Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9214 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 217 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.
(HIV-Bløderbørnsloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1103 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om forbrugsbegrænsende foranstaltninger (Ophævelse af grammofonpladeafgiften)
Skatteministeriet
LOV nr 1499 af 27/12/2009 - Gældende
Lov om forhøjelse af hædersgaver
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 361 af 01/07/1988 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om sømandsskat
Skatteministeriet
LOV nr 1346 af 21/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik
(Midlertidig ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 454 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne i 2012 ved overskridelse af det aftalte udgiftsniveau for 2011
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 552 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 461 af 30/06/1993 - Gældende
Lov om midlertidig refusion af kommunernes merudgifter på børnepasnings- og ældreområdet
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 148 af 08/03/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
(Digital kommunikation, registersamkøring i kontroløjemed)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 297 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om bortfald af automatisk regulering af arbejdsvederlag m.v. på grundlag af reguleringspristallet (Dyrtidsreguleringsbortfaldslov)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 719 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 559 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af fiskeriloven (Digitaliseret fiskerikontrol)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1575 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Skatteministeriet
LOV nr 589 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om tilstødende zone
Udenrigsministeriet
LOV nr 885 af 03/12/1997 - Gældende
Lov om ophævelse m.v. af lov om fordelingen af visse fra udlandet modtagne erstatninger
Erhvervsministeriet
LOV nr 1560 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Ny arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 468 af 06/11/1985 - Gældende
Lov om særlig udbetaling til børnefamilier i 1986
Skatteministeriet
LOV nr 673 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse)
Justitsministeriet
LOV nr 1558 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af jernbaneloven (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1885 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund - retssikkerhedspakke I)
Skatteministeriet
LOV nr 1464 af 17/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde og lov om støtte til danske investeringer i Østlandene
(Undtagelse af dokumenter om Investeringsfonden for Udviklingslandes og Investeringsfonden for Østlandenes forretningsvirksomhed fra lov om offentlighed i forvaltningen)

Udenrigsministeriet
LOV nr 1704 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022
Finansministeriet
LOV nr 344 af 06/05/2009 - Gældende
Lov om anlæg af motorvej mellem Funder og Låsby (rute 15)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1542 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og lov om pas til danske statsborgere m.v. (Kriminalisering af udlandsophold, der bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare)
Justitsministeriet
LOV nr 1548 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. samt om Momsfondet
(Nedlæggelse af Momsfondet)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1725 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil (Justering af spilaftale)
Skatteministeriet
LOV nr 968 af 02/12/1994 - Gældende
Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Norge, Østrig, Finland og Sverige
Udenrigsministeriet
LOV nr 543 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertilhørende anlæg)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 582 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1608 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om anlæg af Holstebromotorvejen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1681 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 1534 af 27/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse
(Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne)

Skatteministeriet
LOV nr 848 af 20/12/1989 - Gældende
Lov om ophævelse af visse love under Landbrugsministeriet og om ændring af lov om bekæmpelse af muldvarpe samt om ændring af lov om frikommuner (Afbureaukratisering m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 597 af 17/12/1976 - Gældende
Lov om Danmarks Riges fiskeriterritorium
Udenrigsministeriet
LOV nr 1569 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, og skattekontrolloven (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 279 af 26/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (Bestyrelsessammensætning)
Undervisningsministeriet
LOV nr 1517 af 27/12/2009 - Gældende
Lov om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet
(Tilskud til statsanerkendte museer og konserveringscentre m.v.)

Kulturministeriet
LOV nr 907 af 15/10/1996 - Gældende
Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme
(Rockerloven)

Justitsministeriet
LOV nr 124 af 06/02/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond (Overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1639 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel
(Ændring af bødesatser)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1396 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om retspsykiatrisk behandling m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 292 af 29/04/1992 - Gældende
Lov om ændring af lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 445 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet
Udenrigsministeriet
LOV nr 1377 af 20/12/2004 - Gældende
Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Skatteministeriet
LOV nr 208 af 23/05/1979 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 144 af 17/03/1999 - Gældende
Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Skatteministeriet
LOV nr 438 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data
Erhvervsministeriet
LOV nr 1537 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om infrastruktur for alternative drivmidler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1755 af 29/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 (Konsekvenser af aftale om tryghed om boligbeskatningen m.v.)
Finansministeriet
LOV nr 27 af 18/01/1991 - Gældende
Lov om humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i Mellemøsten
Forsvarsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>