Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på model i danmark  fandt 5347 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor love:


< 1|2|3|4 >

 
LOV nr 1563 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter og hjemmel for Finanstilsynet til at indsamle og offentliggøre priser på boliglån)
Erhvervsministeriet
LOV nr 964 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, lov om fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.
Skatteministeriet
LOV nr 309 af 25/04/2018 - Gældende
Lov om forretningshemmeligheder
Erhvervsministeriet
LOV nr 1693 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Nedsættelse af VEU-bidrag, forbedret praktikbonus til arbejdsgivere og forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 268 af 08/05/2002 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Polen
Skatteministeriet
LOV nr 654 af 08/06/2017 - Gældende
Ejendomsvurderingsloven
(Ejendomsvurderingsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1547 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love (Forhandlede retningslinjer på det finansielle område, sikring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af benchmarkforordningen og PRIIP-forordningen, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 688 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 190 af 12/03/1997 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande
Skatteministeriet
LBK nr 177 af 25/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)
(Registreringsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 816 af 14/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Friskoleloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 268 af 25/03/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 532 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1549 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI̕er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 426 af 03/05/2017 - Gældende
Lov om markedsføring
(Markedsføringsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 313 af 21/05/2002 - Gældende
Lov om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre love
(Strukturtilpasninger m.v. og lempelse af tabs- og underskudsregler)

Skatteministeriet
LOV nr 369 af 09/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab)
Erhvervsministeriet
LBK nr 822 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 1224 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af international købelov
Justitsministeriet
LBK nr 1164 af 06/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af selskabsskatteloven
(Selskabsskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 117 af 29/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af kildeskatteloven
(Kildeskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 817 af 06/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler
(Kreditaftaleloven)

Justitsministeriet
LOV nr 573 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
Justitsministeriet
LOV nr 655 af 12/06/2013 - Historisk
Lov om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer
(Omlægning af model for betaling for offentlige forretninger og tilsynsvirksomhed, indførelse af beredskabsbestemmelser samt navneændring af registreringsmyndighed)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1061 af 22/11/2011 - Historisk
Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer og ligningsloven
(Tabskaution ved brug af udvidet medgiftsordning)

Erhvervsministeriet
LOV nr 504 af 07/06/2001 - Historisk
Lov om ændring af lov om banker og sparekasser m.v., realkreditloven og lov om fondsmæglerselskaber
Erhvervsministeriet
LOV nr 712 af 08/06/2018 - Historisk
Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Mærkning og registrering af skydevåben m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 1259 af 20/12/2000 - Historisk
Designlov
Erhvervsministeriet
LOV nr 589 af 26/06/2009 - Historisk
Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Tilsynet med undervisningen m.v.)

Undervisningsministeriet
LOV nr 1593 af 20/12/2006 - Historisk
Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)
(Fleksible tilrettelæggelsesformer)

Undervisningsministeriet
LBK nr 102 af 24/01/2012 - Historisk
Bekendtgørelse af designloven
(Designloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 219 af 26/02/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af designloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 218 af 27/05/1970 - Historisk
Lov om mønstre
Erhvervsministeriet
LBK nr 189 af 01/03/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af designloven
Erhvervsministeriet
LBK nr 89 af 28/01/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af designloven
(Designloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 213 af 22/04/2002 - Historisk
Lov om ændring af lov om køb
(Revision af regler om forbrugerkøb m.v.)1)

Justitsministeriet
LOV nr 273 af 27/03/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og ligningsloven
(Ændring af finansieringsformen for Garantifonden for Indskydere og Investorer, udvidelse af medgiftsordningen, opretholdelse af tilladelse som led i krisehåndtering og Finanstilsynets videregivelse af fortrolige oplysninger m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 574 af 07/06/2011 - Historisk
Lov om ændring af folkeoplysningsloven
(Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, kommunal folkeoplysningspolitik, øget brugerinddragelse m.v.)

Undervisningsministeriet
LOV nr 309 af 25/05/1987 - Historisk
Lov om ændring af forskellige skattelove (Skattepligt)
Skatteministeriet
LOV nr 428 af 01/06/1994 - Historisk
Lov om markedsføring (Markedsføringsloven)
Erhvervsministeriet
LBK nr 535 af 14/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)
(Folkeoplysningsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 854 af 11/07/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)
(Folkeoplysningsloven)

Kulturministeriet
LBK nr 839 af 31/08/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om markedsføring
(Markedsføringsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 637 af 08/06/2016 - Historisk
Lov om ændring af lov om kreditaftaler (Obligatorisk betænkningsperiode ved indgåelse af aftaler om kortfristede forbrugslån)
Justitsministeriet
LBK nr 786 af 15/06/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 755 af 24/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Friskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1075 af 08/07/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Friskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1135 af 07/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Friskoleloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 1140 af 26/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet< 1|2|3|4 >