget
1998/1 BF 1 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af lige betalingsvilkår for bane og bil til Københavns Lufthavn i Kastrup.
Transport- og Energiministeriet
2000/1 LF 222 - Gældende
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Frakendelse af kørekort ved overtrædelse af hastighedsbegrænsninger skærpes).
Transport- og Energiministeriet
1997/2 BF 35 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kontrol med forsvarets og politiets efterretningstjenester.
Justitsministeriet
2003/1 LF 24 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere. (Gennemførelse af ændringsprotokollen af 15. maj 2003 til den europæiske konvention om bekæmpelse af terrorisme).
Justitsministeriet
2000/1 BF 153 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af obligatorisk undervisning i førstehjælp i forbindelse med erhvervelse af kørekort.
Transport- og Energiministeriet
1998/1 BF 48 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af hastighedsbegrænsningen på motorvej.
Transport- og Energiministeriet
1998/1 BF 96 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling af ugifte samlevende med ægtefæller og registrerede partnere i arveretlig henseende.
Justitsministeriet
1999/1 LF 49 - Gældende
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven. (Forbud mod slagtning og aflivning af dyr uden forudgående bedøvelse).
Justitsministeriet
2003/1 BF 27 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et »førkommissionsudvalg« vedrørende folkekirkens fremtidige forhold til staten m.v.
Kirkeministeriet
1988/1 BTL 93 - Gældende
1988 BTL 93 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM BEGRÆNSNING AF UDLEDNING AF SVOVLDIOXID OG KVÆLSTOFOXIDER FRA KRAFTVÆRKER NR L 93 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
2000/1 BTL 227 og L 233 - Gældende
Betænkning over I. Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget
Folketinget
1994/1 BTB 69 - Gældende
1994 BTB 69 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STOP FOR LASERLYSSHOWET »LINIEN-LYSET« DEN 4. MAJ 1995 NR B 69 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1997/2 BF 45 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om genoprettelse af togforbindelsen København-Gedser-Berlin.
Transport- og Energiministeriet
1996/1 BTL 185 - Gældende
1996 BTL 185 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM PLIGTAFLEVERING AF UDGIVNE VÆRKER NR L 185 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2000/1 BF 8 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af aftale om gennemførelse af bestemmelserne i De Forenede Nationers Havretskonvention af 10. december 1982 vedrørende bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande.
Udenrigsministeriet
2001/2 BF 67 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kulegravning af dyreværnslovgivningen.
Justitsministeriet
1999/1 LF 141 - Gældende
Forslag til lov om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet.
Finansministeriet
1989/1 BTL 100 - Gældende
1989 BTL 100 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM AFGIFT AF AFFALD OG RÅSTOFFER NR L 100 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
2000/1 LF 227 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Bestyrelseshonorar m.v. modregnes i eftervederlag).
Folketinget
1999/1 BF 80 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission med henblik på at omlægge statens økonomiske støtte til folkekirken og undersøge den civile registrering.
Kirkeministeriet
2002/1 BF 75 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 tillige med den dertil knyttede aftale af 28. juli 1994 om anvendelse af konventionens kapitel XI samt Danmarks tiltrædelse af aftale af 23. maj 1997 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Havretsdomstol og protokol af 27. marts 1998 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Havbundsmyndighed.
Udenrigsministeriet
1998/1 BF 86 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord.
Sundhedsministeriet
1999/1 BF 111 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 6. oktober 1999 til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder.
Udenrigsministeriet
2002/1 BSF 117 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om delvis afskaffelse af dommeres adgang til privat bibeskæftigelse
Folketinget
2002/1 BF 95 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at se bort fra linjeføringen gennem Gudenådalen nord for Silkeborg (Resendal-linjen) i det fortsatte arbejde med etablering af motorvejsstrækningen fra Bording til Låsby over Silkeborg.
Transport- og Energiministeriet
2001/2 LF 138 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tv-overvågning m.v. (Tv-overvågning af pengeautomater, vekselautomater og pengetransportbiler).
Justitsministeriet
1998/1 LF 225 - Gældende
Forslag til lov om anlæg af rute 21, strækningen Holbæk-Vig.
Transport- og Energiministeriet
1998/1 LF 224 - Gældende
Forslag til lov om anlæg af rute 18, strækningen Herning N- Brande, og rute 15, strækningen Herning Ø-Snejbjerg.
Transport- og Energiministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>