Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margrete 1  fandt 777 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: margreth 1 ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1998/1 LSF 241 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget
Folketinget
1998/1 LF 188 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om buskørsel, lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik og lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet samt om ophævelse af lov om international buskørsel. (Skærpet kontrol med tunge køretøjer, fjernbuskørsel, definitionsbestemmelser, kompetenceregler, forsøgsordninger m.v.).
Transport- og Energiministeriet
1999/1 BTL 263 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven
Folketinget
1994/1 BSF 60 - Gældende
1994 BSF 60 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM INDFØRELSE AF POSTLISTER OG JOURNALLISTER
Folketinget
1998/1 BTL 62 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om biblioteksafgift
Folketinget
1999/1 BTL 272 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Spredning af lydprogrammer i trafikanlæg, fordeling af DR's og TV 2's digitale programmer i fællesantenneanlæg, afskæring af klageadgang til Kulturministeriet i »must carry«-sager, præcisering af bestemmelser om DR's og TV 2's regnskabsudarbejdelse, krav om europæiske programmer i lokal-tv udsendt i netværk, hjemmel til fastsættelse af inhabilitetsregler for lokale radio- og fjernsynsnævn og forbud mod privat besiddelse af piratdekodere m.v.)
Folketinget
1989/1 LSF 110 - Gældende
1989 LSF 110 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM OFFENTLIGHED I FORVALTNINGEN (POSTLISTER)
Folketinget
1999/1 BSF 69 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget
Folketinget
1998/1 BSF 66 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en spillestedslov
Folketinget
1995/1 BTL 127 - Gældende
1995 BTL 127 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE LOVBESTEMMELSER OM UMYNDIGHED M.V. (ÆNDRINGER SOM FØLGE AF VÆRGEMÅLSLOVEN) NR L 127 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1988/1 BSF 44 - Gældende
1988 BSF 44 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM MORATORIUM FOR MOTORVEJSFORBINDELSEN PÅ STOREBÆLT
Folketinget
2001/2 BTB 44 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke nr. 57 om et udredningsarbejde vedrørende en cityring som metroløsning tilbage fra Finansudvalget
Folketinget
1986/1 BTL 36 - Gældende
1986 BTL 36 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KEMISKE STOFFER OG PRODUKTER NR L 36 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 728
Folketinget
1999/1 BTL 90 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Chaufførvikarer)
Folketinget
2001/2 BTL 98 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten og lov om internationalt udviklingssamarbejde
(Nedlæggelse af Udetillægsnævnet, Udenrigsministeriets Ejendomsnævn samt Samarbejdsudvalget til Samordning af Bistandsarbejdet og Det Kulturelle Samarbejde med Udviklingslandene)

Folketinget
1985/1 BSF 88 - Gældende
1985 BSF 88 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AFFALDSBEHANDLING
Folketinget
1994/1 BSF 90 - Gældende
1994 BSF 90 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM LODSPLIGT FOR SKIBE MED SÆRLIG FARLIGE LASTER
Folketinget
1988/1 BSF 70 - Gældende
1988 BSF 70 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEGRÆNSNING AF RESSOURCE- OG MILJØPROBLEMER VED REKLAMETRYKSAGER
Folketinget
1988/1 BTL 98 - Gældende
1988 BTL 98 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM AFGIFT AF VISSE CHLORFLUORCARBONER OG HALONER (CFC-AFGIFT) NR L 98 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BTB 27 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et »førkommissionsudvalg« vedrørende folkekirkens fremtidige forhold til staten m.v.
Folketinget
2000/1 BTB 124 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændrede regler for omkostningstillæg og udgifter ved dobbelt husførelse m.v.
Folketinget
1986/1 BSF 88 - Gældende
1986 BSF 88 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STANDARDISERING AF PLASTMATERIALER TIL EMBALLAGER
Folketinget
1996/1 BTL 176 - Gældende
1996 BTL 176 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FÆRDSELSLOVEN (SPIRITUS- OG PROMILLEKØRSEL, MOBILTELEFONER M.V.) NR L 176 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1999/1 BTL 62 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om luftfart
Folketinget
1994/1 BTL 242 - Gældende
1994 BTL 242 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN (BEHANDLINGEN AF KLAGER OVER POLITIPERSONALET M.V.) NR L 242 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1998/1 LF 108 - Gældende
Forslag til lov om ændring af færdselsloven, godskørselsloven og arbejdsmiljøloven samt om ophævelse af lov om kontrol med overholdelsen af De Europæiske Fællesskabers forordninger om arbejderbeskyttelse inden for landevejstransport og lov om international godstransport med motorkøretøjer m.v. (Skærpet kontrol med tunge køretøjer, køre- og hviletidsbestemmelser, betalingsbestemmelser m.v.).
Transport- og Energiministeriet
1985/1 BSF 86 - Gældende
1985 BSF 86 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBEDRET ØKONOMI FOR GENANVENDELSE
Folketinget
2001/2 BTL 2 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark
(Bevarelse af ret til tjenestemandspension m.v. ved overgang til overenskomstansættelse)

