Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margrete 1  fandt 777 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: margreth 1 ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1997/2 LF 27 - Gældende
Forslag til lov om jernbanevirksomhed m.v.
Transport- og Energiministeriet
2002/1 LF 153 - Gældende
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Revision af regler om midlertidig beskikkelse af advokater som landsdommere eller byretsdommere m.v.).
Justitsministeriet
1999/1 BF 69 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget. (Frist for vedtagelse af lovforslag).
Folketinget
1988/1 BTL 193 - Gældende
1988 BTL 193 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM HELÅRSBEBOELSESRET NR L 193 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BSF 120 - Gældende
1986 BSF 120 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF LOV OM STYRELSEN AF STATSBANERNE
Folketinget
2000/1 LF 4 - Gældende
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Anvendelse af sikkerhedssele og andet sikkerhedsudstyr, betaling for fornyelse af visse kørekort samt for anvendelse af løse prøveskilte).
Transport- og Energiministeriet
2002/1 LF 35 - Gældende
Forslag til lov om Bornholmstrafikken A/S.
Transport- og Energiministeriet
2001/2 LF 140 - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forvaltningsloven. (Fangeflugt og begrænsning i indsattes adgang til aktindsigt m.v.).
Justitsministeriet
1999/1 LF 8 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd, lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning og lov om folkekirkens økonomi. (Ajourføring af bestemmelser vedrørende værgemål, tidsfrister og brevstemmer på institutioner samt bestemmelser vedrørende medlemmer af Skt. Petri tyske menighed).
Kirkeministeriet
1997/2 LF 62 - Gældende
Forslag til lov om ændring af færdselsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler. (Definitioner, parkeringsafgift, lønindeholdelse m.v.).
Transport- og Energiministeriet
1997/2 BF 17 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om redegørelse om offentlige anlægsprojekter.
Transport- og Energiministeriet
2002/1 LF 154 - Gældende
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven. (Strafskærpelse, pasningsvejledninger ved salg af dyr til private, fremvisning af halekuperede hunde, øget dyrevelfærdsmæssig kontrol, gebyrbestemmelse m.v.).
Justitsministeriet
2002/1 BTL 5 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om luftfart
(Montrealkonventionen m.v.)

Folketinget
2000/1 LF 201 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v. (Afdødes bestemmelse om organdonation og lægevidenskabelig obduktion).
Sundhedsministeriet
1999/1 LF 263 - Gældende
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøg med hastighedsgrænser på motorveje m.v.)
Transport- og Energiministeriet
2000/1 LF 198 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om projektering af jernbaneanlæg København-Ringsted.
Transport- og Energiministeriet
1997/2 BTL 85 - Gældende
1997 BTL 85 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM DEN SELVSTÆNDIGE OFFENTLIGE VIRKSOMHED DSB OG OM DSB S-TOG A/S NR L 85 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
2001/2 BF 81 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod tilbud om insemination, hvis behandlingen ikke foretages af personer, der er læger eller under en læges ansvar.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2000/1 BTL 80 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven
Folketinget
2000/1 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om særligt børnetilskud til børn, der er adopteret af en enlig
Folketinget
1998/1 LF 127 - Gældende
Forslag til lov om ændring og om ophævelse af lov om DSB Busser A/S samt om ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog A/S. (Salg af DSB Busser A/S (Combus a/s) m.v.).
Transport- og Energiministeriet
1994/1 BTL 191 - Gældende
1994 BTL 191 BETÆNKNING OVER I. FORSLAG TIL VÆRGEMÅLSLOV (L 191) II. FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN OG FORSKELLIGE ANDRE LOVE (ÆNDRINGER SOM FØLGE AF VÆRGEMÅLSLOVEN) (L 192) NR L 191 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1999/1 LF 156 - Gældende
Forslag til lov om ændring af færdselsloven, lov om private fællesveje og lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. (Overførelse af kompetence til kommuner, forsøg med færdselsregulerende foranstaltninger, generhvervelse af førerretten m.v.).
Transport- og Energiministeriet
2000/1 BTB 160 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om bompenge i København og Århus
Folketinget
2001/2 BTB 106 - Gældende
Betænkning
Folketinget
1998/1 BSF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om midlertidig arbejdstilladelse til asylansøgere
Folketinget
1985/1 LSF 193 - Gældende
1985 LSF 193 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VÆGTAFGIFT AF MOTORKØRETØJER M.V. (PRÆMIERING AF MILJØVENLIGE BILER)
Folketinget
1995/1 BSF 77 - Gældende
1995 BSF 77 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD FIKSERING AF SVIN
Folketinget
1998/1 LF 163 - Gældende
Forslag til lov om ændring af teaterloven. (Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab).
Kulturministeriet
1999/1 LF 201 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om offentlig sygesikring. (Adgang til tilskud til ydelser købt eller leveret i et andet EU-/EØS-land).
Sundhedsministeriet
2000/1 BTB 189 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at skabe bedre sendeforhold for lokalradioer og etablere to fuldt landsdækkende 5. og 6. radiokanaler
Folketinget
1998/1 TBL 127 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring og om ophævelse af lov om DSB Busser A/S samt om ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB Stog A/S
Folketinget
1998/1 LF 97 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.
Kulturministeriet
2001/2 LF 141 - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. (Gennemførelse af EU-retshjælpskonventionen, den 2. tillægsprotokol til Europarådets retshjælpskonvention og EU-rammeafgørelse om fælles efterforskningshold).
Justitsministeriet
2002/1 LF 2 - Gældende
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Motorvejshastighed, skærpet håndhævelse af hastighedsgrænserne og andre initiativer til forbedring af færdselssikkerheden).
Justitsministeriet
1987/1 BTL 77 - Gældende
1987 BTL 77 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM BESKYTTELSE AF DE YDRE KOGE I TØNDERMARSKEN NR L 77 1987-88, 1. SAMLING
Folketinget
2001/2 BTB 21 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter
Folketinget
2000/1 BTL 146 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven
Folketinget
2002/1 BTL 122 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom
(Modernisering af formkrav, der unødigt hindrer digital kommunikation)

Folketinget
2000/1 BTL 225 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven
Folketinget
1986/1 BSF 89 - Gældende
1986 BSF 89 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AFFALDSBEHANDLING
Folketinget
1998/1 BTL 225 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om anlæg af rute 21, strækningen Holbæk-Vig
Folketinget
2000/1 BTL 197 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ophævelse af lov om projektering af udretning af jernbanestrækningen fra Eriknauer til Horsens og fra Horsens til Skanderborg
Folketinget
1988/1 BTL 87 - Gældende
1988 BTL 87 BETÆNKNING OVER I. FORSLAG TIL SKOVLOV II. FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM LENS, STAMHUSES OG FIDEIKOMMISGODSERS SAMT DE HERHEN HØRENDE FIDEIKOMMISKAPITALERS OVERGANG TIL FRI EJENDOM NR L 87 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
2001/2 BTL 36 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben
Folketinget
1995/1 BTL 79 - Gældende
1995 BTL 79 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF KONKURSLOVEN OG VISSE ANDRE LOVE (RATIONALISERING OG MODERNISERING AF KONKURSBEHANDLINGEN M.V.) NR L 79 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2000/1 BTB 98 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændrede regler om flerfoldsgraviditet og fosterreduktion
Folketinget
2002/1 BTL 76 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.
(Nedsættelse af den statslige partistøtte)

Folketinget
2000/1 BTL 144 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund
Folketinget
2003/1 BTL 204 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om luftfart
(Betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed m.v.)

Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>