Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9205 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
LOV nr 55 af 27/01/2015 - Gældende
Lov om ændring af bogføringsloven
(Opbevaring af regnskabsmateriale m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1714 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om jobordning for veteraner
Forsvarsministeriet
LOV nr 302 af 30/04/2004 - Gældende
Lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven og personskatteloven
(Fremrykning af lavere skat på arbejdsindkomst)

Skatteministeriet
LOV nr 1551 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ophævelse af en række love på Miljø- og Fødevareministeriets og Udenrigsministeriets områder
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1257 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
Erhvervsministeriet
LOV nr 512 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om finansiel virksomhed
(Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1683 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven (Skattefritagelse for selvejende teatre og daginstitutioner m.v. og erklæringsordning for visse foreninger og fonde)
Skatteministeriet
LOV nr 373 af 28/05/2003 - Gældende
Lov om en satsreguleringsprocent
Finansministeriet
LOV nr 1557 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af fusionsskatteloven og selskabsskatteloven (Ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier og sambeskatning i forbindelse med konkurs)
Skatteministeriet
LOV nr 1567 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger (Nedsættelse af grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger, differentieret grundkapital for almene familieboliger og udlejning af kommunalt ejede almene ældreboliger som almene ungdomsboliger)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 651 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af fondsbeskatningsloven (Nedsættelse af fondes generelle konsolideringsfradrag og ophævelse af det særlige konsolideringsfradrag for fonde med kongeligt konfirmeret fundats)
Skatteministeriet
LOV nr 1062 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 506 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner og sikring af straksbehandling af akutte abstinenser hos personer med et stofmisbrug)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 710 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder, registreringsafgiftsloven, lov om kommunale borgerservicecentre og forskellige andre love (Opfølgning på frikommuneforsøget 2012-2015)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1886 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe)
Skatteministeriet
LOV nr 492 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse forbrugeraftaler
(Bindingsperiode og opsigelsesvarsel i løbende forbrugerkontrakter)

Justitsministeriet
LOV nr 1722 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler og lov om politiets virksomhed (Initiativer mod handel med hash m.v. og politiets anvendelse af peberspray)
Justitsministeriet
LOV nr 1741 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde (Opdatering af lovens formål, justering af kravet om udarbejdelse af 4-årsplan for udgiftsrammer for udviklingsaktiviteter, ændring af rammerne for Investeringsfonden for Udviklingslandes virke, herunder bl.a. fastsættelse af en udbyttepolitik, og ændring af organiseringen af den udviklingsfaglige rådgivning m.v.)
Udenrigsministeriet
LOV nr 709 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning
(Ændring af perioden for individuelle nedsættelser af bloktilskuddet og justering af undtagelsesbestemmelserne for kommuner, der tidligere har nedsat skatten)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 227 af 27/03/1996 - Gældende
Lov om ændring af dobbeltbeskatningsaftalen mellem den danske regering og Grønlands landsstyre
Skatteministeriet
LOV nr 645 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om kolonihaver
(Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen og efter venteliste og ændring af ikkevarige kolonihaveområder til varige m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 99 af 10/02/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om brug m.v. af radioaktive stoffer og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af ændringskonvention af 8. juli 2005 til Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om fysisk beskyttelse af nukleare materialer)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 253 af 30/03/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
(Overgangsregler for danske tjenestemandspensionister m.fl.)

Skatteministeriet
LOV nr 406 af 21/04/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi
(Samarbejde mellem menighedsråd m.v.)

Kirkeministeriet
LOV nr 1293 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Skatteministeriet
LOV nr 617 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked
Finansministeriet
LOV nr 607 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om røgfri miljøer
(Udvidelse af lovens anvendelsesområde, skærpelse af lovens straffebestemmelser m.v.)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 695 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om Danske Spil A/S
Finansministeriet
LOV nr 114 af 31/01/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om frem­gangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat (Overdragelse af inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer til kommunerne)
Skatteministeriet
LOV nr 1075 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om Bornholmstrafikken A/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 254 af 06/06/1985 - Gældende
Lov om ændring af lov om hjemmesygeplejerskeordninger, lov om sundhedsplejerskeordninger, lov om skolelægeordning og lov om offentlig sygesikring m.fl. (Ændring af regler om finansiering)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 731 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om luftfart (Service- og kapacitetsmål, oplysningspligt for flyvepladser, fastsættelse af safetybidrag m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1009 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om kontraktbetinget driftsstøtte til skibsbygning
Erhvervsministeriet
LOV nr 251 af 25/04/1990 - Gældende
Lov om privatisering af Statsanstalten for Livsforsikring
Finansministeriet
LOV nr 458 af 14/05/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om scenekunst
(Indførelse af samtidighed i perioderne for egnsteateraftaler, præcisering af grundlag for refusionsberettigelse m.v.)

Kulturministeriet
LOV nr 1485 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst
Skatteministeriet
LOV nr 512 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om folkeskolen, lov om de gymnasiale uddannelser og lov om erhvervsuddannelser (Måling af elevers trivsel)
Undervisningsministeriet
LOV nr 434 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om oprettelse af et centralt dna-profilregister
Justitsministeriet
LOV nr 427 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om midlertidig opholdstilladelse til nødstedte fra Kosovoprovinsen i Forbundsrepublikken Jugoslavien (Kosovonødloven) og lov om ændring af udlændingeloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 493 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om fjernelse af tatovering med laser
(Tatoveringsfjernelsesloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1593 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud
Erhvervsministeriet
LOV nr 747 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 861 af 30/11/1999 - Gældende
Lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande og lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tyskland
Skatteministeriet
LOV nr 1718 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 526 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 431 af 03/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Oprettelse af en ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 329 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold)
Justitsministeriet
LOV nr 626 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
(Forkortelse af kredittider for tobaksafgift og lempelse af ølmoderationsordningen)

Skatteministeriet
LOV nr 381 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 486 af 30/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet m.v.)
Justitsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>