Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9206 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 405 af 21/04/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register
(Frist for sletning af oplysninger om dna-profiler vedrørende sigtede, men ikke dømte personer)

Justitsministeriet
LOV nr 557 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af taxiloven (Reservation af 50 tilladelser til nulemissionsbiler pr. kvartal i overgangsperioden)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1589 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om fremme af privat udlejningsbyggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 838 af 18/12/1991 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om foranstaltninger mod brandfare ved jernbanedrift m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 236 af 15/03/2017 - Gældende
Lov om udstedelse af legitimationskort
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 556 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1534 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om anlæg af anden etape af Slagelse Omfartsvej
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 226 af 02/04/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om forsvarets personel og lov om hjemmeværnet
(Erstatning og godtgørelse m.v. for selvpåførte skader)

(Personelloven)

Forsvarsministeriet
LOV nr 246 af 08/06/1978 - Gældende
Lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek
Kulturministeriet
LOV nr 332 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Forlængelse af overgangsperiode for fastsættelse af bilers brændstofforbrug)
Skatteministeriet
LOV nr 635 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Ændring af revisionsbestemmelse)

Justitsministeriet
LOV nr 726 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane
(Nedlæggelse af Banedanmarks bestyrelse m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 679 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om Landdistriktsfonden (Mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1660 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019
Finansministeriet
LOV nr 1091 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om Ørestaden m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1534 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Overenskomstdækning ved offshoreaktiviteter på skibe på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde)
Erhvervsministeriet
LOV nr 245 af 06/06/1985 - Gældende
Lov om udskrivningsprocenten, reguleringstallet, personfradrag samt skatteloft for 1986 (udskrivningsprocentloven)
Skatteministeriet
LOV nr 312 af 03/06/1998 - Gældende
Lov om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland
Erhvervsministeriet
LOV nr 464 af 29/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af SU-loven (Tillægsstipendium til uddannelsessøgende med en funktionsnedsættelse i erhvervsuddannelse og forhøjelse af fribeløb)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 77 af 27/01/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om naturgasforsyning (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og tilførselsomkostninger for opgraderet og renset biogas m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 259 af 06/06/1985 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 650 af 15/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Ændring af revisionsbestemmelse)

Justitsministeriet
LOV nr 283 af 10/06/1981 - Gældende
Lov om finansiel rekonstruktion af Det Danske Stålvalseværk A/S
Erhvervsministeriet
LOV nr 406 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om nedlæggelse af visse sporanlæg m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 247 af 08/06/1978 - Gældende
Lov om kapitalindskud i Det Danske Stålvalseværk A/S
Erhvervsministeriet
LOV nr 509 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog fra 70 km i timen til 80 km i timen uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 411 af 27/04/2017 - Gældende
Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Justitsministeriet
LOV nr 623 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.
(Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte regioners og kommuners byggevirksomhed)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 483 af 01/07/1998 - Gældende
Lov om anlæg af rute 18, strækningen Ris-Ølholm, og om nedlæggelse af visse vejstrækninger som hovedlandeveje m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1539 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordninger om pensionslignende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte for udsendt personel)
Forsvarsministeriet
LOV nr 723 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik
(Midlertidig huslejehjælp)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 823 af 25/11/1998 - Gældende
Lov om beskyttelse af gravfreden ved vraget efter passagerskibet »M/S Estonia«
Udenrigsministeriet
LOV nr 921 af 25/11/1992 - Gældende
Lov om ændring af en række miljølove (Grønlands hjemmestyres kompetence vedrørende havmiljø m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 501 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed (Kommunalt ansvar for en række opgaver vedrørende den nationale fælles bibliotekskatalog)
Kulturministeriet
LOV nr 470 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben(Overflyttelse af kompetence fra de statslige told- og skattemyndigheder til Erhvervsministeriet)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1562 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af jernbaneloven (Master til brug for mobil- og internetdækning i tog)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 559 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd
(Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 240 af 08/04/1992 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om erstatning for skader ved LSD-behandling og om ændring af ligningsloven
(LSD-Loven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1895 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og lov om offentlige veje m.v. (Udvidelse af adgangen til udpegning af kommissarier og formænd for taksationskommissioner og overtaksationskommissioner)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 301 af 10/05/1995 - Gældende
Lov om anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om EF-sortsbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 341 af 20/05/1997 - Gældende
Lov om udbygning af Frederikssundsbanen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 85 af 30/01/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lystfartøjsforsikringsafgiftsloven og lov om ændring af tin‌glysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Lempet elvarmeafgift for sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 849 af 20/12/1989 - Gældende
Lov om ophævelse af forskellige støttelove under Landbrugsministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1427 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om Dansk Olie og Naturgas A/S m.v. og anlægslov for naturgasforsyning og ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat
Finansministeriet
LOV nr 173 af 14/03/2006 - Gældende
Lov om ophævelse af lov, hvorved Regjeringen bemyndiges til at meddele »den danske Landmandsbank, Hypothek- og Vexelbank i Kjøbenhavn« forskjellige Begunstigelser
Erhvervsministeriet
LOV nr 457 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Singapore
Skatteministeriet
LOV nr 725 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af selskabsskatteloven og kildeskatteloven (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder)
Skatteministeriet
LOV nr 448 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen
(Gennemførelse af rådsafgørelse og forordning om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, herunder i forbindelse med terrorismebekæmpelse)

Justitsministeriet
LOV nr 456 af 25/05/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 552 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden
Sundheds- og Ældreministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>