Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margrete 1  fandt 777 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: margreth 1 ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2002/1 BF 4 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at opretholde tilskud til takster for den lokale og regionale kollektive trafik.
Transport- og Energiministeriet
2001/2 LF 138 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tv-overvågning m.v. (Tv-overvågning af pengeautomater, vekselautomater og pengetransportbiler).
Justitsministeriet
2002/1 BF 95 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at se bort fra linjeføringen gennem Gudenådalen nord for Silkeborg (Resendal-linjen) i det fortsatte arbejde med etablering af motorvejsstrækningen fra Bording til Låsby over Silkeborg.
Transport- og Energiministeriet
1998/1 LF 225 - Gældende
Forslag til lov om anlæg af rute 21, strækningen Holbæk-Vig.
Transport- og Energiministeriet
1998/1 LF 224 - Gældende
Forslag til lov om anlæg af rute 18, strækningen Herning N- Brande, og rute 15, strækningen Herning Ø-Snejbjerg.
Transport- og Energiministeriet
1999/1 LF 191 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om Københavns Lufthavne A/S. (Udvidelse af selskabets forretningsmæssige muligheder m.v.).
Transport- og Energiministeriet
1999/1 LF 262 - Gældende
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Bødefastsættelse).
Transport- og Energiministeriet
2002/1 BSF 117 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om delvis afskaffelse af dommeres adgang til privat bibeskæftigelse
Folketinget
1996/1 BTL 183 - Gældende
1996 BTL 183 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM OFFENTLIGE ARKIVER M.V. (YDERLIGERE ÅBENHED I ARKIVADGANG M.V.) NR L 183 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2001/2 BF 62 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre dyrevelfærd.
Justitsministeriet
1998/1 BF 108 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af etnisk ligestilling på det danske arbejdsmarked.
Arbejdsministeriet
1998/1 BF 5 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Europarådets konvention af 4. april 1997 om beskyttelse af menneskerettigheder og menneskelig værdighed i forbindelse med anvendelse af biologi og lægevidenskab: Konvention om menneskerettigheder og biomedicin.
Sundhedsministeriet
1999/1 LF 7 - Gældende
Forslag til lov om nedlæggelse af havnebanen mellem Hobro Station og Hobro Havn.
Transport- og Energiministeriet
2001/2 LF 113 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om jernbanesikkerhed m.v. (Jernbanetilsynets kompetencer m.v., promillegrænser).
Transport- og Energiministeriet
1998/1 BF 118 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af borgernes retssikkerhed over for den offentlige forvaltning.
Justitsministeriet
1995/1 BTB 103 - Gældende
1995 BTB 103 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET OG ROCKERKRIMINALITET NR B 103 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1985/1 BTL 10 - Gældende
1985 BTL 10 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV FOR GRØNLAND OM FORSYNING, TRAFIK, POSTBESØRGELSE M.V. NR L 10 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR
Folketinget
1999/1 BF 74 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fremsættelse af lovforslag til sikring af etnisk ligestilling på det danske arbejdsmarked.
Arbejdsministeriet
1998/1 LF 241 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Konsekvensændringer som følge af nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år).
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2001/2 LF 195 - Gældende
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af hastighedsbegrænsningen for kørsel på motorveje og ændring af reglerne for frakendelse af førerretten).
Justitsministeriet
1998/1 LF 223 - Gældende
Forslag til lov om anlæg af rute 9, strækningen Odense-Svendborg.
Transport- og Energiministeriet
1998/1 LF 45 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Ophævelse af krav om dansk indfødsret m.v.).
Transport- og Energiministeriet
1999/1 LF 62 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Firmaflyvning, flyvepladser i Grønland m.v.).
Transport- og Energiministeriet
2001/2 BSF 44 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke nr. 57 om et udredningsarbejde vedrørende en cityring som metroløsning tilbage fra Finansudvalget
Folketinget
2001/2 LF 77 - Gældende
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Behandling af erstatningskrav efter skader i udlandet).
Justitsministeriet
1997/2 BF 47 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at etablere en togforbindelse fra København til Berlin via Gedser.
Transport- og Energiministeriet
2000/1 BF 154 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, de dertil knyttede protokoller, erklæringer og aftalens slutakt samt af intern aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til ovennævnte aftale undertegnet i Bruxelles den 18. september 2000.
Udenrigsministeriet
2001/2 LF 183 - Gældende
Forslag til lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder.
Udenrigsministeriet
2001/2 BF 84 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kommission til undersøgelse af Farumsagen.
Justitsministeriet
2000/1 LF 157 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om gymnasiet m.v. og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. (Tilskud og bidrag til undervisning m.v. af svært handicappede elever m.m.).
Undervisningsministeriet
2002/1 LF 209 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Forskning på embryonale stamceller).
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1994/1 BSF 11 - Gældende
1994 BSF 11 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EFTERVEDERLAG, PENSION M.V. FOR MINISTRE
Folketinget
2002/1 LF 164 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om hunde. (Indgreb over for farlige hunde, forbud mod hundekampe m.v.).
Justitsministeriet
2001/2 LF 139 - Gældende
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Forbedret vidnebeskyttelse).
Justitsministeriet
2002/1 LF 41 - Gældende
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen).
Skatteministeriet
1999/1 LF 261 - Gældende
Forslag til lov om anlæg af Ringbanen mellem Hellerup og Ny Ellebjerg.
Transport- og Energiministeriet
1999/1 LF 6 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund. (Tv-overvågning m.v.).
Transport- og Energiministeriet
2000/1 LF 20 - Gældende
Forslag til lov om Den Internationale Straffedomstol.
Udenrigsministeriet
2000/1 BF 19 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udjævning af forskellen mellem pars udgifter til kunstig befrugtning og adoption.
Sundhedsministeriet
2000/1 LF 58 - Gældende
Forslag til lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke.
Udenrigsministeriet
2000/1 BF 197 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af tropisk træ.
Miljøministeriet
2000/1 LF 67 - Gældende
Forslag til lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne.
Transport- og Energiministeriet
1998/1 BF 141 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget. (Forbedret lovkvalitet og revision af spørgetimen).
Folketinget
1999/1 LF 60 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om jernbanesikkerhed m.v.
Transport- og Energiministeriet
2001/2 LF 118 - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven. (Skærpelse af straffen for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, forsætlig fareforvoldelse, biltyveri, grov forstyrrelse af ro og orden, menneskesmugling og menneskehandel m.v.).
Justitsministeriet
2000/1 BTB 180 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af netværksafgift for tv-stationer, hvis sendeflader er politisk reguleret
Folketinget
2000/1 BTL 222 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven
Folketinget
2002/1 BF 58 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod transport og slagtning af højdrægtige produktionsdyr og heste.
Justitsministeriet
2002/1 LF 153 - Gældende
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Revision af regler om midlertidig beskikkelse af advokater som landsdommere eller byretsdommere m.v.).
Justitsministeriet
1999/1 BF 69 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget. (Frist for vedtagelse af lovforslag).
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>