Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9205 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1733 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Kontrol og sanktion vedrørende bopælspligt)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 480 af 08/11/1972 - Gældende
Lov om ændring af lov om forholdsregler til beskyttelse af undersøiske telegraf- og telefonledninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1542 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg
(Ny jernbane til Aalborg Lufthavn)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 711 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Kompensation for øget afgiftsbelastning og udvidelse af landevejsprincippet for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 468 af 05/05/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke
(Bevillingsudvalgets og bestyrelsens sammensætning)

Udenrigsministeriet
LOV nr 552 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1569 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af SU-loven og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Sammenlægning af flere krav om tilbagebetaling af SU eller SVU til ét tilbagebetalingskrav og forhøjelse af fribeløb under lønnet praktik på uddannelsen til transportbetjent)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 263 af 16/03/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner og retsplejeloven (Ændring af betingelserne for retshjælp og indførelse af klageadgang til Procesbevillingsnævnet)
Justitsministeriet
LOV nr 158 af 06/05/1980 - Gældende
Lov om anerkendelse af nordiske faderskabsafgørelser og om ændring af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 360 af 09/04/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser
(Saglighedskrav, påbud om ophør m.v.)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 463 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder
Finansministeriet
LOV nr 601 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd
(Digital ansøgning om tilskud til lægemidler, organisatorisk ændring af embedslægeinstitutionerne, nedlæggelse af Det Nationale Forebyggelsesråd samt ændring af sekretariatet for Det Etiske Råd)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 332 af 14/05/1997 - Gældende
Lov om dansk retskrivning
Undervisningsministeriet
LOV nr 1215 af 27/12/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Kongeriget Sveriges regering om ophævelse af grænsegængerreglen
Skatteministeriet
LOV nr 424 af 25/06/1993 - Gældende
Lov om tilbagebetaling af afgift af renter af forbrugslån m.v.
Skatteministeriet
LOV nr 392 af 07/06/1989 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 526 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms
(Forlængelse af den midlertidige udskydelse af betalingsfristerne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms)

Skatteministeriet
LOV nr 478 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 454 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (omfartsvej ved Næstved, Assentoft-Sdr. Borup og omfartsvej ved Faaborg)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 171 af 27/02/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og straffeloven (Strafskærpelse for visse overtrædelser af CITES-regler)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 310 af 25/04/2018 - Gældende
Lov om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt
Kulturministeriet
LOV nr 406 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om bidrag til udgifterne ved brandvæsenet i København og lov vedrørende den kommunale beskatning af faste ejendomme i Frederiksberg Kommune og om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner (Ophævelse af brandbidrag)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1887 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om vurdering af landets faste ejendomme (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning og vurdering af visse ejendomme med hjemfaldspligt)
Skatteministeriet
LOV nr 1234 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber
(Lempelse af annonceringspligten samt styrket mulighed for kommuners og regioners deltagelse i selskaber)

Erhvervsministeriet
LOV nr 326 af 23/03/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service
(Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af borgernes frie valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 505 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og retsplejeloven (Ophør af tvungen opfølgning efter udskrivning)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1874 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Ændring af organiseringen og administrationen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 211 af 25/05/1983 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 940 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner
Justitsministeriet
LOV nr 1546 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Delvis lovliggørelse af peberspray)
Justitsministeriet
LOV nr 648 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 264 af 20/04/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
Udenrigsministeriet
LOV nr 527 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 225 af 22/04/1987 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 200 af 07/04/1999 - Gældende
Lov om afgrænsning af søterritoriet
Udenrigsministeriet
LOV nr 290 af 23/05/1973 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 389 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om undersøgelse af Nørrebrosagen
Justitsministeriet
LOV nr 159 af 16/02/2010 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven og lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Ændring af bestemmelser om ikrafttræden)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1412 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om indgåelse af aftale mellem Danmark og Færøerne om beskatning af indkomst for arbejde om bord på skibe i internationalt skibsregister
Skatteministeriet
LOV nr 238 af 18/03/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om indretning m.v. af visse produkter
(Obligatorisk digital kommunikation)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 408 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om anlæg af Brande Omfartsvej samt projektering af rute 9 Odense-Svendborg, rute 18 Holstebro-Herning-Vejle og rute 21 Holbæk-Vig m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1717 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021 (Konsekvenser af aftale om lavere skat på arbejdsindkomst m.v.)
Finansministeriet
LOV nr 463 af 29/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven (Undersøgelse af arrestanter m.v. i forbindelse med transporter)
Justitsministeriet
LOV nr 578 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder
(Overtagelsesloven)

Statsministeriet
LOV nr 259 af 22/05/1974 - Gældende
Lov om ændring af forskellige arvelove
Justitsministeriet
LOV nr 1558 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om elektroniske cigaretter m.v. (Tilførsel af kontrolopgave til Sikkerhedsstyrelsen)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1563 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af færdselsloven (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 447 af 23/05/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg
(Udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 386 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om Den Grønne Fond, lov om pulje til grøn beskæftigelse, lov om støtte til forureningstruede vandindvindinger og om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om Ørestaden m.v.
(Nedlæggelse af råd og ophævelse af tilskudsordninger m.v. vedrørende miljøområdet)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 738 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning vedrørende retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>