Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9205 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1895 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og lov om offentlige veje m.v. (Udvidelse af adgangen til udpegning af kommissarier og formænd for taksationskommissioner og overtaksationskommissioner)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 340 af 02/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 341 af 20/05/1997 - Gældende
Lov om udbygning af Frederikssundsbanen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 301 af 10/05/1995 - Gældende
Lov om anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om EF-sortsbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 723 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik
(Midlertidig huslejehjælp)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 470 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben(Overflyttelse af kompetence fra de statslige told- og skattemyndigheder til Erhvervsministeriet)
Udenrigsministeriet
LOV nr 457 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Singapore
Skatteministeriet
LOV nr 501 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed (Kommunalt ansvar for en række opgaver vedrørende den nationale fælles bibliotekskatalog)
Kulturministeriet
LOV nr 448 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen
(Gennemførelse af rådsafgørelse og forordning om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, herunder i forbindelse med terrorismebekæmpelse)

Justitsministeriet
LOV nr 67 af 08/03/1972 - Gældende
Lov om konsulære forbindelser. (* 2) (* 3)
Udenrigsministeriet
LOV nr 640 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse)
Justitsministeriet
LOV nr 849 af 20/12/1989 - Gældende
Lov om ophævelse af forskellige støttelove under Landbrugsministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1427 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om Dansk Olie og Naturgas A/S m.v. og anlægslov for naturgasforsyning og ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat
Finansministeriet
LOV nr 361 af 01/07/1988 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om sømandsskat
Skatteministeriet
LOV nr 1346 af 21/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik
(Midlertidig ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 272 af 26/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af sundhedsloven (Betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 148 af 08/03/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
(Digital kommunikation, registersamkøring i kontroløjemed)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 297 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om bortfald af automatisk regulering af arbejdsvederlag m.v. på grundlag af reguleringspristallet (Dyrtidsreguleringsbortfaldslov)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 552 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 85 af 30/01/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lystfartøjsforsikringsafgiftsloven og lov om ændring af tin‌glysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Lempet elvarmeafgift for sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1879 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Udvidelse af fleksboligordningen)
Erhvervsministeriet
LOV nr 719 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 559 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af fiskeriloven (Digitaliseret fiskerikontrol)
Udenrigsministeriet
LOV nr 173 af 14/03/2006 - Gældende
Lov om ophævelse af lov, hvorved Regjeringen bemyndiges til at meddele »den danske Landmandsbank, Hypothek- og Vexelbank i Kjøbenhavn« forskjellige Begunstigelser
Erhvervsministeriet
LOV nr 885 af 03/12/1997 - Gældende
Lov om ophævelse m.v. af lov om fordelingen af visse fra udlandet modtagne erstatninger
Erhvervsministeriet
LOV nr 725 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af selskabsskatteloven og kildeskatteloven (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder)
Skatteministeriet
LOV nr 589 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om tilstødende zone
Udenrigsministeriet
LOV nr 456 af 25/05/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteamet)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1558 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af jernbaneloven (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 673 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse)
Justitsministeriet
LOV nr 1550 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov (Anvendelsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel m.v.)
Forsvarsministeriet
LOV nr 1464 af 17/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde og lov om støtte til danske investeringer i Østlandene
(Undtagelse af dokumenter om Investeringsfonden for Udviklingslandes og Investeringsfonden for Østlandenes forretningsvirksomhed fra lov om offentlighed i forvaltningen)

Udenrigsministeriet
LOV nr 1704 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022
Finansministeriet
LOV nr 344 af 06/05/2009 - Gældende
Lov om anlæg af motorvej mellem Funder og Låsby (rute 15)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 968 af 02/12/1994 - Gældende
Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Norge, Østrig, Finland og Sverige
Udenrigsministeriet
LOV nr 1174 af 19/12/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om krigsforsikring af skibe
(Definition af krigsskade samt skærpelse af tidsfrister i forbindelse med anmeldelse af erstatningskrav og erstatningskravs bortfald)

Erhvervsministeriet
LOV nr 217 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.
(HIV-Bløderbørnsloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1103 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om forbrugsbegrænsende foranstaltninger (Ophævelse af grammofonpladeafgiften)
Skatteministeriet
LOV nr 1499 af 27/12/2009 - Gældende
Lov om forhøjelse af hædersgaver
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 543 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertilhørende anlæg)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1548 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. samt om Momsfondet
(Nedlæggelse af Momsfondet)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1608 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om anlæg af Holstebromotorvejen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1681 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 454 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne i 2012 ved overskridelse af det aftalte udgiftsniveau for 2011
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 461 af 30/06/1993 - Gældende
Lov om midlertidig refusion af kommunernes merudgifter på børnepasnings- og ældreområdet
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 597 af 17/12/1976 - Gældende
Lov om Danmarks Riges fiskeriterritorium
Udenrigsministeriet
LOV nr 848 af 20/12/1989 - Gældende
Lov om ophævelse af visse love under Landbrugsministeriet og om ændring af lov om bekæmpelse af muldvarpe samt om ændring af lov om frikommuner (Afbureaukratisering m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1569 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrolloven (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 279 af 26/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (Bestyrelsessammensætning)
Undervisningsministeriet
LOV nr 1534 af 27/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse
(Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne)

Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>