Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9210 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 136 af 26/04/1972 - Gældende
Lov om dronning Margrethe den Andens civilliste
Statsministeriet
LOV nr 92 af 02/03/1983 - Gældende
Lov om en saltvandssø i Margrethe Kog
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 491 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ændring af lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim og lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus samt om ophævelse af lov om årpenge for dronning Ingrid og lov om udredelse af pensioner ved tronskifte
Statsministeriet
LOV nr 271 af 31/03/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter
(Støtte til dagbladslignende publikationer)1)/NREF/FN501/1)/

Kulturministeriet
LOV nr 1124 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om GiroBank A/S (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 150 af 13/04/1983 - Gældende
Lov om udenrigstjenesten (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 7 af 03/01/1992 - Gældende
Lov om inspektion af konventionelle væbnede styrker i Danmark (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 420 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme (* 1)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 355 af 09/06/1993 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af Edinburgh-Afgørelsen og Maastricht-Traktaten (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 4 af 03/01/1992 - Gældende
Lov om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet (* 1) (CO2-PAKKEN)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 228 af 08/04/1992 - Gældende
Lov om tilvejebringelse af befordringsmidler til det militære forsvar og civilforsvaret (* 1)
Forsvarsministeriet
LOV nr 387 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om krigsforsikring af skibe (* 1)
Erhvervsministeriet
LOV nr 963 af 09/12/1992 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1087 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om forsikring af varer og fragt mod krigsfare til søs (* 1)
Erhvervsministeriet
LOV nr 325 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om EF-domskonventionen m.v. (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 826 af 18/12/1991 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om tilsyn med begravelseskasser og ligbrændingsforeninger og om ændring af forskellige lovbestemmelser (* 1)
Erhvervsministeriet
LOV nr 447 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
LOV nr 397 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om erstatning til patienter opereret med Boneloc-cement før 1. juli 1992
(Boneloc-loven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 336 af 06/06/1991 - Gældende
Lov om forbud mod ophold på og færdsel gennem forsvarets skydeområder og andre militære områder (* 1)
Forsvarsministeriet
LOV nr 3 af 03/01/1992 - Gældende
Lov om statstilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler (* 1) (CO2-PAKKEN)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 252 af 18/06/1968 - Gældende
Lov om diplomatiske forbindelser. (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
LOV nr 522 af 04/12/1985 - Gældende
Lov om garantier for lån til skibsfinansiering (* 1)
Erhvervsministeriet
LOV nr 293 af 15/05/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om tilskud til visse miljøvenlige lastbiler
(Ændring af 1. registreringsdato for tilskudsberettigede lastbiler)

Skatteministeriet
LOV nr 441 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om udvidelse af Helsingørmotorvejen og anlæg af 1. etape af Tværvej samt anlæg af omfartsvej Viborg Syd
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 186 af 12/03/1997 - Gældende
Lov om film (* 1)
(Filmloven)

Kulturministeriet
LOV nr 227 af 02/04/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen
(Rådsafgørelse om ændring af artikel 40, stk. 1 og 7, i Schengenkonventionen)

Justitsministeriet
LOV nr 1004 af 19/12/1992 - Gældende
Lov om ændring af sømandsloven og om ophævelse af lov om mønstring af søfarende m.v. (* 1)
Erhvervsministeriet
LOV nr 443 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 98 af 09/02/1994 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven(* 1), vægtafgiftsloven og lov om afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 209 af 29/03/1995 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om EF-domskonventionen m.v. og lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav (Tiltrædelse af San Sebastian-konventionen og Luganokonventionen) (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 129 af 25/02/1998 - Gældende
Lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser (* 1)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1379 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1529 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 656 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier
(Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders bestyrelse med 1 medlem udpeget af Grønlands Råd for Menneskerettigheder og ændring af kompetence til at udpege medlemmer til Dansk Institut for Internationale Studiers bestyrelse)

Udenrigsministeriet
LOV nr 61 af 16/01/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og lov om kommunal ejendomsskat (Videreførelse af vurderingerne med 1 år, fremrykning af beskatningsgrundlaget og udvidelse af den ekstraordinære revisionsbestemmelse)
Skatteministeriet
LOV nr 960 af 19/12/1986 - Gældende
Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet (De europæiske Fællesskabers Forsamling) (Om eftervederlag m.v.) (* 1)
Finansministeriet
LOV nr 1554 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1018 af 19/12/1992 - Gældende
Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug(* 1)
Skatteministeriet
LOV nr 1107 af 29/12/1997 - Gældende
Lov om ændring af forskellige punktafgiftslove (Afgift af flasker, dunke og karburatorsprit, forhøjelse af visse punktafgifter, ændring af snitbredden for tobak samt ophævelse af afgiftsfritagelse for slagger)(* 1)
Skatteministeriet
LOV nr 1226 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 751 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning
(Ophævelse af lovens revisionsbestemmelse)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1321 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om fastlæggelse af regler om visse hverv m.v. ved erhvervsskolerne
Undervisningsministeriet
LOV nr 247 af 06/04/2001 - Gældende
Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet
Undervisningsministeriet
LOV nr 314 af 10/06/1976 - Gældende
Lov om statens finansår
Finansministeriet
LOV nr 148 af 07/02/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)
Justitsministeriet
LOV nr 210 af 10/04/1991 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om stempelafgift af topografiske kort
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1232 af 27/12/1996 - Gældende
Lov om ændring af lov om DSB Busser A/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 140 af 25/03/2002 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om servicejob
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 331 af 14/05/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om udenrigstjenesten (Udenrigstjenestens interne korrespondance)
Udenrigsministeriet
LOV nr 203 af 22/03/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om midlertidig, kontraktbetinget driftsstøtte til bygning af visse skibstyper
(Forlængelse af loven)

Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>