Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9206 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 436 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om ændring af lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien
Justitsministeriet
LOV nr 591 af 13/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1554 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat
(Nedsættelse af grundskyldpromillen for ejendomme, der må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug)

Skatteministeriet
LOV nr 1377 af 20/12/2004 - Gældende
Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Skatteministeriet
LOV nr 144 af 17/03/1999 - Gældende
Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Skatteministeriet
LOV nr 208 af 23/05/1979 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 457 af 30/06/1993 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om realkreditlignende lån m.v. og ændring af lov om stempelafgift
Erhvervsministeriet
LOV nr 1755 af 29/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 (Konsekvenser af aftale om tryghed om boligbeskatningen m.v.)
Finansministeriet
LOV nr 1214 af 27/12/2003 - Gældende
Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter
(Bladpuljeloven)

Kulturministeriet
LOV nr 393 af 06/06/1991 - Gældende
Lov om ændring af lov om tobaksafgifter (Omlægning af afgiften af røgtobak)
Skatteministeriet
LOV nr 1369 af 16/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter
(Overførsel af kompetencer til Arbejdsretten)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 172 af 27/02/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S (Justering af selskabets retlige rammer)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 403 af 21/04/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden
(Videreførelse af Blødererstatningsfonden)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 293 af 28/04/1997 - Gældende
Lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1591 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
(Etablering af kommunale fællesskaber)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 532 af 28/12/1979 - Gældende
Lov om ændring af dyrtidsregulering m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1499 af 11/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1735 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Henlæggelse til kommunalbestyrelserne af grundlovsceremonier, forhøjelse af gebyr for ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation og fastsættelse af nærmere regler om udlændinges fravær i undervisning i dansk m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 693 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 236 af 04/06/1980 - Gældende
Lov om udstedelse af statspræmieobligationer
Finansministeriet
LOV nr 191 af 29/03/1989 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om et hovedstadsråd
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 498 af 22/05/2013 - Gældende
Lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 158 af 06/05/1980 - Gældende
Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser og om ændring af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1555 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet
(Opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2007)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1386 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven
(Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Erhvervsministeriet
LOV nr 487 af 30/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Forenkling af reglerne om indberetning af ligestillingsredegørelser)
Udenrigsministeriet
LOV nr 397 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje og forskellige andre love (Ændring af lejelovens anvendelsesområde og forskellige revisionsbestemmelser)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 480 af 08/11/1972 - Gældende
Lov om ændring af lov om forholdsregler til beskyttelse af undersøiske telegraf- og telefonledninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1542 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg
(Ny jernbane til Aalborg Lufthavn)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 424 af 25/06/1993 - Gældende
Lov om tilbagebetaling af afgift af renter af forbrugslån m.v.
Skatteministeriet
LOV nr 361 af 11/04/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke
(Nedlæggelse af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og ændret procedure for udpegning af medlemmer til eksportfremmebevillingsudvalget m.v.)

Udenrigsministeriet
LOV nr 526 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms
(Forlængelse af den midlertidige udskydelse af betalingsfristerne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms)

Skatteministeriet
LOV nr 454 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (omfartsvej ved Næstved, Assentoft-Sdr. Borup og omfartsvej ved Faaborg)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 439 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder
Finansministeriet
LOV nr 1721 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder (Gennemførelse af initiativer mod fodbolduroligheder)
Justitsministeriet
LOV nr 468 af 05/05/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke
(Bevillingsudvalgets og bestyrelsens sammensætning)

Udenrigsministeriet
LOV nr 268 af 08/06/1977 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 263 af 16/03/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner og retsplejeloven (Ændring af betingelserne for retshjælp og indførelse af klageadgang til Procesbevillingsnævnet)
Justitsministeriet
LOV nr 487 af 25/05/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben
(Forbud mod uden godkendelse at anvende visse kemikalier)

Udenrigsministeriet
LOV nr 711 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Kompensation for øget afgiftsbelastning og udvidelse af landevejsprincippet for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 552 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1569 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af SU-loven og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Sammenlægning af flere krav om tilbagebetaling af SU eller SVU til ét tilbagebetalingskrav og forhøjelse af fribeløb under lønnet praktik på uddannelsen til transportbetjent)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1887 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om vurdering af landets faste ejendomme (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning og vurdering af visse ejendomme med hjemfaldspligt)
Skatteministeriet
LOV nr 406 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om bidrag til udgifterne ved brandvæsenet i København og lov vedrørende den kommunale beskatning af faste ejendomme i Frederiksberg Kommune og om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (Ophævelse af brandbidrag)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 601 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd
(Digital ansøgning om tilskud til lægemidler, organisatorisk ændring af embedslægeinstitutionerne, nedlæggelse af Det Nationale Forebyggelsesråd samt ændring af sekretariatet for Det Etiske Råd)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1215 af 27/12/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Kongeriget Sveriges regering om ophævelse af grænsegængerreglen
Skatteministeriet
LOV nr 332 af 14/05/1997 - Gældende
Lov om dansk retskrivning
Undervisningsministeriet
LOV nr 360 af 09/04/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser
(Saglighedskrav, påbud om ophør m.v.)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 463 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder
Finansministeriet
LOV nr 326 af 23/03/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service
(Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis)

Børne- og Socialministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>