Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9206 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
LOV nr 316 af 25/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om udenrigstjenesten (Implementering af direktiv 2015/637/EU om koordinations- og samarbejdsforanstaltninger for at lette konsulær beskyttelse af ikkerepræsenterede unionsborgere i tredjelande og obligatorisk digital kommunikation i forhold til tjenestehandlinger i udenrigstjenesten)
Udenrigsministeriet
LOV nr 61 af 29/01/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb
(Spildevandsforsyningsselskabers opkrævning af bidrag til selskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 581 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven (Ophævelse af særbestemmelser vedrørende skat)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1088 af 22/12/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om pensioner efter tidligere valglove
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1363 af 16/12/2014 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland
Skatteministeriet
LOV nr 471 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler
Justitsministeriet
LOV nr 579 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler
(Fuldmagtsloven vedrørende Færøerne)

Statsministeriet
LOV nr 494 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov
(Strafskærpelse for tortur)

Justitsministeriet
LOV nr 411 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om eksklusive økonomiske zoner
Udenrigsministeriet
LOV nr 1046 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om ændring og om ophævelse af lov om DSB Busser A/S samt om ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 734 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af byggeloven (Henlæggelse af afgørelseskompetencer vedrørende brandmæssige forhold til § 60-selskaber, pristalsregulering af byggesagsgebyr m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1676 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Offentlige institutioners adgang til etablering af wi-fi-hotspots)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 327 af 23/03/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.
(Krav om billedlegitimation og skiltning herom samt forbud mod reklame for tobaksvarer på internettet for specialbutikker)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 165 af 07/05/1975 - Gældende
Lov om oplysnings- og salgspligt vedrørende kulbrinter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 246 af 23/03/2010 - Gældende
Lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 268 af 26/03/2019 - Gældende
Lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1722 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af værgemålsloven, lov om valg til Folketinget, lov om tinglysning og lov om Det Centrale Personregister (Valgret til personer under værgemål og forvaltning af tortgodtgørelse tilkendt personer under værgemål)
Justitsministeriet
LOV nr 1049 af 12/09/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet (Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 201 af 07/04/1999 - Gældende
Lov om ændring af lov om gennemførelse af overenskomst om retsstillingen for NATO-styrker og af protokol om NATO's militære hovedkvarterer
Udenrigsministeriet
LOV nr 753 af 02/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om udenrigstjenesten (Ansættelse af tjenestemænd på åremål, ændring af proceduren for at stille en tjenestemand til rådighed, ophævelse af reglerne om notarialforretninger m.v.)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1081 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser
Undervisningsministeriet
LOV nr 1714 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om jobordning for veteraner
Forsvarsministeriet
LOV nr 55 af 27/01/2015 - Gældende
Lov om ændring af bogføringsloven
(Opbevaring af regnskabsmateriale m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 302 af 30/04/2004 - Gældende
Lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven og personskatteloven
(Fremrykning af lavere skat på arbejdsindkomst)

Skatteministeriet
LOV nr 1551 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ophævelse af en række love på Miljø- og Fødevareministeriets og Udenrigsministeriets områder
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1257 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
Erhvervsministeriet
LOV nr 1729 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Decorumkrav og obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre)
Kirkeministeriet
LOV nr 1368 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser
(Midlertidig forhøjelse af arbejdsgiverbidrag, videreførelse af praktikpladsfremmende foranstaltninger og adgang til skolepraktik m.v.)

Undervisningsministeriet
LOV nr 512 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om finansiel virksomhed
(Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

Erhvervsministeriet
LOV nr 373 af 28/05/2003 - Gældende
Lov om en satsreguleringsprocent
Finansministeriet
LOV nr 1683 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven (Skattefritagelse for selvejende teatre og daginstitutioner m.v. og erklæringsordning for visse foreninger og fonde)
Skatteministeriet
LOV nr 710 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder, registreringsafgiftsloven, lov om kommunale borgerservicecentre og forskellige andre love (Opfølgning på frikommuneforsøget 2012-2015)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1886 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe)
Skatteministeriet
LOV nr 1557 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af fusionsskatteloven og selskabsskatteloven (Ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier og sambeskatning i forbindelse med konkurs)
Skatteministeriet
LOV nr 1567 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger (Nedsættelse af grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger, differentieret grundkapital for almene familieboliger og udlejning af kommunalt ejede almene ældreboliger som almene ungdomsboliger)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 651 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af fondsbeskatningsloven (Nedsættelse af fondes generelle konsolideringsfradrag og ophævelse af det særlige konsolideringsfradrag for fonde med kongeligt konfirmeret fundats)
Skatteministeriet
LOV nr 1062 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1741 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde (Opdatering af lovens formål, justering af kravet om udarbejdelse af 4-årsplan for udgiftsrammer for udviklingsaktiviteter, ændring af rammerne for Investeringsfonden for Udviklingslandes virke, herunder bl.a. fastsættelse af en udbyttepolitik, og ændring af organiseringen af den udviklingsfaglige rådgivning m.v.)
Udenrigsministeriet
LOV nr 492 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse forbrugeraftaler
(Bindingsperiode og opsigelsesvarsel i løbende forbrugerkontrakter)

Justitsministeriet
LOV nr 1722 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler og lov om politiets virksomhed (Initiativer mod handel med hash m.v. og politiets anvendelse af peberspray)
Justitsministeriet
LOV nr 645 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om kolonihaver
(Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen og efter venteliste og ændring af ikkevarige kolonihaveområder til varige m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 709 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning
(Ændring af perioden for individuelle nedsættelser af bloktilskuddet og justering af undtagelsesbestemmelserne for kommuner, der tidligere har nedsat skatten)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 227 af 27/03/1996 - Gældende
Lov om ændring af dobbeltbeskatningsaftalen mellem den danske regering og Grønlands landsstyre
Skatteministeriet
LOV nr 253 af 30/03/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
(Overgangsregler for danske tjenestemandspensionister m.fl.)

Skatteministeriet
LOV nr 406 af 21/04/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi
(Samarbejde mellem menighedsråd m.v.)

Kirkeministeriet
LOV nr 99 af 10/02/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om brug m.v. af radioaktive stoffer og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af ændringskonvention af 8. juli 2005 til Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om fysisk beskyttelse af nukleare materialer)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 695 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om Danske Spil A/S
Finansministeriet
LOV nr 1293 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Skatteministeriet
LOV nr 617 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked
Finansministeriet
LOV nr 114 af 31/01/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om frem­gangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne)
Skatteministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>