Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på model i danmark  fandt 5354 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1563 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter og hjemmel for Finanstilsynet til at indsamle og offentliggøre priser på boliglån)
Erhvervsministeriet
LOV nr 964 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, lov om fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.
Skatteministeriet
LOV nr 309 af 25/04/2018 - Gældende
Lov om forretningshemmeligheder
Erhvervsministeriet
LOV nr 1693 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Nedsættelse af VEU-bidrag, forbedret praktikbonus til arbejdsgivere og forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 268 af 08/05/2002 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Polen
Skatteministeriet
LOV nr 654 af 08/06/2017 - Gældende
Ejendomsvurderingsloven
(Ejendomsvurderingsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1547 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love (Forhandlede retningslinjer på det finansielle område, sikring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af benchmarkforordningen og PRIIP-forordningen, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 688 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 190 af 12/03/1997 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande
Skatteministeriet
LBK nr 177 af 25/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)
(Registreringsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 816 af 14/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Friskoleloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 268 af 25/03/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 532 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1549 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFI̕er, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 426 af 03/05/2017 - Gældende
Lov om markedsføring
(Markedsføringsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 313 af 21/05/2002 - Gældende
Lov om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre love
(Strukturtilpasninger m.v. og lempelse af tabs- og underskudsregler)

Skatteministeriet
LOV nr 369 af 09/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab)
Erhvervsministeriet
LBK nr 822 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
Børne- og Undervisningsministeriet
LBK nr 1224 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af international købelov
Justitsministeriet
LBK nr 1164 af 06/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af selskabsskatteloven
(Selskabsskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 117 af 29/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af kildeskatteloven
(Kildeskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 817 af 06/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler
(Kreditaftaleloven)

Justitsministeriet
LOV nr 573 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
Justitsministeriet
BEK nr 160 af 08/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 222 af 07/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler til børn og unge med handicap
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1099 af 20/11/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design
Erhvervsministeriet
BEK nr 1217 af 15/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 320 af 07/05/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om energimærkning og oplysningspligt vedrørende kombinerede vaske-/tørremaskiner til husholdningsbrug
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 838 af 18/08/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1217 af 22/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1425 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 m.v.
(CCS-bekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 27 af 20/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af ejerens ansvar ved vragfjernelse m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 217 af 08/04/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1236 af 10/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 686 af 08/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1
Kulturministeriet
BEK nr 655 af 20/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1699 af 12/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om international transport af letfordærvelige fødevarer
(ATP-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9 af 10/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer
(Athenbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 755 af 22/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union og import fra tredjelande af kvæg, svin, får og geder og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 295 af 27/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov
Erhvervsministeriet
BEK nr 1408 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse levende dyr, godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1444 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 978 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger ved valuar
Erhvervsministeriet
BEK nr 675 af 20/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 10135 af 15/11/2017 - Gældende
BL 9-15 Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (Lufthavnstakster) Udgave 4, 16. november 2017
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9754 af 03/03/1998 - Gældende
Teknisk forskrift om særlige stabilitetskrav for ro-ro passagerskibe med vand på dæk i international fart (Stockholm-aftalen)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1068 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 346 af 15/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om elektronisk fakturering i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur
Erhvervsministeriet
BEK nr 406 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>