Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9206 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
LOV nr 1075 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om Bornholmstrafikken A/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 254 af 06/06/1985 - Gældende
Lov om ændring af lov om hjemmesygeplejerskeordninger, lov om sundhedsplejerskeordninger, lov om skolelægeordning og lov om offentlig sygesikring m.fl. (Ændring af regler om finansiering)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 731 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om luftfart (Service- og kapacitetsmål, oplysningspligt for flyvepladser, fastsættelse af safetybidrag m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 251 af 25/04/1990 - Gældende
Lov om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring
Finansministeriet
LOV nr 458 af 14/05/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om scenekunst
(Indførelse af samtidighed i perioderne for egnsteateraftaler, præcisering af grundlag for refusionsberettigelse m.v.)

Kulturministeriet
LOV nr 1485 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst
Skatteministeriet
LOV nr 434 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om oprettelse af et centralt dna-profilregister
Justitsministeriet
LOV nr 427 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven) og lov om ændring af udlændingeloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 493 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om fjernelse af tatovering med laser
(Tatoveringsfjernelsesloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1009 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om kontraktbetinget driftsstøtte til skibsbygning
Erhvervsministeriet
LOV nr 1593 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud
Erhvervsministeriet
LOV nr 747 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 329 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold)
Justitsministeriet
LOV nr 486 af 30/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 861 af 30/11/1999 - Gældende
Lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande og lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tyskland
Skatteministeriet
LOV nr 224 af 27/03/1996 - Gældende
Lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v.
Kulturministeriet
LOV nr 533 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder
Forsvarsministeriet
LOV nr 1044 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. samt om ændring af udlændingeloven og forskellige skattelove
(Ophævelse af jugoslaverloven)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 732 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven og lov om registrering af køretøjer (Indførelse af dagsgebyr ved manglende betaling af ansvarsforsikringspræmie for motordrevne køretøjer m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1718 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 526 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 431 af 03/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Oprettelse af en ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 626 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
(Forkortelse af kredittider for tobaksafgift og lempelse af ølmoderationsordningen)

Skatteministeriet
LOV nr 381 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 699 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1712 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning (Ophævelse af adgangen til at pålægge ny tilslutningspligt, indregning af overskud for varmepumper m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 621 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum
(Ophævelse af specialforbuddene mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer, fastsættelse af regler om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gennemførelse og offentliggørelse af sammenlignende test samt anvendelse af anonym informationsindsamling m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 385 af 27/04/2016 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer, for traktorer og for motorredskaber samt ophævelse af den køretøjsbestemte hastighedsgrænse for lastbiler og tunge vogntog i tættere bebygget område)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1289 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v.
Skatteministeriet
LOV nr 1388 af 21/12/2009 - Gældende
Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love
(Mindre justering af reglerne vedrørende investeringsselskaber)

Skatteministeriet
LOV nr 298 af 22/03/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1543 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 309 af 05/05/2004 - Gældende
Lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 517 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven
(Tvangsfuldbyrdelse af klagenævnsafgørelser m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 369 af 24/05/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om oprettelse af et centralt dna-profilregister og retsplejeloven
(Udvidelse af dna-profil-registerets persondel, indikationskrav ved legemsundersøgelse m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 1102 af 29/12/1997 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter
Skatteministeriet
LOV nr 223 af 22/03/2006 - Gældende
Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 389 af 20/05/1992 - Gældende
Lov om behandling af krav om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag m.v.
(Ambi-tilbagebetalingsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 603 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om Offerfonden
Justitsministeriet
LOV nr 682 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter)
Skatteministeriet
LOV nr 403 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om foranstaltninger i medfør af De Forenede Nationers traktat af 24. september 1996 om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger
Udenrigsministeriet
LOV nr 557 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler (Frit valg til genoptræning og gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1156 af 19/12/2003 - Gældende
Lov om ændring af forskellige bestemmelser om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
(Afskedigelsesbeskyttelse)

Finansministeriet
LOV nr 1371 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland
(Ophævelse af aldersgrænser for optjening af pensionsalder og krav om mindste pensionsalder for ret til opsat pension, fastsættelse af pension for visse tjenestemænd og førtidspensionsfradrag for visse tjenestemænd)

Finansministeriet
LOV nr 1543 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed (Skærpet straf-zone og skærpet straf for ledende medarbejderes pligtforsømmelse i offentlig tjeneste eller hverv)
Justitsministeriet
LOV nr 1531 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Kommuners tilskud til udrulning af elektroniske kommunikationsnet, tildeling af koder til machine to machine-kommunikation (m2m-kommunikation) og ophævelse af regler om Bredbåndsgarantiordningen)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1735 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændret kommunal medfinansiering, indførelse af regional omfordeling som følge af effektiviseringsgevinster ved kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 547 af 30/05/2017 - Gældende
Lov om forsøg med personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1675 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Øget incitament til konsolidering af naturgasdistributionssektoren og udvidet mulighed for at undtage transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 530 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde
Udenrigsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>