Folketinget
1999/1 LF 288 - Gældende
Forslag til lov om Danmarks deltagelse i den fælles valuta.
Udenrigsministeriet
1995/1 LSF 85 - Gældende
1995 LSF 85 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ANLÆG AF FAST FORBINDELSE OVER STOREBÆLT OG LOV OM ANLÆG AF FAST FORBINDELSE OVER ØRESUND
Folketinget
2000/1 TBL 151 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om billedkunst
Folketinget
1986/1 LSF 187 - Gældende
1986 LSF 187 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STATENS KUNSTFOND
Folketinget
1998/1 BTL 184 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om færgefart
Folketinget
2000/1 BSF 152 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om længere barselorlov
Folketinget
1985/1 BSF 90 - Gældende
1985 BSF 90 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STANDARDISERING AF PLASTMATERIALER TIL EMBALLAGER
Folketinget
2003/1 BTL 131 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om anlæg af motorvej mellem Brande og Ris (rute 18)
Folketinget
2000/1 BTB 8 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af aftale om gennemførelse af bestemmelserne i De Forenede Nationers Havretskonvention af 10. december 1982 vedrørende bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande
Folketinget
2001/1 BSF 23 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget
Folketinget
1994/1 BSF 62 - Gældende
1994 BSF 62 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN LOV OM UDBYGNING AF DET KGL. TEATER
Folketinget
1985/1 LSF 192 - Gældende
1985 LSF 192 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM REGISTRERINGSAFGIFT AF MOTORKØRETØJER M.V. (PRÆMIERING AF MILJØVENLIGE BILER)
Folketinget
1988/1 LSF 229 - Gældende
1988 LSF 229 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KØBENHAVNS KOMMUNES STYRELSE (BYDELSRÅD)
Folketinget
1998/1 TBL 225 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om anlæg af rute 21, strækningen Holbæk-Vig
Folketinget
1996/1 BSF 145 - Gældende
1996 BSF 145 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN PLANLAGT OG KONSEKVENT UDFASNING AF BRUGEN AF PESTICIDER I DANMARK
Folketinget
1999/1 BTL 61 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark
Folketinget
1995/1 BSF 36 - Gældende
1995 BSF 36 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OVERSIGT OVER CHIKANE, TRUSLER, HÆRVÆRK OG OVERFALD M.V., DER KAN VÆRE BEGRUNDET I RACISME
Folketinget
2003/1 BTL 92 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd og lov om menighedsråd
(Valgret og valgbarhed ved flytning mellem menighedsrådskredse i et pastorat og menighedsrådsfortegnelse)

Folketinget
1997/2 BTL 37 - Gældende
1997 BTL 37 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF OPHAVSRETSLOVEN (DATABASER, DIGITAL EKSEMPLARFREMSTILLING TIL UNDERVISNINGSBRUG M.V., GENGIVELSE AF KUNSTVÆRKER M.V.) NR L 37 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
1986/1 BTL 64 - Gældende
1986 BTL 64 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM STØTTE TIL MILJØFORBEDRENDE INVESTERINGER I MINDRE LANDBRUG M.V. NR L 64 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 332
Folketinget
2001/2 BTL 115 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om nedlæggelse af visse sporanlæg m.v.
Folketinget
1997/1 BSF 70 - Gældende
1997 BSF 70 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STOP FOR STORE SVINEBEDRIFTER M.V.
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>