Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9205 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 324 af 05/05/2004 - Gældende
Lov om anlæg af motorvej mellem Bording og Funder (rute 15)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1663 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af adoptionsloven og lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ikraftsættelse for Færøerne af visse bestemmelser i adoptionsloven)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 969 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om nedlæggelse af havnebanen mellem Hobro Station og Hobro Havn
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1119 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Statsministeriet
LOV nr 713 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om tv-overvågning
(Udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer m.v. og idrætsanlæg)

Justitsministeriet
LOV nr 836 af 19/12/1989 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om afgift af sukker m.m.
Skatteministeriet
LOV nr 408 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om anlæg af rute 18, strækningen Herning N-Brande, og rute 15, strækningen Herning Ø-Snejbjerg
(Motorvej Herning-Brande)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 405 af 21/04/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register
(Frist for sletning af oplysninger om dna-profiler vedrørende sigtede, men ikke dømte personer)

Justitsministeriet
LOV nr 557 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af taxiloven (Reservation af 50 tilladelser til nulemissionsbiler pr. kvartal i overgangsperioden)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1589 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om fremme af privat udlejningsbyggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 838 af 18/12/1991 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om foranstaltninger mod brandfare ved jernbanedrift m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 82 af 30/01/2019 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv)
Justitsministeriet
LOV nr 1726 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 635 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Ændring af revisionsbestemmelse)

Justitsministeriet
LOV nr 1534 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om anlæg af anden etape af Slagelse Omfartsvej
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 226 af 02/04/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om forsvarets personel og lov om hjemmeværnet
(Erstatning og godtgørelse m.v. for selvpåførte skader)

(Personelloven)

Forsvarsministeriet
LOV nr 332 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love (Forlængelse af overgangsperiode for fastsættelse af bilers brændstofforbrug)
Skatteministeriet
LOV nr 726 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane
(Nedlæggelse af Banedanmarks bestyrelse m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 679 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om Landdistriktsfonden (Mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1607 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1660 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019
Finansministeriet
LOV nr 1472 af 19/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig
(Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg)

Skatteministeriet
LOV nr 245 af 06/06/1985 - Gældende
Lov om udskrivningsprocenten, reguleringstallet, personfradrag samt skatteloft for 1986 (udskrivningsprocentloven)
Skatteministeriet
LOV nr 312 af 03/06/1998 - Gældende
Lov om Rådets forordning (EF) om beskyttelse mod eksterritorial lovgivning vedtaget af et tredjeland
Erhvervsministeriet
LOV nr 1534 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Overenskomstdækning ved offshoreaktiviteter på skibe på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1556 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 536 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne
(Certificering af uddannelseselementer som led i en offentlig lederuddannelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 77 af 27/01/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om naturgasforsyning (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og tilførselsomkostninger for opgraderet og renset biogas m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 422 af 10/05/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af personoplysninger
(Udvidelse af adgangen til tv-overvågning for kommuner)

Justitsministeriet
LOV nr 353 af 09/06/1993 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 259 af 06/06/1985 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 236 af 15/03/2017 - Gældende
Lov om udstedelse af legitimationskort
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 556 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 246 af 08/06/1978 - Gældende
Lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek
Kulturministeriet
LOV nr 650 af 15/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Ændring af revisionsbestemmelse)

Justitsministeriet
LOV nr 283 af 10/06/1981 - Gældende
Lov om finansiel rekonstruktion af Det Danske Stålvalseværk A/S
Erhvervsministeriet
LOV nr 509 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog fra 70 km i timen til 80 km i timen uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 406 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om nedlæggelse af visse sporanlæg m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 247 af 08/06/1978 - Gældende
Lov om kapitalindskud i Det Danske Stålvalseværk A/S
Erhvervsministeriet
LOV nr 411 af 27/04/2017 - Gældende
Lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Justitsministeriet
LOV nr 1539 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordninger om pensionslignende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte for udsendt personel)
Forsvarsministeriet
LOV nr 483 af 01/07/1998 - Gældende
Lov om anlæg af rute 18, strækningen Ris-Ølholm, og om nedlæggelse af visse vejstrækninger som hovedlandeveje m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 623 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.
(Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte regioners og kommuners byggevirksomhed)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1091 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om Ørestaden m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 823 af 25/11/1998 - Gældende
Lov om beskyttelse af gravfreden ved vraget efter passagerskibet »M/S Estonia«
Udenrigsministeriet
LOV nr 921 af 25/11/1992 - Gældende
Lov om ændring af en række miljølove (Grønlands hjemmestyres kompetence vedrørende havmiljø m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 464 af 29/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af SU-loven (Tillægsstipendium til uddannelsessøgende med en funktionsnedsættelse i erhvervsuddannelse og forhøjelse af fribeløb)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 470 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben(Overflyttelse af kompetence fra de statslige told- og skattemyndigheder til Erhvervsministeriet)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1562 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af jernbaneloven (Master til brug for mobil- og internetdækning i tog)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 559 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd
(Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet)

Uddannelses- og Forskningsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>