Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9205 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 907 af 15/10/1996 - Gældende
Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme
(Rockerloven)

Justitsministeriet
LOV nr 124 af 06/02/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond (Overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1575 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Skatteministeriet
LOV nr 1517 af 27/12/2009 - Gældende
Lov om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet
(Tilskud til statsanerkendte museer og konserveringscentre m.v.)

Kulturministeriet
LOV nr 1639 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel
(Ændring af bødesatser)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1560 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Ny arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 468 af 06/11/1985 - Gældende
Lov om særlig udbetaling til børnefamilier i 1986
Skatteministeriet
LOV nr 445 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet
Udenrigsministeriet
LOV nr 1885 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund - retssikkerhedspakke I)
Skatteministeriet
LOV nr 292 af 29/04/1992 - Gældende
Lov om ændring af lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1542 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven og lov om pas til danske statsborgere m.v. (Kriminalisering af udlandsophold, der bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare)
Justitsministeriet
LOV nr 438 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data
Erhvervsministeriet
LOV nr 1537 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om infrastruktur for alternative drivmidler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1725 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil (Justering af spilaftale)
Skatteministeriet
LOV nr 582 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 27 af 18/01/1991 - Gældende
Lov om humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i Mellemøsten
Forsvarsministeriet
LOV nr 1461 af 17/12/2013 - Gældende
Lov om ophævelse af Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa og om ændring af lov om vandløb
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 436 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om ændring af lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien
Justitsministeriet
LOV nr 591 af 13/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 457 af 30/06/1993 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om realkreditlignende lån m.v. og ændring af lov om stempelafgift
Erhvervsministeriet
LOV nr 1396 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om retspsykiatrisk behandling m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1554 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat
(Nedsættelse af grundskyldpromillen for ejendomme, der må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug)

Skatteministeriet
LOV nr 1556 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af sundhedsloven (Indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 403 af 21/04/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om Blødererstatningsfonden
(Videreførelse af Blødererstatningsfonden)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1377 af 20/12/2004 - Gældende
Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Skatteministeriet
LOV nr 208 af 23/05/1979 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 144 af 17/03/1999 - Gældende
Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Skatteministeriet
LOV nr 1214 af 27/12/2003 - Gældende
Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter
(Bladpuljeloven)

Kulturministeriet
LOV nr 1755 af 29/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 (Konsekvenser af aftale om tryghed om boligbeskatningen m.v.)
Finansministeriet
LOV nr 393 af 06/06/1991 - Gældende
Lov om ændring af lov om tobaksafgifter (Omlægning af afgiften af røgtobak)
Skatteministeriet
LOV nr 1499 af 11/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 293 af 28/04/1997 - Gældende
Lov om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1591 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
(Etablering af kommunale fællesskaber)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 532 af 28/12/1979 - Gældende
Lov om ændring af dyrtidsregulering m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1369 af 16/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter
(Overførsel af kompetencer til Arbejdsretten)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 172 af 27/02/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S (Justering af selskabets retlige rammer)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 498 af 22/05/2013 - Gældende
Lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 191 af 29/03/1989 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om et hovedstadsråd
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1735 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Henlæggelse til kommunalbestyrelserne af grundlovsceremonier, forhøjelse af gebyr for ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation og fastsættelse af nærmere regler om udlændinges fravær i undervisning i dansk m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 693 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked, i forbindelse med afgift til drikkevandsbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 236 af 04/06/1980 - Gældende
Lov om udstedelse af statspræmieobligationer
Finansministeriet
LOV nr 1386 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven
(Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Erhvervsministeriet
LOV nr 397 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje og forskellige andre love (Ændring af lejelovens anvendelsesområde og forskellige revisionsbestemmelser)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1733 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Kontrol og sanktion vedrørende bopælspligt)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 480 af 08/11/1972 - Gældende
Lov om ændring af lov om forholdsregler til beskyttelse af undersøiske telegraf- og telefonledninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1542 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg
(Ny jernbane til Aalborg Lufthavn)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1555 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet
(Opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2007)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 468 af 05/05/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke
(Bevillingsudvalgets og bestyrelsens sammensætning)

Udenrigsministeriet
LOV nr 158 af 06/05/1980 - Gældende
Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser og om ændring af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 263 af 16/03/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner og retsplejeloven (Ændring af betingelserne for retshjælp og indførelse af klageadgang til Procesbevillingsnævnet)
Justitsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>