Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på marsvin hvilk  fandt 119 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
LBK nr 265 af 21/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning
(Jagt- og vildtforvaltningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 240 af 13/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
(Naturbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 873 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Udenrigsministeriet
BEK nr 1476 af 13/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 434 af 02/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore
(Offshorekonsekvensvurderingsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1595 af 06/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
(Habitatbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1075 af 24/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger
(Klassificeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10056 af 13/12/2018 - Gældende
Vejledning om vurderingskrav ved miljøgodkendelse af hurtigfærger i forhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet
Miljø- og Fødevareministeriet
2015/1 BSF 43 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at standse tabet af biodiversitet i Danmarks havområder
Folketinget
1985/1 LSF 175 - Gældende
1985 LSF 175 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DYREFORSØG
Folketinget
2017/1 BSF 35 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af beskyttet naturområde i Øresund
Folketinget
2017/1 BRB 35 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om etablering af beskyttet naturområde i Øresund
Folketinget
2001/2 BSF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr
Folketinget
2018/1 BSF 35 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af trawlforbud og forbud mod muslingefiskeri med skrabende redskaber i Lillebælt
Folketinget
1986/1 BSF 50 - Gældende
1986 BSF 50 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NATURBESKYTTELSE
Folketinget
VEJ nr 9143 af 14/03/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervsmæssig handel med dyr
(Dyrehandlervejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
2014/1 LSF 175 - Gældende
Forslag til Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro
Transportministeriet
2006/1 BSF 164 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning Om forbedret videngrundlag og beskyttelse af beskyttede danske havområder
Folketinget
2010/1 BTL 164 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om miljøbeskyttelse
(Gennemførelse af dele af konventionen om kontrol og behandling af skibes ballastvand (ballastvandkonventionen) og fastsættelse af regler om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) m.v. for havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten)

Folketinget
2008/1 LSV 153 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love
(Beskyttelse af visse dyrearter m.v.)

Folketinget
2008/1 LSF 153 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love
(Beskyttelse af visse dyrearter m.v.)

Miljøministeriet
BKI nr 110 af 20/10/1994 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 17. marts 1992 om beskyttelse af små hvaler i Østersøen og Nordsøen
Udenrigsministeriet
BKI nr 83 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder
(Bern-konventionen)

Udenrigsministeriet
KEN nr 9142 af 19/12/1996 - Gældende
Ansøgning om patent på lægemiddel og anvendelser deri af hyaluronsyre eller et farmakologisk acceptabelt salt deraf afslået
Erhvervsministeriet
2003/1 BSF 190 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af sikkerheden i de indre danske farvande
Folketinget
STV nr 20080 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 A.5 VAREBESTEMMELSER
Skatteministeriet
2007/2 LSV 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love
(Gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse)

Folketinget
STV nr 20111 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1997 AFSNIT A.5 - VAREBESTEMMELSER
Skatteministeriet
STV nr 20055 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 A.5 VAREBESTEMMELSER
Skatteministeriet
STV nr 20023 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT A.5 - VAREBESTEMMELSER
Skatteministeriet
2007/2 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love
(Gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse)

Miljøministeriet
2001/2 BR 2 - Gældende
Beretning om Hormonforstyrrende stoffer
Folketinget
VEJ nr 9702 af 20/10/2008 - Gældende
Vejledning fra By- og Landskabsstyrelsen Dumpning af optaget havbundsmateriale – klapning
Miljø- og Fødevareministeriet
1986/1 LSF 31 - Gældende
1986 LSF 31 FORSLAG TIL LOV OM DYREFORSØG
Folketinget
STV nr 20066 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 D.4 DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
STV nr 20070 af 01/01/1994 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1994 AFSNIT D.4 - DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
2010/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dyreforsøg samt lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.
(Gennemførelse af nyt dyreforsøgsdirektiv m.v.)

Justitsministeriet
STV nr 20125 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1997 AFSNIT D.4 - DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT D.4 - DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
KEN nr 9020 af 20/06/2011 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20014 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 D.4 DEFINITIV TOLDFRIHED - FÆLLESSKABSORDNINGEN
Skatteministeriet
2013/1 LSF 93 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om mark- og vejfred
(Ændring af lovens anvendelsesområde og ændring af reglerne om aflivning af katte og tamkaniner samt ophævelse af retten til at kræve optagelsespenge m.v.)

Fødevareministeriet
2009/1 LSF 107 - Gældende
Forslag til Lov om havstrategi
Miljøministeriet
VEJ nr 9603 af 01/06/2006 - Gældende
Metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i jord, luft og drikkevand med henblik på at beskytte sundheden
Miljø- og Fødevareministeriet
2014/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger
(Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.)

Fødevareministeriet
2014/1 LSF 141 - Gældende
Forslag til Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transportministeriet
2015/1 LSF 131 - Gældende
Forslag til Lov om maritim fysisk planlægning
Erhvervs- og Vækstministeriet
2013/1 LSF 92 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hunde
(Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v.)

Fødevareministeriet
STV nr 20001 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2006 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet 1|2|3 >