Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9210 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1215 af 27/12/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Kongeriget Sveriges regering om ophævelse af grænsegængerreglen
Skatteministeriet
LOV nr 332 af 14/05/1997 - Gældende
Lov om dansk retskrivning
Undervisningsministeriet
LOV nr 392 af 07/06/1989 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1412 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om indgåelse af aftale mellem Danmark og Færøerne om beskatning af indkomst for arbejde om bord på skibe i internationalt skibsregister
Skatteministeriet
LOV nr 478 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 310 af 25/04/2018 - Gældende
Lov om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt
Kulturministeriet
LOV nr 578 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder
(Overtagelsesloven)

Statsministeriet
LOV nr 259 af 22/05/1974 - Gældende
Lov om ændring af forskellige arvelove
Justitsministeriet
LOV nr 1874 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Ændring af organiseringen og administrationen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 211 af 25/05/1983 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 940 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner
Justitsministeriet
LOV nr 648 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 527 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 159 af 16/02/2010 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven og lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Ændring af bestemmelser om ikrafttræden)

Erhvervsministeriet
LOV nr 724 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs, lov om ændring af søloven og forskellige andre love og lov om søfarendes ansættelsesforhold
(Skærpet strafniveau ved forvoldelse af søulykke eller ved sejlads i strid med godt sømandskab m.v. og undersøgelse af dykkerulykker)

Erhvervsministeriet
LOV nr 492 af 21/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder og om ophævelse af lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet
(Forenklet indberetning af tilsynsresultater angående vandforsyningsanlæg, brugerbetaling ved administration af offentlige pumpelag og ophævelse af kvalitetsstyringsloven m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 538 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand (Grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.v.)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 408 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om anlæg af Brande Omfartsvej samt projektering af rute 9 Odense-Svendborg, rute 18 Holstebro-Herning-Vejle og rute 21 Holbæk-Vig m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 238 af 18/03/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om indretning m.v. af visse produkter
(Obligatorisk digital kommunikation)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 575 af 27/10/1982 - Gældende
Lov om begrænsning af lønstigninger og om ændring af takt- og dyrtidsregulering m.v. (Lønstoploven) (Lønbegrænsningsloven)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1559 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bøde for parkering på ramper, forhøjelse af parkeringsafgifter for store køretøjer, Færdselsstyrelsens mulighed for overtagelse af parkeringskontrollen og ændring af klagemyndighed)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 72 af 04/02/1998 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (ændrede klassificeringer i forlængelse af vejaftalen m.m.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1626 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Kulturministeriet
LOV nr 1717 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021 (Konsekvenser af aftale om lavere skat på arbejdsindkomst m.v.)
Finansministeriet
LOV nr 1563 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 603 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse betalingsmidler
(Betalingsmodtager skal betale et årligt abonnement til indløser for at modtage et betalingsmiddel med chip. Betalingsmodtager må ikke opkræve gebyr af bruger, når denne benytter et betalingsmiddel i den fysiske handel)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1558 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om elektroniske cigaretter m.v. (Tilførsel af kontrolopgave til Sikkerhedsstyrelsen)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 447 af 23/05/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg
(Udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 386 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om Den Grønne Fond, lov om pulje til grøn beskæftigelse, lov om støtte til forureningstruede vandindvindinger og om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om Ørestaden m.v.
(Nedlæggelse af råd og ophævelse af tilskudsordninger m.v. vedrørende miljøområdet)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 738 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 232 af 21/04/1999 - Gældende
Lov om forbud mod visse dopingmidler
(Dopingloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 351 af 06/05/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
Skatteministeriet
LOV nr 491 af 01/07/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om banker og sparekasser m.v. og realkreditloven (Stemmeretsbegrænsninger og ledelsesbestemmelser)
Erhvervsministeriet
LOV nr 428 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
(Ændret repræsentation i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, oprettelse af amtskommunale patientkontorer m.v.)

(Centralstyrelsesloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 692 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere (Ændring af forsikringsvilkår for registrerede alternative behandlere m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 715 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register, retsplejeloven og lov om registrering af køretøjer
(Udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer med stater uden for Den Europæiske Union)

Justitsministeriet
LOV nr 666 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 467 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om konfliktråd i anledning af en strafbar handling
Justitsministeriet
LOV nr 310 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om omklassificering af visse veje
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 199 af 07/04/1999 - Gældende
Lov om ophævelse af en række love under Fødevareministeriets område
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 671 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer)
Justitsministeriet
LOV nr 166 af 27/02/2019 - Gældende
Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 227 af 07/03/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme)
Skatteministeriet
LOV nr 1425 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
(Adoptionssøgendes ret til dagpenge før modtagelsen af barnet)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1715 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning (Strategisk planlægning for landsbyer)
Erhvervsministeriet
LOV nr 722 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven (Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed)
Skatteministeriet
LOV nr 316 af 25/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om udenrigstjenesten (Implementering af direktiv 2015/637/EU om koordinations- og samarbejdsforanstaltninger for at lette konsulær beskyttelse af ikkerepræsenterede unionsborgere i tredjelande og obligatorisk digital kommunikation i forhold til tjenestehandlinger i udenrigstjenesten)
Udenrigsministeriet
LOV nr 61 af 29/01/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb
(Spildevandsforsyningsselskabers opkrævning af bidrag til selskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 581 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven (Ophævelse af særbestemmelser vedrørende skat)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1088 af 22/12/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om pensioner efter tidligere valglove
Økonomi- og Indenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>