Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9205 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1540 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 223 af 27/03/1996 - Gældende
Lov om afregning af amtskommunernes og Frederiksberg Kommunes finansieringsgaranti for 1994 og om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (Udsættelse af afregningen af amtskommunernes og Frederiksberg Kommunes finansieringsgaranti for 1994)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 402 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om anlæg af rute 21, strækningen Holbæk-Vig
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 533 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
(Ændring af grundbeløb)

Statsministeriet
LOV nr 1504 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af kildeskatteloven
(Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Skatteministeriet
LOV nr 485 af 30/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven (Udeblivelsesdomme i sager med påstand om udvisning og anvendelse af telekommunikation med billede i retsmøder)
Justitsministeriet
LOV nr 1078 af 22/12/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af statens tjenestemandsstillinger i Grønland (Beregningen af det grønlandske reguleringspristal)
Finansministeriet
LOV nr 486 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande
Skatteministeriet
LOV nr 961 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om ændring og om ophævelse af lov om godtgørelse vedrørende erhvervsvirksomheders udgifter til administration af skatter og afgifter
Skatteministeriet
LOV nr 314 af 22/05/2002 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om fremme af byggeriets udvikling og om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 322 af 05/05/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik
(Ændring af ydelsens grundbeløb i anledning af kronprins Frederiks indgåelse af ægteskab)

Statsministeriet
LOV nr 1387 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
(Personer ansat i fleksjob undtages fra beskæftigelseskravet for ret til dagpenge ved sygdom)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 400 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om anlæg af rute 9, strækningen Odense-Svendborg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1878 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (Ophævelse af revisionsbestemmelse)
Erhvervsministeriet
LOV nr 717 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om erstatningsadgang for kvinder, der ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 723 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer)
Skatteministeriet
LOV nr 1709 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (Styrket fokus på omgangstonen på arbejdspladsen i sager om seksuel chikane og forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 199 af 09/04/1986 - Gældende
Lov om etablering af en færgefart til overførsel af gods mellem Københavns frihavn og Helsingborg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 523 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 573 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Ændring af revisionsbestemmelse)

Justitsministeriet
LOV nr 1552 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om hjemmeværnet (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet)
Forsvarsministeriet
LOV nr 472 af 17/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet)
Kulturministeriet
LOV nr 1395 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet og sundhedsloven
(Frit sygehusvalg til RCT i København)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 360 af 11/04/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer m.v.
(Særlige rettigheder og immuniteter til Palæstinas mission i Danmark)

Udenrigsministeriet
LOV nr 136 af 20/03/2002 - Gældende
Lov om anlæg af rute 26, strækningen Thisted-Nors, m.v. (Nors Omfartsvej)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1549 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om EKF Danmarks Eksportkredit (Bestemmelse om udbyttepolitik, rammer for en udbyttepolitik og bestemmelse om omfattelse af arkivloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 561 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpet bødeniveau)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 459 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om anlæg af Nordlig Omfartsvej ved Næstved
(Lov om anlæg af Nordlig omfartsvej ved Næstved)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 337 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 352 af 06/05/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler
(Skærpelse af straffen for forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1054 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om udnyttelse af vandkraften i Gudenå
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 615 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale
(Ophævelse af revisionsklausul)

Kulturministeriet
LOV nr 1086 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om statstilskud til forbedringsarbejder m.v. i helårsboliger og fritidsboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 938 af 27/12/1991 - Gældende
Lov om faste priser på tobaksvarer (Tobaksprisloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 243 af 21/03/2007 - Gældende
Lov om anlæg af ekstra jernbanespor i Ringsted
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 345 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om overdragelse af naturgasdistributions- og forsyningsvirksomhed til Dansk Naturgas A/S
Finansministeriet
LOV nr 1538 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af værnepligtsloven (Fritagelse for værnepligtstjeneste for visse personer, der er blevet udskrevet til tjeneste før 2010)
Forsvarsministeriet
LOV nr 1731 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 716 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse)
Justitsministeriet
LOV nr 44 af 23/01/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. (Underretning om forhold vedrørende vand)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 600 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om straf for overtrædelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter
Erhvervsministeriet
LOV nr 945 af 23/11/1994 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om indgåelse af overenskomster med fremmede stater til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.
(Dobbeltbeskatningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 541 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1074 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om ændring af lov om Ørestaden m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 222 af 10/04/1991 - Gældende
Lov om ændring af lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 396 af 02/05/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 410 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om udenrigstjenesten og lov om internationalt udviklingssamarbejde
(Nedlæggelse af Udetillægsnævnet, Udenrigsministeriets Ejendomsnævn samt Samarbejdsudvalget til Samordning af Bistandsarbejdet og Det Kulturelle Samarbejde med Udviklingslandene)

Udenrigsministeriet
LOV nr 458 af 23/05/2007 - Gældende
Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer
Kulturministeriet
LOV nr 245 af 27/05/1981 - Gældende
Lov om hovedlandevejsstrækningen Løgten-Tåstrup
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 279 af 13/05/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service og lov om social bistand (Kompetencen til at godkende plejefamilier og opholdssteder)
Børne- og Socialministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>