Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på ministerium  fandt 1816 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 774 af 18/11/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom eller forlig
Justitsministeriet
LOV nr 408 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om kontrol angående statsstøtte (Europa-Kommissionens kontrolbesøg i Danmark)
Erhvervsministeriet
LBK nr 88 af 26/02/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om forsyningsmæssige foranstaltninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1098 af 10/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udgivelsen af en Lovtidende
Justitsministeriet
LBK nr 939 af 16/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vederlag og pension m.v. for ministre
Finansministeriet
LOV nr 169 af 05/06/1953 - Gældende
Danmarks Riges Grundlov (Grundloven) (* 1)
(Grundloven)

Statsministeriet
LBK nr 581 af 01/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sektorforskningsinstitutioner
(Sektorforskningsloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 598 af 16/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
Undervisningsministeriet
LBK nr 838 af 10/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895
Justitsministeriet
LOV nr 606 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om offentlighed i forvaltningen
(Offentlighedsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 19 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden
Udenrigsministeriet
LOV nr 1521 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 136 af 01/02/2017 - Gældende
Adresseloven
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 149 af 25/03/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomsuddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love
(Reform for daghøjskolerne, ændrede tilskudsregler for folkeoplysning, betaling for aktiverede i uddannelse, afvikling af den fri ungdomsuddannelse m.v.)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1115 af 31/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)
(Folkeoplysningsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 511 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd
Finansministeriet
LOV nr 565 af 09/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og ligningsloven
(Ændring af fleksjobordningen, visitation, opfølgning, tilskud, fleksydelse)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 363 af 05/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hegn
(Hegnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 418 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen (* 1)
Justitsministeriet
LBK nr 1225 af 25/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 266 af 17/04/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene
Statsministeriet
BEK nr 1042 af 01/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer i det internationale vanddistrikt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 184 af 27/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene
Statsministeriet
BEK nr 1229 af 03/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene
Statsministeriet
BEK nr 342 af 08/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om beskyttelse af overfladevand og grundvand i det internationale vandområdedistrikt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1107 af 20/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretninger
Statsministeriet
AND nr 11100 af 24/09/1870 - Gældende
Anordning ang. nærmere Bestemmelser for Udgivelsen af Lovtidenden og Ministerialtidenden. (* 1)
Justitsministeriet
BEK nr 469 af 29/04/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene
Statsministeriet
BEK nr 40 af 20/02/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af forretningsområdet for finansministeriet og ministeriet for skatter og afgifter.
Statsministeriet
BEK nr 458 af 13/10/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder
(økonomi- og budgetministeriet)

Statsministeriet
BEK nr 460 af 13/10/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder (ministeriet for forureningsbekæmpelse)
Statsministeriet
BEK nr 92 af 18/02/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder
Statsministeriet
BEK nr 1777 af 23/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i forretningernes fordeling mellem ministrene
Statsministeriet
BEK nr 898 af 14/10/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder
Statsministeriet
BEK nr 540 af 05/10/1973 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder (Miljøministeriet)
Statsministeriet
BEK nr 591 af 26/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed
(Arkivbekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 23 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med fjerkræ og rugeæg samt indførsel heraf fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 855 af 12/08/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder
Statsministeriet
BEK nr 126 af 21/01/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder (Sommertid, fødevareministerium og finansielle virksomheder)
Statsministeriet
BEK nr 12000 af 02/11/1865 - Gældende
Bekjendtgørelse ang. Anerkjendelse af de til den Biskoppelig Methodistiske Kirke her i Landet hørende Trossamfund
Kirkeministeriet
BEK nr 396 af 14/08/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om Københavns Universitets institut for navneforskning
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 467 af 08/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af offentlig støtte
Erhvervsministeriet
BEK nr 27 af 27/01/1940 - Gældende
Bekendtgørelse om Notering og Deponering af Massegældsbreve tilhørende Legater, Pengefideikommisser, Stiftelser og andre Institutioner, hvis Midler er undergivet offentligt Tilsyn.
Justitsministeriet
BEK nr 123 af 15/03/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af strudse og rugeæg deraf fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1395 af 12/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om Lovtidende i elektronisk form
Justitsministeriet
BEK nr 116 af 19/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.
Finansministeriet
BEK nr 121 af 10/04/1954 - Gældende
Bekendtgørelse om den mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige indgåede konvention indeholdende internationalprivatretlige bestemmelser om ægteskab, adoption og værgemål.
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 515 af 28/11/1969 - Gældende
Bekendtgørelse af hovedaftale i henhold til lov nr. 291 af 18. juni 1969 om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken (* 1)
Finansministeriet
BEK nr 646 af 28/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 217 af 08/04/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe
Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>