Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9205 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
LOV nr 386 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om Den Grønne Fond, lov om pulje til grøn beskæftigelse, lov om støtte til forureningstruede vandindvindinger og om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om Ørestaden m.v.
(Nedlæggelse af råd og ophævelse af tilskudsordninger m.v. vedrørende miljøområdet)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 738 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 232 af 21/04/1999 - Gældende
Lov om forbud mod visse dopingmidler
(Dopingloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 351 af 06/05/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
Skatteministeriet
LOV nr 491 af 01/07/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om banker og sparekasser m.v. og realkreditloven (Stemmeretsbegrænsninger og ledelsesbestemmelser)
Erhvervsministeriet
LOV nr 715 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register, retsplejeloven og lov om registrering af køretøjer
(Udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer med stater uden for Den Europæiske Union)

Justitsministeriet
LOV nr 666 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 467 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om konfliktråd i anledning af en strafbar handling
Justitsministeriet
LOV nr 724 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs, lov om ændring af søloven og forskellige andre love og lov om søfarendes ansættelsesforhold
(Skærpet strafniveau ved forvoldelse af søulykke eller ved sejlads i strid med godt sømandskab m.v. og undersøgelse af dykkerulykker)

Erhvervsministeriet
LOV nr 274 af 26/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. (Præcisering af målgruppen for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling, indstillingsret for regionsrådet og justering af visitationskriterierne for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 492 af 21/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder og om ophævelse af lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet
(Forenklet indberetning af tilsynsresultater angående vandforsyningsanlæg, brugerbetaling ved administration af offentlige pumpelag og ophævelse af kvalitetsstyringsloven m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 538 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand (Grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 575 af 27/10/1982 - Gældende
Lov om begrænsning af lønstigninger og om ændring af takt- og dyrtidsregulering m.v. (Lønstoploven) (Lønbegrænsningsloven)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1559 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bøde for parkering på ramper, forhøjelse af parkeringsafgifter for store køretøjer, Færdselsstyrelsens mulighed for overtagelse af parkeringskontrollen og ændring af klagemyndighed)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 199 af 07/04/1999 - Gældende
Lov om ophævelse af en række love under Fødevareministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1626 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Kulturministeriet
LOV nr 72 af 04/02/1998 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (ændrede klassificeringer i forlængelse af vejaftalen m.m.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 671 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer)
Justitsministeriet
LOV nr 166 af 27/02/2019 - Gældende
Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1425 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
(Adoptionssøgendes ret til dagpenge før modtagelsen af barnet)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 227 af 07/03/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme)
Skatteministeriet
LOV nr 603 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse betalingsmidler
(Betalingsmodtager skal betale et årligt abonnement til indløser for at modtage et betalingsmiddel med chip. Betalingsmodtager må ikke opkræve gebyr af bruger, når denne benytter et betalingsmiddel i den fysiske handel)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1715 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning (Strategisk planlægning for landsbyer)
Erhvervsministeriet
LOV nr 722 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven (Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed)
Skatteministeriet
LOV nr 316 af 25/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om udenrigstjenesten (Implementering af direktiv 2015/637/EU om koordinations- og samarbejdsforanstaltninger for at lette konsulær beskyttelse af ikkerepræsenterede unionsborgere i tredjelande og obligatorisk digital kommunikation i forhold til tjenestehandlinger i udenrigstjenesten)
Udenrigsministeriet
LOV nr 61 af 29/01/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb
(Spildevandsforsyningsselskabers opkrævning af bidrag til selskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 581 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven (Ophævelse af særbestemmelser vedrørende skat)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1088 af 22/12/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om pensioner efter tidligere valglove
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 471 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler
Justitsministeriet
LOV nr 579 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler
(Fuldmagtsloven vedrørende Færøerne)

Statsministeriet
LOV nr 494 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov
(Strafskærpelse for tortur)

Justitsministeriet
LOV nr 1363 af 16/12/2014 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland
Skatteministeriet
LOV nr 1046 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om ændring og om ophævelse af lov om DSB Busser A/S samt om ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 428 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
(Ændret repræsentation i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, oprettelse af amtskommunale patientkontorer m.v.)

(Centralstyrelsesloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 692 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (Ændring af forsikringsvilkår for registrerede alternative behandlere m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 411 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om eksklusive økonomiske zoner
Udenrigsministeriet
LOV nr 734 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af byggeloven (Henlæggelse af afgørelseskompetencer vedrørende brandmæssige forhold til § 60-selskaber, pristalsregulering af byggesagsgebyr m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1676 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Offentlige institutioners adgang til etablering af wi-fi-hotspots)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 310 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om omklassificering af visse veje
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 246 af 23/03/2010 - Gældende
Lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 165 af 07/05/1975 - Gældende
Lov om oplysnings- og salgspligt vedrørende kulbrinter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 327 af 23/03/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.
(Krav om billedlegitimation og skiltning herom samt forbud mod reklame for tobaksvarer på internettet for specialbutikker)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 268 af 26/03/2019 - Gældende
Lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 753 af 02/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om udenrigstjenesten (Ansættelse af tjenestemænd på åremål, ændring af proceduren for at stille en tjenestemand til rådighed, ophævelse af reglerne om notarialforretninger m.v.)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1729 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Decorumkrav og obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre)
Kirkeministeriet
LOV nr 1368 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser
(Midlertidig forhøjelse af arbejdsgiverbidrag, videreførelse af praktikpladsfremmende foranstaltninger og adgang til skolepraktik m.v.)

Undervisningsministeriet
LOV nr 1623 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer
(Sanktioner for overtrædelse af forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer og bemyndigelsesbestemmelser vedrørende sådanne stoffer samt militærets og politiets udførsel af våben m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 1722 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af værgemålsloven, lov om valg til Folketinget, lov om tinglysning og lov om Det Centrale Personregister (Valgret til personer under værgemål og forvaltning af tortgodtgørelse tilkendt personer under værgemål)
Justitsministeriet
LOV nr 1049 af 12/09/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet (Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 201 af 07/04/1999 - Gældende
Lov om ændring af lov om gennemførelse af overenskomst om retsstillingen for NATO-styrker og af protokol om NATO's militære hovedkvarterer
Udenrigsministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>